Fournitures - 484496-2020

14/10/2020    S200

Roumanie-Brașov: Machines-outils de finissage des métaux

2020/S 200-484496

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Carfil S.A.
Numéro national d'identification: RO13945863
Adresse postale: Str. Zizinului nr. 119
Ville: Brașov
Code NUTS: RO122 Braşov
Code postal: 500407
Pays: Roumanie
Point(s) de contact: Mircea Petru Tantau
Courriel: carfil@carfil.ro
Téléphone: +40 268331347
Fax: +40 268330527
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.carfil.ro
Adresse du profil d’acheteur: www.e-licitatie.ro
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100104893
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: S Carfil S.A.
I.5)Activité principale
Défense

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Achiziție mașină de honuit pentru diametre mari – 1 buc.

Numéro de référence: 246
II.1.2)Code CPV principal
42631000 Machines-outils de finissage des métaux
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Achizitie masina de honuit pentru diametre mari – 1 buc.

Obiectului prezentului contract il reprezinta achizitionarea produsului, transportul, livrarea, descarcarea, amplasarea, montarea, punerea în funcțiune, la beneficiar, instruirea personalului operator, programator și de întreținere, ce-l va deservi, conform caietului de sarcini.

II.1.5)Valeur totale estimée
Valeur hors TVA: 3 320 000.00 RON
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
51530000 Services d'installation de machines-outils
71356200 Services d'assistance technique
80530000 Services de formation professionnelle
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: RO122 Braşov
Lieu principal d'exécution:

Brasov, Str. Zizinului nr. 119, jud. Brasov.

II.2.4)Description des prestations:

Achizitie masina de honuit pentru diametre mari – 1 buc.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 15
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 5
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 10
Critère de qualité - Nom: Componenta tehnică / Pondération: 10
Prix - Pondération: 60
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 12
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui
Description des modalités ou du calendrier des reconductions:

Fara descriere.

II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. Ofertantii, tertii sustinatori, asociatii si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 59-60 din Legea nr. 98/2016. In acest sens se va completa de catre toti operatorii economici DUAE, pana la data-limita a depunerii ofertelor.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei este completarea DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor, sub sanctiunea excluderii operatorului economic conf. art. 169 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Aceste documente pot fi:

— certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul consolidate (buget local, buget de stat etc) la momentul prezentarii/depunerii;

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare de decizie sau de control in cadrul acestuia,asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv;

— dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), cu modificarile ulterioare, art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

— declaratie privind eligibilitatea;

— certificat de cazier fiscal pentru companie;

— certificat de atestare fiscala;

— certificat fiscal cu privire la impozitele si taxele locale;

— certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului;

— fisa informatii generale;

— bilanturile contabile aferente ultimilor trei ani fiscali;

— certificate ISO, dupa caz;

— alte documente edificatoare, dupa caz;

2. Persoanele juridice straine pot prezenta o declaratie pe propria raspundere sau daca in tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data in fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente in acest sens pentru situatiile descrise in art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Nota: cerinta trebuie indeplinita si de asociati, terti sustinatori si subcontractanti in situatia in care acestia exista.

Operatorul economic care participa la procedura in cauza va fi completat DUAE in mod direct in SEAP dupa autentificare si descarcat in format PDF si semnat cu semnatura electronica extinsa. DUAE va fi incarcat in sectiunea de documente de calificare in SEAP. Prin acest document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitare.

Documentele justificative actualizate se vor prezenta in conformitate cu art. 196 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

In vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, cum ar fi:

— pentru operator economic roman: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in CAEN din certificatul constatator emis de ONRC;

(b) starea ofertantului;

(c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii.

Informatiile cuprinse în acest document trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitare a activitatii profesionale si prin prezentarea certificatului constatator emis de catre ONRC în forma electronica, prin intermediul serviciului online InfoCert, având încorporata, atasata sau logic asociata semnatura electronica extinsa;

— pentru operatorii economici straini: operatorii economici straini ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de înregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire: completare DUAE; ofertantii/asociatii/tertii sustinatori/subcontractantii urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini document echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat de catre ofertantul clasat pe primul loc, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor.

Declaratia privind neincadrarea in situatiile potential generatoare de conflict de interese va fi prezentata de ofertanti, terti sustinatori si subcontractanti odata cu DUAE.

In conformitate cu art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016 persoanele cu functii de decizie pentru procedura, din partea autoritatii contractante, sunt:

— fiz. Mircea Petru Tantau, director general;

— ing. Gigi Borcea, director tehnic si logistica;

— ec. Liliana Ioana Bolba Mateescu, director economic;

— ing. Radu Constantin Bancila Cucurengas, sef Serviciul managementul calitatii;

— cj. Camelia Horga, consilier juridic;

— sing. Nicolae Zamfir, director vanzari depozite.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie să transporte, să livreze, să descarce, să amplaseze, să instaleze, să pună în funcțiune, să asigure instruirea personalului operator și să asigure garanția produsului; sa asigure carausul si logistica necesara descarcarii utilajul; sa poata livra și pune în funcțiune a produsului până cel tarziu la data de 1.12.2021 (termenul de livrare nu se poate prelungi); să despăgubească cumpărătorul împotriva oricăror: reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru/sau în legătură cu produsele achiziționate; daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, respectiv certificatul ONRC sau pentru ofertantii straini, documentul echivalent emis in tara de rezidenta, sa fie prezentat, doar la solicitarea autoritatii contractante, la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, respectiv sa detina autorizatii de functionare in conformitate cu art. 4 si art. 5 din Legea nr. 359/2004, cu modificarile si copletarile ulterioare, completand in acest sens in DUAE, urmand ca documentele justificative (autorizatiile) sau pentru ofertantii straini documentele echivalente emise in tara de rezidenta, sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor.

Respectarii cerintelor mentionate: asa cum se prevede in art. 178 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: lista principalelor livrari de produse similare cu cele solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) asa cum se prevede in art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate/documente etc.) pentru sustinerea experientei similare sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art. 179 litera b) din Legea 98/2016.

Asa cum se prevede in art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) si care sa fie de minimum: 400 000 RON/an fara TVA, demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract.

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art. 177 alin. (1) din Legea 98/2016, sa fie prezentat doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, doar de ofertantul aflat pe primul loc.

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

Cifra de afaceri anuala generala. Asa cum se prevede in art. 175 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatoarele documente ce vizeaza capacitatea economico-financiara: document justificativ in care se prezinta cifra de afaceri anuala pe ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) si care sa fie de minimum: 6 000 000 RON/an fara TVA, demonstrand astfel ca ofertantul a avut un volum al afacerilor aproximativ similar cu valoarea estimata a viitorului contract.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE, urmand ca documentul justificativ, asa cum este prevazut in art. 177 alin. (1) din Legea 98/2016.

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Asa cum se prevede in art. 178 alin. (1) din Legea 98/2016, operatorii economici ce depun oferte trebuie sa prezinte urmatorul document justificativ care sa ateste experienta relevanta in domeniu: lista principalelor livrari de produse similare cu cele solicitate de autoritatea contractanta, in ultimii trei ani (2017, 2018, 2019) asa cum se prevede in art. 179 lit. b) din Legea nr. 98/2016.

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

Modalitatea de indeplinire a cerintei este completarea DUAE,urmand ca documentul justificativ, documentele suport (certificate/documente etc.) pentru sustinerea experientei similare sa fie prezentate, doar la solicitarea autoritatii contractante la finalizarea evaluarii ofertelor, de catre ofertantul aflat pe primul loc, asa cum se prevede in art. 179 litera b) din Legea 98/2016. In conformitate cu Notificarea nr. 256/2016 emisa de ANAP, în cazul ofertantilor care beneficiaza de terti sustinatori, odata cu depunerea DUAE se va depune si angajamentul tertului/tertilor sustinatori impreuna cu documentele anexa la angajament transmise de catre tertul/tertii sustinatori, din care sa rezulte modul efectiv în care se va materializa sustinerea acestuia/acestora. Documentele doveditoare se vor prezenta, doar la solicitarea autoritatii contractante si numai de ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. Documentele pe care le poate prezenta ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor in sustinerea cerintei de experienta similara, la solicitarea autoritatii contractante, pot fi certificate/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate contractanta sau de catre clientul beneficiar.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 18/11/2020
Heure locale: 15:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
roumain
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 18/02/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 18/11/2020
Heure locale: 15:00
Lieu:

In SEAP.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

Borcea Gigi, Bolba Mateescu Liliana Ioana, Zamfir Nicolae, Pasca Mihaela Daniela, Epure Vasile, Tunsoiu Irinel, Bancila Cucurengas Radu Constantin, Anghel Melania Laura, Horga Camelia, Tofan Alina Elena, Sabau Valentin, Dragan Iuliana Gratiela.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Tribunalul Brașov
Adresse postale: Str. 15 Noiembrie nr. 45
Ville: Brașov
Code postal: 500400
Pays: Roumanie
Courriel: trbrasov@just.ro
Téléphone: +40 268419615
Fax: +40 268418054
Adresse internet: http://portal.just.ro/62/SitePages/prezentare.aspx
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Termenul de exercitare a cailor de atac este de 10 zile.

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
09/10/2020