Marché de travaux - 484214-2020

14/10/2020    S200

Belgique-Anvers: Travaux d'installation d'ascenseurs

2020/S 200-484214

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Travaux

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 182-436301)

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Mobiliteit en Openbare Werken, Agentschap Wegen en Verkeer, Afdeling Wegen en Verkeer Antwerpen
Adresse postale: Lange Kievitstraat 111-113, bus 41
Ville: Antwerpen
Code NUTS: BE211 Arr. Antwerpen
Code postal: 2018
Pays: Belgique
Point(s) de contact: Kjell Apers
Courriel: kjell.apers@mow.vlaanderen.be
Téléphone: +32 32246685
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386656
Adresse du profil d’acheteur: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=386656

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Renovatiewerken voetgangerstunnel "Sint-Annatunnel" linker- en rechteroever te Antwerpen deel Ia – liftinstallaties – elektrische installatie en sturing

Numéro de référence: AWV A'pen-X10-SAT-13_1M3D8E-20-19-F02_1
II.1.2)Code CPV principal
45313100 Travaux d'installation d'ascenseurs
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

De opdracht heeft als voorwerp het uitvoeren van werken en onderhoud tijdens waarborg aan de elektrische onderdelen en sturing van de liftinstallaties van de Sint-Annavoetgangerstunnel. De opdracht is inclusief de levering, plaatsing en indienststelling van de nieuwe installatieonderdelen horende tot deze liftinstallaties en de restauratie van bestaande historische elektrische machines van deze liftinstallatie.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020
VI.6)Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 182-436301

Section VII: Modifications

VII.1)Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen
Au lieu de:
Date: 19/10/2020
Heure locale: 11:15
Lire:
Date: 16/11/2020
Heure locale: 11:15
Numéro de section: IV.2.7)
Endroit où se trouve le texte à rectifier: Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend
Au lieu de:
Date: 19/10/2020
Heure locale: 11:15
Lire:
Date: 16/11/2020
Heure locale: 11:15
VII.2)Autres informations complémentaires:

Wijzigingsbericht nr. 1 d.d. 9.10.2020: de uiterlijke datum voor de indiening van offertes werd verdaagd en er werden wijzigingen aangebracht aan de bestektekst. De wijzigingen zijn terug te vinden in het bijgevoegd document genaamd "OF_X10-SAT-13_Wijzigingsbericht 1 inhoud bestektekst + verdagen opening".