Marché de travaux - 484263-2020

14/10/2020    S200

Tchéquie-Prague: Travaux de construction de routes

2020/S 200-484263

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Numéro national d'identification: 65993390
Adresse postale: Na Pankráci 546/56
Ville: Praha 4
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 140 00
Pays: Tchéquie
Point(s) de contact: Petra Míčová
Courriel: petra.micova@rsd.cz
Téléphone: +420 954904476
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.rsd.cz/
Adresse du profil d’acheteur: https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilRSD

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

D48 Rybí - MÚK Rychaltice

Numéro de référence: ZBV 135.3
II.1.2)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.2)Description
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Lieu principal d'exécution:

Moravskoslezský kraj

II.2.4)Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:

Předmětem rekonstrukce stávající silnice I/48 je přestavba šířkového uspořádání komunikace na dálnici II. třídy dělenou středním pásem v kat. 25,5/120 v km 21,900 - 27,455 a 28,902 - 34,875 staničení.

II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 48
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui
Identification du projet:

Stavba je financována z prostředků EU v rámci Operačního programu Doprava.

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2017/S 101-200342

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 16PT-000490
Intitulé:

D48 Rybí - MÚK Rychaltice

V.2)Attribution du marché/de la concession
V.2.1)Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
17/05/2017
V.2.2)Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Společnost Metrostav + Swietelsky + Colas, D48 Rybí - MÚK Rychaltice
Numéro national d'identification: 00014915
Adresse postale: Metrostav, a.s. (správce), Koželužská 2450/4
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 180 00
Pays: Tchéquie
Courriel: info@metrostav.cz
Téléphone: +420 266018400
Adresse internet: http://www.metrostav.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Swietelsky stavební, s.r.o.
Numéro national d'identification: 48035599
Adresse postale: Pražská tř. 495/58
Ville: České Budějovice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 04
Pays: Tchéquie
Courriel: centrala@swietelsky.cz
Téléphone: +420 387002711
Adresse internet: http://www.swietelsky.com/cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.3)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Colas CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 26177005
Adresse postale: Ke Klíčovu 9
Ville: Praha 9
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 190 00
Pays: Tchéquie
Courriel: colas@colas.cz
Téléphone: +420 286003511
Adresse internet: http://www.colas.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA)
Valeur totale du marché: 2 069 023 420.15 CZK

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:

Zadavateli není známo, zda dodavatelem je malý či střední podnik

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 českých korun (CZK), nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Adresse postale: tř. Kpt. Jaroše 7
Ville: Brno
Code postal: 604 55
Pays: Tchéquie
Courriel: posta@uohs.cz
Téléphone: +420 542167111
Fax: +420 542167112
Adresse internet: https://www.uohs.cz/
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
45233120 Travaux de construction de routes
VII.1.2)Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: CZ080 Moravskoslezský kraj
Lieu principal d'exécution:

K.ú. Rybí, Libhošť, Sedlnice, Příbor, Klokočov u Příbora, Rychaltice

VII.1.4)Description des prestations:

Dodatečné stavební práce pro SO 105.1 - MÚK Příbor - východ, větve MÚK, které se nepovažují za podstatné změny závazků.

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 10/09/2020
Fin: 26/12/2020
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 1 757 529.83 CZK
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Společnost Metrostav + Swietelsky + Colas, D48 Rybí - MÚK Rychaltice
Numéro national d'identification: 00014915
Adresse postale: Metrostav, a.s. (Správce), Koželužská 2450/4
Ville: Praha 8
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 180 00
Pays: Tchéquie
Courriel: info@metrostav.cz
Téléphone: +420 266018400
Adresse internet: http://www.metrostav.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Swietelsky stavební, s.r.o.
Numéro national d'identification: 48035599
Adresse postale: Pražská tř. 495/58
Ville: České Budějovice
Code NUTS: CZ031 Jihočeský kraj
Code postal: 370 04
Pays: Tchéquie
Courriel: centrala@swietelsky.cz
Téléphone: +420 387002711
Adresse internet: http://www.swietelsky.com/cz/
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: Colas CZ, a.s.
Numéro national d'identification: 26177005
Adresse postale: Rubeška 215/1, Vysočany
Ville: Praha 9
Code NUTS: CZ010 Hlavní město Praha
Code postal: 190 00
Pays: Tchéquie
Courriel: colas@colas.cz
Téléphone: +420 286003511
Adresse internet: http://www.colas.cz
Le titulaire/concessionnaire est une PME: non
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.1)Description des modifications
Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):

Úprava svahu nad větví B, odvodnění plochy mezi větvemi B+C a C104 a frézování stabilizace na větvi A.

VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Změna hydrogeologických podmínek, které vyvstaly mezi uskutečněním geologického průzkumu a realizací stavby.

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 2 143 467 025.71 CZK
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 2 145 224 555.54 CZK