Marché de travaux - 484109-2020

14/10/2020    S200

Danemark-Viby: Travaux de construction

2020/S 200-484109

Avis d’attribution de marché

Résultats de la procédure de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: ALBOA
Adresse postale: Vestergårdsvej 15
Ville: Viby J
Code NUTS: DK042 Østjylland
Code postal: 8260
Pays: Danemark
Point(s) de contact: Palle S. Clausen
Courriel: psc@alboa.dk
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.alboa.dk
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: Almen boligorganisation
I.5)Activité principale
Logement et équipements collectifs

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

ALBOA afd. 26, renovering af badeværelser

II.1.2)Code CPV principal
45000000 Travaux de construction
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Alboa inviterer hermed alle interesserede til at tilkendegive deres interesse i forbindelse med udbud i hovedentreprise, Alboa afd. 26, Kjærslund, renovering af badeværelser. Den almene boligbebyggelse er opført i 1968 og består af 382 lejemål. Afdelingen er beliggende Kjærslund nr. 2-45, 8260 Viby J.

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: DK042 Østjylland
Lieu principal d'exécution:

Viby J

II.2.4)Description des prestations:

Dette udbud omhandler renovering af badeværelser og gæstetoiletter i 382 lejemål. Projektet er udbudt i hovedentreprise med prækvalifikation. Renoveringen foregår i beboede lejligheder, og der indgår sanering af miljøskadelige stoffer.

Det udbudte arbejde er mere detaljeret beskrevet i udbudsmaterialet.

II.2.5)Critères d’attribution
Critère de qualité - Nom: Bemanding (CV'er) / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Beskrivelse af beboerhåndtering / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Detailtidsplan for opgang / Pondération: 15
Prix - Pondération: 50
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 192-460496
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation

Section V: Attribution du marché

Intitulé:

ALBOA afd. 26, renovering af badeværelser

Un marché/lot est attribué: non
V.1)Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué
Autres raisons (interruption de la procédure)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Klagenævnet for Udbud, Nævnenes Hus
Adresse postale: Toldboden 2
Ville: Viborg
Code postal: 8000
Pays: Danemark
Courriel: klfu@erst.dk
Téléphone: +45 3529100
Adresse internet: https://naevneneshus.dk/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

I henhold til LBK nr 593 af 2. juni 2016, lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

1) Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

2) Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1. Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Adresse postale: Carl Jacobsens Vej 35
Ville: Valby
Code postal: 2500
Pays: Danemark
Courriel: kfst@kfst.dk
Téléphone: +45 41715000
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020