Lieferungen - 484444-2022

06/09/2022    S171

Bulgarien-Sofia: Bürobedarf

2022/S 171-484444

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Lieferauftrag

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 159-452293)

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: TEHNIChESKI UNIVERSITET
Nationale Identifikationsnummer: 831917834
Postanschrift: kv. DaRVENITsA ul. KLIMENT OHRIDSKI No..8
Ort: gr.Sofiya
NUTS-Code: BG411 София (столица) / Sofia (stolitsa)
Postleitzahl: 1756
Land: Bulgarien
Kontaktstelle(n): Stela Yanakieva Dishkova
E-Mail: syanakieva@tu-sofia.bg
Telefon: +359 29652076
Fax: +359 28683215
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.tu-sofia.bg
Adresse des Beschafferprofils: https://app.eop.bg/buyer/20751

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
30192000 Bürobedarf
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Предметът на поръчката е „Доставка на канцеларски материали за нуждите на ТУ-София и изнесените звена, запазена по чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“. Видовете канцеларски материали, предмет на доставка, са посочени в Приложение към Техническата спецификация, част от документацията на поръчката.  Доставяните канцеларски материали трябва да бъдат: нови и неупотребявани, да бъдат произведени от качествени материали, осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация и да отговарят на Европейските стандарти за съответния вид продукт (ако има такива приложими за него).

На основание 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП и чл. 80, ал. 1 ППЗОП поръчката е запазена за участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/09/2022
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 159-452293

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.2.2)
Anstatt:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ. За участниците се прилагат забраните по чл.5к и чл.5л от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава при условията на договора. Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума, банкова гаранция или застраховка.

muss es heißen:

За участника не трябва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС (изключ. чл. 4). Свързани лица по смисъла на парагр. 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. За участниците се прилагат забраните, посочени в чл. 69 от ЗПКОНПИ. За участниците се прилагат забраните по чл.5к и чл.5л от Регламент (ЕС) 2022/576 на Съвета на Европейския съюз от 08.04.2022 г. за изменение на Регламент (ЕС) №833/2014 относно ограничителни мерки с оглед на действията на Русия, дестабилизиращи положението в Украйна. Информация относно липсата или наличието на тези обстоятелства се попълва в съответните полета в ЕЕДОП. Определеният за изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора. Гаранцията за изпълнение се освобождава при условията на договора. Гаранциите се представят по избор от Изпълнителя под формата на: парична сума, банкова гаранция или застраховка.

Abschnitt Nummer: IV.2.2)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 23/09/2022
muss es heißen:
Tag: 07/10/2022
Abschnitt Nummer: IV.2.6)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 22/03/2023
muss es heißen:
Tag: 05/04/2023
Abschnitt Nummer: IV.2.7)
Stelle des zu berichtigenden Textes: Дата
Anstatt:
Tag: 26/09/2022
muss es heißen:
Tag: 10/10/2022
VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: