Informieren Sie sich auf unserer COVID-19-Seite über Ausschreibungen im Zusammenhang mit dem Bedarf an medizinischer Ausrüstung.

Die Konferenz zur Zukunft Europas ist die Gelegenheit, Ihre Ideen zu teilen und Europas Zukunft mitzugestalten. Verschaffen Sie sich Gehör!

Dienstleistungen - 482839-2020

Submission deadline has been amended by:  632827-2020
13/10/2020    S199

Polska-Warszawa: Usługi leasingu finansowego

2020/S 199-482839

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Bank Gospodarstwa Krajowego
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 7
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 00-955
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Departament Zarządania Zakupami i Kontraktami
E-mail: agnieszka.szajkowska-pawlak@bgk.pl
Tel.: +48 225998048
Adresy internetowe:
Główny adres: www.bgk.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bgk.eb2b.com.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://bgk.eb2b.com.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: usługi bankowe

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie dla Banku Gospodarstwa Krajowego usługi wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania

Numer referencyjny: DZZK/129/DLA/2020
II.1.2)Główny kod CPV
66114000 Usługi leasingu finansowego
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest wynajem samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla 190 samochodów (razem z prawem opcji) przez maksymalny okres 36 miesięcy odrębnie dla każdego z samochodów wynajmowanych.

Wynajem obejmuje 5 (pięć) grup samochodów osobowych podzielonych według minimalnych wymagań technicznych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
66000000 Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
50111000 Zarządzanie flotą pojazdów; usługi konserwacyjne i naprawcze
34110000 Samochody osobowe
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
II.2.4)Opis zamówienia:

Zamówienie podstawowe obejmuje wynajem od Wykonawcy samochodów w poniżej wskazanej liczbie przez okres wynoszący maksymalnie 36 miesięcy dla każdego z samochodów liczony odrębnie od dnia wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę:

1) zamówienie podstawowe na 2 samochody w grupie I;

2) zamówienie podstawowe na 4 samochody w grupie II;

3) zamówienie podstawowe na 15 samochodów w grupie III;

4) zamówienie podstawowe na 99 samochodów w grupie IV;

5) zamówienie podstawowe na 60 samochodów w grupie V.

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie I – „W1” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie II – „W2” / Waga: 10
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie III – „W3” / Waga: 15
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie IV – „W4” / Waga: 25
Kryterium jakości - Nazwa: Wartość opłaty miesięcznej za jeden samochód w grupie V – „W5” / Waga: 20
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość opłaty z tytułu przekroczenia ustalonego limitu przebiegu „PK” / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Wysokość zwrotu z tytułu niewykorzystania ustalonego limitu przebiegu „ZK” / Waga: 2
Kryterium jakości - Nazwa: Skrócenie terminu dostawy samochodów wynajmowanych – „ST” / Waga: 5
Kryterium jakości - Nazwa: Wydłużenie okresu skorzystania z prawa opcji „WO” / Waga: 6
Cena - Waga: 10
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 60
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamówienie opcjonalne obejmuje:

1) wynajem od Wykonawcy samochodów w poniżej wskazanej liczbie przez okres wynoszący maksymalnie 36 miesięcy dla każdego z samochodów liczony odrębnie od dnia wydania samochodu Zamawiającemu przez Wykonawcę:

a) zamówienie opcjonalne na maksymalnie 3 samochód w grupie III;

b) zamówienie opcjonalne na maksymalnie 7 samochodów w grupie IV;

2) wynajem samochodów przedkontraktowych na czas dostarczenia samochodów z zamówienia podstawowego. Maksymalny okres wynosi ilość dni jaką oferent wskazał w formularzu oferty na dostarczenie samochodów;

3) rezerwa na koszty dodatkowe – kwota przeznaczona na pokrycie wszystkich kosztów refakturowanych (np. oklejenie samochodów, montaż urządzeń GPS i telemetrycznych). Koszty ponadnormatywnego zużycia pojazdu, w tym koszty napraw przekraczające 1 000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) netto na jeden samochód wynajmowany niezgłoszone do ubezpieczyciela lub Wykonawcy oraz powstałe z winy użytkowników Zamawiającego, opłaty z tytułu przekroczenia ustalonego limitu kilometrów.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia objętego prawem opcji, w tym termin skorzystania z tego uprawnienia przez Zamawiającego oraz zasady na jakich będzie się to odbywało, zostały zawarte w niniejszej SIWZ, w OPZ oraz IPU.

Zamawiający informuje, że prawo opcji jest uprawnieniem Zamawiającego, z którego może, ale nie musi skorzystać w ramach niniejszego zamówienia. Skorzystanie z prawa opcji, w całości lub w części, jest zastrzeżone do wyłącznej decyzji Zamawiającego. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji w całości lub części Wykonawcy nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie, ani jakiekolwiek roszczenie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ) zawiera załącznik nr 1 do SIWZ oraz Istotne postanowienia umowy (IPU) – załącznik nr 2 do SIWZ.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu:

Program operacyjny Inteligentny rozwój UDA-POIR.05.01.00-00-0001/18

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego.

Szczegółowy opis został zawarty w sekcji VI.3 oraz w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Na potwierdzenie spełniania warunku Zamawiający wymaga dostarczenia (na wezwanie Zamawiającego):

— część sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada średni roczny obrót za ostatnie 3 (trzy) lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w okresie prowadzenia działalności, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) rocznie.

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

1) wykazu zamówień wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zamówienia zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego zamówienia były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wzór wykazu „Doświadczenie” – załącznik nr 5 do SIWZ;

2) wykazu warsztatów, z którego będzie wynikało, że Wykonawca współpracuje z warsztatami serwisowymi obsługi mechanicznej samochodów oraz warsztatami obsługi ogumienia w liczbie i lokalizacjach potwierdzających spełnianie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Wzór wykazu „Potencjał techniczny” – załącznik nr 6 do SIWZ;

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

1) w zakresie warunku doświadczenia:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 (trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje należycie − co najmniej 3 (trzy) zamówienia, których przedmiotem (każdego z nich) była realizacja usług wynajmu długoterminowego samochodów osobowych wraz z ich serwisowaniem lub leasingu samochodów osobowych wraz ich serwisowaniem o wartości co najmniej 10 000 000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych) brutto każde z zamówień.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówień warunek realizacji usługi leasingu samochodów osobowych lub wynajmu długoterminowego samochodów oraz usługi serwisowania musi zostać spełniony łącznie w zakresie:

• usługa leasingu samochodów osobowych lub wynajmu długoterminowego samochodów – co najmniej 3 (trzy zamówienia) o wartości co najmniej 8 500 000 PLN brutto (słownie: osiem milionów pięćset tysięcy złotych) każde z zamówień

oraz

• usługa serwisowania – co najmniej 3 (trzy zamówienia) o wartości co najmniej 1 500 000 PLN brutto (słownie: jeden pięćset tysięcy złotych) każde z zamówień

lub

− co najmniej 2 (dwa) zamówienia, których przedmiotem (każdego z nich) była realizacja usług wynajmu długoterminowego samochodów osobowych wraz z ich serwisowaniem lub leasingu samochodów osobowych wraz ich serwisowaniem o wartości o wartości co najmniej 15 000 000,00 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych) brutto każde z zamówień.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek realizacji usługi leasingu samochodów osobowych lub wynajmu długoterminowego samochodów oraz usługi serwisowania musi zostać spełniony łącznie w zakresie:

• usługa leasingu samochodów osobowych lub wynajmu długoterminowego samochodów – co najmniej 2 (dwa zamówienia) o wartości co najmniej 12 750 000 PLN brutto (słownie: dwanaście milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde z zamówień

oraz

• usługa serwisowania – co najmniej 2 (dwa zamówienia) o wartości co najmniej 2 250 000 PLN brutto (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) każde z zamówień.

W przypadku świadczeń okresowych i ciągłych Zamawiający dopuszcza nie tylko zamówienia wykonane (tj. zakończone), ale również wykonywane. W takim przypadku Zamawiający wymaga, by część zamówienia wykonana do terminu składania ofert spełniała wymogi określone przez Zamawiającego w warunku;

2) w zakresie dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż:

a) dla każdej grupy samochodów współpracuje z co najmniej 2 (dwoma) warsztatami serwisowymi obsługi mechanicznej samochodów oraz co najmniej 2 (dwoma) warsztatami serwisowymi obsługi ogumienia d w Warszawie – w odległości nie większej niż 25 kilometrów od miejsc użytkowania samochodów opisanych w załączniku nr 2 do OPZ (liczonej według trasy wyznaczonej przez mapę Google);

b) dla każdej grupy samochodów współpracuje z co najmniej 1 (jednym) warsztatem serwisowym obsługi mechanicznej samochodów oraz co najmniej 1 (jednym) warsztatem serwisowym obsługi ogumienia dla lokalizacji Zamawiającego mających swoje siedziby w nw. miastach: Białymstoku, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wrocławiu, oraz Zielonej Górze – w odległości nie większej niż 25 kilometrów od miejsc użytkowania samochodów opisanych w załączniku nr 3 do umowy (liczonej według trasy wyznaczonej przez mapę Google).

Zamawiający wymaga by każdy warsztat serwisowy obsługi mechanicznej samochodów osobowych posiadał autoryzację producenta wynajmowanych pojazdów oraz był zrzeszony w ogólnopolskiej sieci serwisowej posiadającej procedury jakościowe i czasowe obsługi Klienta i wykonania naprawy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Zostały zawarte w Istotnych postanowień umowy – załączniku nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 11:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 13/11/2020
Czas lokalny: 11:30
Miejsce:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi elektronicznie w dniu, w którym upływa termin składania ofert, o godz. 11.30 na platformie zakupowej.

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi poprzez ich odszyfrowanie na platformie zakupowej. Otwarcie ofert jest jednoznaczne z ich upublicznieniem na platformie zakupowej. Wykonawca widzi oferty oraz załączniki, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą zlecenia elektroniczne
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, wobec których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu.

1. Wraz z ofertą każdy Wykonawca zobowiązany jest złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu;

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Ww. oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE w zw. z art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE.

2. W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 22a ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda, by wraz z ofertą Wykonawca złożył pisemne zobowiązanie (lub inne dokumenty) tych podmiotów, do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

3. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w JEDZ:

1) części sprawozdania finansowego w postaci rachunku zysków i strat, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym rachunku zysków i strat, a w przypadku Wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, inne dokumenty określające średni roczny obrót za ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres, w wysokości nie mniejszej niż 15 000 000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych);

2) wykazu zamówień wykonanych oraz załączenie dowodów określających czy te zamówienia zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

3) wykazu warsztatów;

4) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

6) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;

7) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej.

4. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 450 000,00 PLN (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych).

5. Zamawiający ustalił wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 1,5 % całkowitej wartości przedmiotu umowy brutto, określoną w § 4 ust. 1 IPU.

6. Zamawiający informuje, że zgodnie z dyspozycją art. 24 aa ustawy Pzp, może skorzystać z procedury odwróconej. Szczegóły dotyczące kryteriów oceny oferty w SIWZ.

7. Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy wybranemu w toku niniejszego postępowania przetargowego, w okresie 3 (trzech) lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Przedmiotem zamówienia, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, będzie świadczenie usług wynajmu samochodów osobowych wraz z usługą zarządzania dla maksymalnie 190 samochodów na maksymalny okres do 24 miesięcy:

1) grupa 1 – maksymalnie 2 szt.;

2) grupa 2 – maksymalnie 4 szt.;

3) grupa 3 – maksymalnie 18 szt.;

4) grupa 4 – maksymalnie 106 szt.;

5) grupa 5 – maksymalnie 60 szt.

Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 67 ust. 1 a ustawy Pzp wskazuje, iż zakres usług przedmiotowego zamówienia oraz warunki na jakich zostanie ono udzielone będą tożsame z przedmiotem udzielonego zamówienia podstawowego.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Odwołanie wnosi się na zasadach określonych w dziale VI ustawy Pzp.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587700
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
08/10/2020