Services - 48359-2019

31/01/2019    S22    - - Services - Avis d'attribution de marché - Attribution de marché sans publication préalable 

Pologne-Częstochowa: Services d'organisation d'événements

2019/S 022-048359

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Legal Basis:

Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Gmina Miasto Częstochowa
151399002
ul. Śląska 11/13
Częstochowa
42-217
Pologne
Point(s) de contact: Sławomir Gajda w zakresie przedmiotu zamówienia, Aneta Kiełczewska w zakresie procedury przetargowej
Téléphone: +48 343707521/618
Courriel: przetargiuzp@czestochowa.um.gov.pl
Fax: +48 343707170
Code NUTS: PL224

Adresse(s) internet:

Adresse principale: www.czestochowa.pl

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania oraz utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją.

Numéro de référence: IZ.271.67.2018
II.1.2)Code CPV principal
79952000
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania i utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją w okresie od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 10 810 764.96 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
79341200
92622000
79342000
79342200
79952000
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL224
Lieu principal d'exécution:

Częstochowa

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania i używania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją, a także kompleksowe utrzymanie obiektu od dnia 1.1.2019 r. do dnia 31.12.2022 r.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Le contrat ne relève pas du champ d'application de la directive
Explication:

Powody zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki.

Uzasadnienie prawne:

Art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych: „Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90 % działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego”.

Uzasadnienie faktyczne:

W odniesieniu do warunków wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp stwierdzić należy, że Gmina Miasto Częstochowa jest jedynym udziałowcem spółki Hala Sportowa Częstochowa, powołuje w całości Radę Nadzorczą, a tym samym sprawuje nad Spółką kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej.

W roku 2013 w wyniku przeprowadzonego przez Gminę Miasto Częstochowa, zgodnie z Prawem zamówień publicznych, przetargu nieograniczonego ze Spółką została zawarta umowa na zarządzanie, administrowanie, używanie i utrzymanie wielofunkcyjnej Hali Sportowej zlokalizowanej przy ul. Żużlowej 4 w Częstochowie. Umowa obowiązuje od 1.8.2013 r. do 31.12.2018 r.

W okresie tym Spółka nie wykonywała innej działalności, a więc 100 % działalności Spółki dotyczyło wykonywania zadań powierzonych jej przez Gminę Miasto Częstochowa, tj. przez Zamawiającego sprawującego nad Spółką kontrolę.

Spółka Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2018/S 233-533248
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

Kompleksowe świadczenie usług w zakresie zarządzania, administrowania, używania oraz utrzymania wielofunkcyjnej Hali Sportowej Częstochowa zgodnie z jej przeznaczeniem i funkcją.

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/01/2019
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Hala Sportowa Częstochowa Sp. z o.o.
ul. Śląska 11/13
Częstochowa
42-217
Pologne
Code NUTS: PL224
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 10 081 300.81 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 10 810 764.96 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/01/2019