Fournitures - 484295-2020

Submission deadline has been amended by:  521812-2020
14/10/2020    S200

Suède-Stockholm: Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité

2020/S 200-484295

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet
Numéro national d'identification: 202100-0829
Adresse postale: Box 2218
Ville: Stockholm
Code NUTS: SE SVERIGE
Code postal: 103 15
Pays: Suède
Point(s) de contact: Niklas Björns
Courriel: niklas.bjorns@kammarkollegiet.se
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kammarkollegiet.se
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyuasqddn&GoTo=Docs
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afyuasqddn&GoTo=Tender
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Agence/office national(e) ou fédéral(e)
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Brandskydd 2020

Numéro de référence: 23.3-1953-20
II.1.2)Code CPV principal
35110000 Équipement de lutte contre l'incendie, de sauvetage et de sécurité
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Välkommen att lämna anbud i upphandlingen av Brandskydd.

Upphandlingen avser ett varu- och tjänsteområde som omfattar Brandredskap, Brandposter, Skyltar,

Utrymningsprodukter, Nödbelysning, Skyddsutrustning, Installation, Service, Reparation och Utbildning.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
31625200 Systèmes d'alarme incendie
34992000 Panneaux de signalisation et panneaux de signalisation lumineux
35111300 Appareils extincteurs
44115500 Systèmes de pulvérisation d'eau
44480000 Équipements divers de protection contre l'incendie
51700000 Services d'installation de matériel de protection contre l'incendie
80500000 Services de formation
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: SE SVERIGE
II.2.4)Description des prestations:

Ramavtal kommer att kunna användas för avrop av alla myndigheter under regeringen samt myndigheter under riksdagen och andra offentligt styrda organ.

Denna upphandling omfattar Brandskydd.

Upphandlingen är regionalt uppdelad i sex anbudsområden.

Region Övre Norrland: Norrbottens län, Västerbottens län

Region Nedre Norrland: Jämtlands län, Västernorrlands län, Gävleborgs län, Dalarnas län

Region Öst: Stockholms län, Uppsala län, Södermanlands län, Östergötlands län, Västmanlands

Län, Örebro län, Gotlands län

Region Väst: Västra Götalands län, Värmlands län, Hallands län

Region Syd: Blekinge län, Skåne län, Jönköpings län, Kronobergs län, Kalmar län

Region Rikstäckande: Samtliga län

Kammarkollegiet uppskattar omsättningen på kommande ramavtalsområde till ca 25 miljoner SEK per år. Någon garanti avseende försäljningsvolymer eller liknande ges inte.

Kammarkollegiet kommer att anta sex (6) ramavtalsleverantörer per anbudsområde under förutsättning att så många anbud uppfyller ställda krav.

Upphandlingen innehåller en s.k. kombinerad avropsordning innebärande att enskilda avrop/uppdrag uppgående till maximalt 50 000 SEK per år, som omfattar de i ramavtalsupphandlingen prissatta Varor och/eller Tjänster, ska ske enligt rangordning där samtliga villkor är fastställda i ramavtalet enligt 7 kap 6 § LOU. I annat fall ska avrop genomföras genom förnyad konkurrensutsättning enligt 7 kap 9 § LOU. Detta innebär att samtliga ramavtalsleverantörer bjuds in på nytt att lämna anbud i enlighet med de villkor som anges i ramavtal. Dessa villkor får, om nödvändigt, preciseras och vid behov kompletteras med andra villkor som angetts i upphandlingsdokumenten.

Ramavtalet blir bindande mellan parterna när det signerats av ramavtalsleverantör och Kammarkollegiet och löper därefter under en period av 48 månader från och med att det trätt i kraft. Ramavtalet upphör därefter att gälla utan uppsägning. Kammarkollegiet har en ensidig rätt att säga upp Ramavtalet efter 24 månaders löptid med minst tre (3) månaders uppsägningstid.

Ramavtalet beräknas träda i kraft 2020-12-01.

Svenska språket ska tillämpas vid all kommunikation rörande denna upphandling, inklusive anbudets språk, om inte annat framgår av respektive krav. Enstaka ord och fraser kan vara på engelska, danska och norska.

I de fall en anbudsgivare inkommer med flera anbud kommer Kammarkollegiet anse det senast inkomna under anbudstiden som det giltiga anbudet.

Sista dag för anbudsinlämning är 2020-11-09 23:59.

Tilldelningsbeslut beräknas kunna fattas under sista kvartalet 2020.

Efter att tilldelningsbeslut har fattats underrättas samtliga anbudsgivare via TendSign.

Ramavtal signeras med vinnande anbudsgivare tidigast efter att tiden för avtalsspärren löpt ut.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
Valeur hors TVA: 100 000 000.00 SEK
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Début: 01/12/2020
Fin: 30/11/2024
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

1 förlängning/ar á 1 månader

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 09/11/2020
Heure locale: 23:59
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
suédois
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 09/11/2024
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 10/11/2020
Heure locale: 00:00

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Förvaltningsrätten
Ville: Stockholm
Pays: Suède
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020