Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 482839-2020

Submission deadline has been amended by:  632827-2020
13/10/2020    S199

Polen-Warschau: Finanzierungs-Leasing

2020/S 199-482839

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Bank Gospodarstwa Krajowego
Postanschrift: Al. Jerozolimskie 7
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 00-955
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-Mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Telefon: +48 225998048
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bgk.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bgk.eb2b.com.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://bgk.eb2b.com.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi bankowe

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego usługi wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania

Referenznummer der Bekanntmachung: DZZK/129/DLA/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
66114000 Finanzierungs-Leasing
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla 190 samochodów (razem z prawem opcji) przez maksymalny okres 36 miesięcy odrębnie dla każdego z samochodów wynajmowanych.

Wynajem obejmuje 5 (pięć) grup samochodów osobowych podzielonych według minimalnych wymagań technicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
66000000 Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
50111000 Verwaltung, Reparatur und Wartung von Fahrzeugparks
34110000 Personenkraftwagen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zamówienie podstawowe obejmuje wynajem od Wykonawcy samochodów w poniżej wskazanej liczbie przez okres wynoszący maksymalnie 36 miesięcy dla każdego z samochodów liczony odrębnie od dnia wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę:

1) zamówienie podstawowe na 2 samochody w grupie I;

2) zamówienie podstawowe na 4 samochody w grupie II;

3) zamówienie podstawowe na 15 samochodów w grupie III;

4) zamówienie podstawowe na 99 samochodów w grupie IV;

5) zamówienie podstawowe na 60 samochodów w grupie V.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie I – „W1” / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie II – „W2” / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie III – „W3” / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie IV – „W4” / Gewichtung: 25
Qualitätskriterium - Name: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie V – „W5” / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: Wysokość opłaty z tytułu przekroczenia ustalonego limitu przebiegu „PK” / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Wysokość zwrotu z tytułu niewykorzystania ustalonego limitu przebiegu „ZK” / Gewichtung: 2
Qualitätskriterium - Name: Skrócenie terminu dostawy samochodów wynajmowanych – „ST” / Gewichtung: 5
Qualitätskriterium - Name: Wydłużenie okresu skorzystania z prawa opcji „WO” / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 10
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 60
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zamówienie opcjonalne obejmuje:

1) wynajem od Wykonawcy samochodów w poniżej wskazanej liczbie przez okres wynoszący maksymalnie 36 miesięcy dla każdego z samochodów liczony odrębnie od dnia wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę:

a) zamówienie opcjonalne na maksymalnie 3 samochód w grupie III;

b) zamówienie opcjonalne na maksymalnie 7 samochodów w grupie IV;

2) wynajem samochodów przedkontraktowych na czas dostarczenia samochodów z zamówienia podstawowego. Maksymalny okres wynosi ilość dni jaką oferent wskazał w formularzu oferty na dostarczenie samochodów;

3) rezerwa na koszty dodatkowe – kwota przeznaczona na pokrycie wszystkich kosztów refakturowanych (np. oklejenie samochodów, montaż urządzeń GPS i telemetrycznych). Koszty ponadnormatywnego zużycia pojazdu, w tym koszty napraw przekraczające 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) netto na jeden samochód wynajmowany niezgłoszone do ubezpieczyciela lub Wykonawcy oraz powstałe z winy użytkowników Zamawiającego, opłaty z tytułu przekroczenia ustalonego limitu kilometrów.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Program operacyjny Inteligentny rozwój UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis został zawarty w sekcji VI.3 oraz w SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego):

— część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada średni roczny obrót za ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) rocznie.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu warsztatów, z którego będzie wynikało, że Wykonawca współpracuje z warsztatami serwisowymi obsługi mechanicznej samochodów oraz warsztatami obsługi ogumienia w liczbie i lokalizacjach potwierdzających spełnianie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wzór wykazu „Potencjał techniczny” – załącznik nr 6 do SIWZ;

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1) w zakresie warunku doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie − co najmniej 3 (trzy) zamówienia, których przedmiotem (każdego z nich) była realizacja usług wynajmu długoterminowego samochodów osobowych wraz z ich serwisowaniem lub leasingu samochodów osobowych wraz ich serwisowaniem o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każde z zamówień.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówień warunek realizacji usługi leasingu samochodów osobowych lub wynajmu długoterminowego samochodów oraz usługi serwisowania musi zostać spełniony łącznie w zakresie:

• usługa leasingu samochodów osobowych lub wynajmu długoterminowego samochodów – co najmniej 3 (trzy zamówienia) o wartości co najmniej 8 500 000 PLN brutto (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) każde z zamówień

oraz

• usługa serwisowania – co najmniej 3 (trzy zamówienia) o wartości co najmniej 1 500 000 PLN brutto (słownie: jeden pięćset tysięcy złotych) każde z zamówień

lub

− co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem (każdego z nich) była realizacja usług wynajmu długoterminowego samochodów osobowych wraz z ich serwisowaniem lub leasingu samochodów osobowych wraz ich serwisowaniem o wartości o wartości co najmniej 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto każde z zamówień.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek realizacji usługi leasingu samochodów osobowych lub wynajmu długoterminowego samochodów oraz usługi serwisowania musi zostać spełniony łącznie w zakresie:

• usługa leasingu samochodów osobowych lub wynajmu długoterminowego samochodów – co najmniej 2 (dwa zamówienia) o wartości co najmniej 12 750 000 PLN brutto (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde z zamówień

oraz

• usługa serwisowania – co najmniej 2 (dwa zamówienia) o wartości co najmniej 2 250 000 PLN brutto (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde z zamówień.

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała wymogi określone przez Zamawiającego w warunku;

2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a) dla każdej grupy samochodów współpracuje z co najmniej 2 (dwoma) warsztatami serwisowymi obsługi mechanicznej samochodów oraz co najmniej 2 (dwoma) warsztatami serwisowymi obsługi ogumienia d w Warszawie – w odległości nie większej niż 25 kilometrów od miejsc użytkowania samochodów opisanych w załączniku nr 2 do OPZ (liczonej według trasy wyznaczonej przez mapę Google);

b) dla każdej grupy samochodów współpracuje z co najmniej 1 (jednym) warsztatem serwisowym obsługi mechanicznej samochodów oraz co najmniej 1 (jednym) warsztatem serwisowym obsługi ogumienia dla lokalizacji Zamawiającego mających swoje siedziby w nw. miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, oraz Zielonej Górze – w odległości nie większej niż 25 kilometrów od miejsc użytkowania samochodów opisanych w załączniku nr 3 do umowy (liczonej według trasy wyznaczonej przez mapę Google).

Zamawiający wymaga by każdy warsztat serwisowy obsługi mechanicznej samochodów osobowych posiadał autoryzację producenta wynajmowanych pojazdów oraz był zrzeszony w ogólnopolskiej sieci serwisowej posiadającej procedury jakościowe i czasowe obsługi Klienta i wykonania naprawy.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zostały zawarte w Istotnych postanowień umowy – załączniku nr 2 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/11/2020
Ortszeit: 11:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 13/11/2020
Ortszeit: 11:30
Ort:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi elektronicznie w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11.30 na platformie zakupowej.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej. Wykonawca widzi oferty oraz załączniki, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) części sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych);

2) wykazu zamówień wykonanych oraz załączenie dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

3) wykazu warsztatów;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 1,5 % całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, określoną w § 4 ust. 1 IPU.

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury odwróconej. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty w SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, będzie świadczenie usług wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla maksymalnie 190 samochodów na maksymalny okres do 24 miesięcy:

1) grupa 1 – maksymalnie 2 szt.;

2) grupa 2 – maksymalnie 4 szt.;

3) grupa 3 – maksymalnie 18 szt.;

4) grupa 4 – maksymalnie 106 szt.;

5) grupa 5 – maksymalnie 60 szt.

Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 67 ust. 1 a ustawy Pzp wskazuje, iż zakres usług przedmiotowego zamówienia oraz warunki na jakich zostanie ono udzielone będą tożsame z przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587700
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
08/10/2020