Marché de travaux - 484205-2020

14/10/2020    S200

Suède-Linköping: Travaux de construction complète de maisons

2020/S 200-484205

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 190-457773)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: AB Stångåstaden
Numéro national d'identification: 556041-6850
Adresse postale: Box 3300
Ville: Linköping
Code NUTS: SE123 Östergötlands län
Code postal: 580 03
Pays: Suède
Point(s) de contact: Robert Bäckström
Courriel: Robert.Backstrom@stangastaden.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.stangastaden.se

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Ebbepark, Dynamiken J03/J04

Numéro de référence: 280469
II.1.2)Code CPV principal
45211300 Travaux de construction complète de maisons
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

Projektet avser att på totalentreprenad utföra nybyggnation av flerbostadshus och lokaler inom fastigheten Industrin 12. Källardelarna är delvis outgrävda och i övrigt utgör de utrymmen för bl.a. förråd, tekniska utrymmen.

Projektet omfattar även tillhörande markanläggningar omfattning enligt handlingar.

Projektet avses innehålla 111 lägenheter med storlekar från1 ROK till 5 ROK som upplåtes med hyresrätt samt 5 st lokaler.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 190-457773

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Sista datum för mottagande av anbud eller anbudsansökningar
Au lieu de:
Date: 09/11/2020
Heure locale: 23:59
Lire:
Date: 23/11/2020
Heure locale: 23:59
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Anbudsöppning
Au lieu de:
Date: 10/11/2020
Heure locale: 00:00
Lire:
Date: 24/11/2020
Heure locale: 00:00
VII.2)Autres informations complémentaires: