Fournitures - 483148-2019

Submission deadline has been amended by:  566447-2019
15/10/2019    S199

Pologne-Legnica: Implants orthopédiques

2019/S 199-483148

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Adresse postale: ul. Iwaszkiewicza 5
Ville: Legnica
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Code postal: 59-220
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5
Courriel: zam.publiczne@szpital.legnica.pl
Téléphone: +48 767211126
Fax: +48 767211127
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szpital.legnica.pl
Adresse du profil d’acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_legnica
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Organisme de droit public
I.5)Activité principale
Santé

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH STOSOWANYCH W LECZENIU PACJENTÓW CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ

Numéro de référence: WSzSL/FZ-60/19
II.1.2)Code CPV principal
33183100 Implants orthopédiques
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Chirurgii Oddziału Urazowo-Ortopedycznej WSS w Legnicy, w tym:

Implanty ortopedyczne kolana i inne wyroby medyczne, wraz z użyczeniem wyrobów medycznych do implantacji (Część 1);

Substytut kostny (Część 2);

(zwane dalej również: wyroby medyczne) szczegółowo opisanych w Załączniku nr 2A do siwz, który stanowi jej integralną część. Zamawiane wyroby medyczne zostały pogrupowane w 2 Części.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Implanty ortopedyczne kolana i inne wyroby medyczne, wraz z użyczeniem wyrobów medycznych do implantacji

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183100 Implants orthopédiques
33183000 Suppléance orthopédique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 - Apteka szpitalna

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Chirurgii Oddziału Urazowo-Ortopedycznej WSS w Legnicy, w tym:

Implanty ortopedyczne kolana i inne wyroby medyczne, wraz z użyczeniem wyrobów medycznych do implantacji.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do siwz.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz.

4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 13000 zł.

II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Substytut kostny

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
33183000 Suppléance orthopédique
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL516 Legnicko-głogowski
Lieu principal d'exécution:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy, 59-220 Legnica, ul. Iwaszkiewicza 5 - Apteka szpitalna

II.2.4)Description des prestations:

1.Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Chirurgii Oddziału Urazowo-Ortopedycznej WSS w Legnicy, w tym:

Substytut kostny.

2. Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne spełniały warunki dopuszczenia do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. oraz odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do siwz.

3. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XVII siwz.

4. Standardy jakościowe, o których mowa w art. 91 ust. 2a uPzp - Zamawiający wymaga dostarczenia produktów o ściśle określonym składzie jakościowym i ilościowym - przedmiot zamówienia został opisany przy użyciu standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 36
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 60 dni od terminu składania ofert.

2. Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania jest obowiązany wnieść wadium na czas związania ofertą w wysokości 440 zł.

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki dotyczące wykonywania zamówienia, w tym istotne zmiany umowy, określone zostały w projekcie umowy w Rozdziale XVII SIWZ.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 29/11/2019
Heure locale: 11:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 29/11/2019
Heure locale: 11:30
Lieu:

Pok. 046 w siedzibie Zamawiającego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2)Informations sur les échanges électroniques
La facturation en ligne sera acceptée
VI.3)Informations complémentaires:

1. Wykonawcy muszą złożyć wraz z ofertą w postaci elektronicznej opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym [którą stanowi druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do siwz wraz z Załącznikiem nr 2A(formularzem asortymentowo-cenowym) w zakresie przedmiotu zamówienia, na który Wykonawca składa ofertę]:

1.1. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówień(dalej: JEDZ) w zakresie wskazanym w siwz w Załączniku nr 1 do siwz (wzór JEDZ) oraz w instrukcji wypełnienia JEDZ, która została opisana w Rozdziale XXIII SIWZ oraz w Rozdziale XXIV siwz -Instrukcji dotyczącej wymogu złożenia JEDZ w postaci elektronicznej. Informacje zawarte w JEDZ stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu. JEDZ należy sporządzić zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Wzór JEDZ stanowi Załącznik 1 do siwz,

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie - Oświadczenia te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.

1.2. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców występujących wspólnie, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1.3. Dokument wniesienia wadium we właściwej wysokości – nie dotyczy Wykonawców wnoszących wadium w formie pieniężnej. Zasady i sposób wniesienia wadium opisane zostały w Rozdziale IX siwz.

1.4. Dowody, w zakresie procedury, o której mowa w art. 24 ust 8 uPzp (jeżeli dotyczy). Dowody należy sporządzić w postaci elektronicznej i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 pkt 12-23 uPzp oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp.

3.Oświadczenia i dokumenty w postępowaniu:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp;

2) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

5) Dokumenty przedmiotowe:

a) Dokumenty potwierdzające zgłoszenie oferowanych wyrobów medycznych do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych;

b) Dokumenty dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia w postaci katalogów (lub części katalogów) wydanych przez Wytwórcę oferowanego wyrobu medycznego zawierających numery katalogowe oferowanych produktów oraz opis/wskazanie kluczowych cech,parametrów właściwości itp. oferowanego przedmiotu zamówienia, w szczególności w kontekście opisu przedmiotu zamówienia sporządzonego przez Zamawiającego;

c) certyfikat CE wystawiony przez jednostkę notyfikowaną - w przypadku gdy dotyczy.

4. Informacje związane z obowiązkami Zamawiającego, o których mowa w art. 13 ust.1-3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 24.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zostały opisane w Rozdziale XXV SIWZ.

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Pays: Pologne
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
10/10/2019