Services - 48407-2019

31/01/2019    S22    Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence 

Pologne-Varsovie: Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes

2019/S 022-048407

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Services

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Numéro national d'identification: BIA.WOP.260.5.2018.MSL
Adresse postale: ul. Karolkowa 30
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Code postal: 01-207
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Małgorzata Sołtan
Courriel: zamowienia.publiczne.bialystok@kowr.gov.pl
Téléphone: +48 856643150

Adresse(s) internet:

Adresse principale: http://bip.kowr.gov.pl/

Adresse du profil d’acheteur: http://bip.kowr.gov.pl/

I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Państwowa Osoba Prawna
I.5)Activité principale
Autre activité: Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Serwis samochodów służbowych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - Oddział Terenowy w Białymstoku

Numéro de référence: BIA.WOP.260.5.2018.MSL
II.1.2)Code CPV principal
50100000 Services de réparation et d'entretien de véhicules et d'équipements associés et services connexes
II.1.3)Type de marché
Services
II.1.4)Description succincte:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)świadczenie usług:

a) przeglądów,

b) napraw,

c) usług wulkanizacyjnych,

d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,

e) przechowywania opon,

f) badań technicznych,

2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,

3) zakup opon,

Dla pojazdów będących na wyposażeniu Oddziału Terenowego w Białymstoku

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
Valeur hors TVA: 30 539.19 PLN
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34330000 Pièces de rechanges pour poids lourds, camionnettes et automobiles
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL84 Podlaskie
Lieu principal d'exécution:

Białystok

II.2.4)Description des prestations:

Przedmiotem zamówienia jest:

1)świadczenie usług:

a) przeglądów,

b) napraw,

c) usług wulkanizacyjnych,

d) wymiany opon i całych kół wraz z wyważeniem,

e) przechowywania opon,

f) badań technicznych,

2) zakup części zamiennych, płynów eksploatacyjnych i akcesoriów samochodowych,

3) zakup opon,

Dla pojazdów będących na wyposażeniu Oddziału Terenowego w Białymstoku.

W związku z tym, że w zamówieniu udzielanym na podstawie art. 67.1.4 Ustawy Pzp, nie ma ofert, a tym samym kryteriów ich oceny w poz II.2.5 wpisano kryterium: cena 100 %, z zastrzeżeniem, że negocjacjom, w wyniku których udzielono zamówienia podlegały wszystkie punkty, stanowiące kryteria oceny ofert w unieważnionym wcześniej przetargu nieograniczonym tj.

a) Wykonanie przeglądu lub naprawy lub usługi wulkanizacyjnej,

b) Wymiana opon na felgach stalowych wraz z wyważeniem,

c) Wymiana opon na felgach aluminiowych wraz z wyważeniem,

d) Wymiana całych kół,

e)przechowywanie opon

— Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na części zamienne, płyny eksploatacyjne i akcesoria samochodowe,

— Wysokość stałego rabatu od obowiązującego cennika Wykonawcy na zakup opon,

— Udostępnienie dodatkowego serwisu, w którym będą wykonywane przeglądy i naprawy.

Informacje uzupełniające do punktu V.2.2 ogłoszenia: Z uwagi na fakt, że informacja o złożonych ofertach jest polem obowiązkowym, a w trybie zamówienia z wolnej ręki oferty nie są składane, wskazana przez Zamawiającego liczba 1 dotyczy Wykonawcy, który został zaproszony do negocjacji.

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

W pkt II.2.4: Opis zamówienia

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Aucune offre ou aucune offre/demande de participation appropriée n'a été déposée en réponse à une procédure ouverte
Explication:

Zamawiający wszczął postępowanie w dniu 1.6.2018 r. (nr ogłoszenia w Dz.Urz. UE 2018/S 103-235679). Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 10.7.2018 r. do godz. 1200, w części zamówienia nr 2 jedyną ofertę złożył Wykonawca Elit Polska sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (31-752) przy ul. Makuszyńskiego 24. W dniu 20 września br. wykonawca został wykluczony z postępowania na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Pzp), ponieważ nie wykazał braku podstaw do wykluczenia, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 Pzp. Krajowa Izba Odwoławcza wyrokiem z dnia 15.10.2018 r. (sygn. akt KIO 1961/18) oddaliła odwołanie wykonawcy wniesione wobec czynności wykluczenia go z postępowania.

Wobec powyższego w dniu 19.10.2018 r. postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.1.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) ze względu na niezłożenie ofert niepodlegających odrzuceniu. Z uwagi na fakt, iż pierwotne warunki udzielenia zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, OT KOWR w Białymstoku w dniu 19.11.2018 r. wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6)Enchère électronique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
22/11/2018
V.2.2)Informations sur les offres
Nombre d'offres reçues: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire
Nom officiel: Elit Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Makuszyńskiego 24
Ville: Kraków
Code NUTS: PL21 Małopolskie
Code postal: 31-752
Pays: Pologne
Courriel: lukasz.gradzki@elitpolska.pl
Téléphone: +48 146808893
Fax: +48 146808822

Adresse internet: www.elitpolska.pl

Le titulaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 30 539.19 PLN
Valeur totale du marché/du lot: 30 539.19 PLN
V.2.5)Information sur la sous-traitance

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3)Introduction de recours
VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
29/01/2019