Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Lieferungen - 48558-2023

25/01/2023    S18

Slovensko-Bratislava: Radar

2023/S 018-048558

Oznámenie o úprave

Úprava zákazky/koncesie v priebehu jej trvania

Právny základ:
Smernica 2014/24/EÚ

Oddiel I: Verejný obstarávateľ/obstarávateľ

I.1)Názov a adresy
Úradný názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 30845572
Poštová adresa: Kutuzovova 8
Mesto/obec: Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kód NUTS: SK Slovensko
PSČ: 83247
Štát: Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Veronika Drgáčová
E-mail: veronika.drgacova@mod.gov.sk
Telefón: +421 2960317681
Internetová adresa (internetové adresy):
Hlavná adresa: www.mosr.sk

Oddiel II: Predmet

II.1)Rozsah obstarávania
II.1.1)Názov:

Rádiolokátor prehľadový letiskový

II.1.2)Hlavný kód CPV
35722000 Radar
II.1.3)Druh zákazky
Tovary
II.2)Opis
II.2.1)Názov:

Rádiolokátor prehľadový letiskový

Časť č.: 1
II.2.2)Dodatočné kódy CPV
35722000 Radar
II.2.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Letisko Kuchyňa, Sliač a Prešo

II.2.4)Opis verejného obstarávania v čase uzatvorenia zmluvy:

Dodanie 3 súprav rádiolokátora prehľadového letiskového, ktorý je určený na zabezpečenie riadenia

letovej prevádzky (špeciálnej OAT (Operational Air Traffic) a všeobecnej GAT (General Air Traffic)) na vojenských

letiskách pre zabezpečenie vzdušnej suverenity SR s prihliadnutím na integráciu civilných a vojenských systémov

riadenia letovej prevádzky v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktoré SR ratifikovala

II.2.7)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 84
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Rámcová dohoda podľa § 133 ZVO

II.2.13)Informácie o fondoch Európskej únie
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: nie

Oddiel IV: Postup

IV.2)Administratívne informácie
IV.2.1)Oznámenie o výsledku obstarávania týkajúce sa tejto zákazky
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2020/S 249-622573

Oddiel V: Pridelenie zákazky/koncesie

Zákazka č.: 1
V.2)Pridelenie zákazky/koncesie
V.2.1)Dátum uzatvorenia zmluvy/rozhodnutia o pridelení koncesie:
30/11/2020
V.2.2)Informácie o ponukách
Zákazka/koncesia bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: nie
V.2.3)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: ELDIS Pardubice, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 15050742
Mesto/obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ Česko
Štát: Česko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
V.2.4)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (v čase uzatvorenia zmluvy;bez DPH)
Celková hodnota obstarávania: 19 783 912.00 EUR

Oddiel VI: Doplnkové informácie

VI.3)Doplňujúce informácie:
VI.4)Postupy preskúmania
VI.4.1)Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.4.4)Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úradný názov: Úrad pre verejné obstarávanie
Poštová adresa: Ružová dolina 10, P.O.BOX 98
Mesto/obec: Bratislava
PSČ: 82005
Štát: Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa: http://www.uvo.gov.sk
VI.5)Dátum odoslania tohto oznámenia:
20/01/2023

Oddiel VII: Úpravy v zákazke/koncesii

VII.1)Opis verejného obstarávania po úpravách
VII.1.1)Hlavný kód CPV
35722000 Radar
VII.1.2)Dodatočné kódy CPV
VII.1.3)Miesto vykonania
Kód NUTS: SK Slovensko
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:

Letisko Kuchyňa, Sliač a Prešov

VII.1.4)Opis obstarávania:

Dodanie 3 súprav rádiolokátora prehľadového letiskového, ktorý je určený na zabezpečenie riadenia

letovej prevádzky (špeciálnej OAT (Operational Air Traffic) a všeobecnej GAT (General Air Traffic)) na vojenských

letiskách pre zabezpečenie vzdušnej suverenity SR s prihliadnutím na integráciu civilných a vojenských systémov

riadenia letovej prevádzky v súlade s medzinárodnými zmluvami, ktoré SR ratifikovala.

VII.1.5)Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody, dynamického nákupného systému alebo koncesie
Trvanie v mesiacoch: 84
V prípade rámcových dohôd – odôvodnenie trvania presahujúceho štyri roky:

Rámcová dohoda podľa § 133 ZVO

VII.1.6)Informácie o hodnote zákazky/časti/koncesie (bez DPH)
Celková hodnota zákazky/časti/koncesie: 19 783 912.00 EUR
VII.1.7)Názov a adresa dodávateľa/držiteľa koncesie
Úradný názov: ELDIS Pardubice, s.r.o.
Identifikačné číslo organizácie (IČO): 15050742
Mesto/obec: Pardubice
Kód NUTS: CZ Česko
Štát: Česko
Dodávateľom/koncesionárom je MSP: nie
VII.2)Informácie o úpravách
VII.2.1)Opis úprav
Povaha a rozsah úprav (s uvedením prípadných predchádzajúcich zmien v zákazke):

Jedinou zmenou v Rámcovej dohode č. 2020/530 je zmena kúpnej ceny za tretiu (poslednú) súpravu letiskových

rádiolokátorov pre letisko Prešov. Ide o 12,55 % navýšenie pôvodnej kúpnej ceny za 1 súpravu letiskových rádiolokátorov pre letisko Prešov, čo predstavuje navýšenie o 829 868,00 EUR bez DPH oproti pôvodnej kúpnej cene za 1 súpravu letiskových rádiolokátorov pre letisko Prešov. S uvedeným navýšením súvisí navýšenie celkového finančného limitu tejto rámcovej dohody zo sumy 19 783 912,00 EUR bez DPH na nový celkový finančný limit v hodnote 20 613 780,00 EUR bez DPH, čo predstavuje navýšenie o 4,19 % oproti pôvodnému finančnému limitu

VII.2.2)Dôvody na úpravu
Je potrebné vykonať úpravy v dôsledku okolností, ktoré svedomitý obstarávateľ/verejný obstarávateľ nemohol predpokladať [článok 43 ods. 1 písm. c) smernice 2014/23/EÚ, článok 72 ods. 1 písm. c) smernice 2014/24/EÚ, článok 89 ods. 1 písm. c) smernice 2014/25/EÚ]
Opis okolností, ktoré si vyžiadali zmenu a vysvetlenie nepredvídanej povahy týchto okolností:

Zmena kúpnej ceny za výrobu a dodanie tretej (poslednej) súpravy letiskových rádiolokátorov v dôsledku značného navýšenia trhových cien materiálov a energií v nadväznosti na aktuálny negatívny cenový vývoj.

VII.2.3)Zvýšenie ceny
Aktualizovaná celková hodnota zákazky pred zmenou (po zohľadnení možných predchádzajúcich zmien zákazky a úprav cien a v prípade smernice 2014/23/EÚ priemerná inflácia v dotknutom členskom štáte)
Hodnota bez DPH: 19 783 912.00 EUR
Celková hodnota zákazky po úpravách
Hodnota bez DPH: 20 613 780.00 EUR