Are you an ambitious procurement expert with recent publications? Check out the TED Ambassador award, our competition that aims to identify and reward research in the field of public procurement. Apply here by 28 April 2023.

Dienstleistungen - 48562-2023

25/01/2023    S18

België-Ukkel: Verwijderen van vast stadsafval

2023/S 018-048562

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Gemeente Ukkel
Postadres: Stallestraat 77
Plaats: Ukkel
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1180
Land: België
E-mail: centraledemarches@uccle.brussels
Telefoon: +32 26051180
Internetadres(sen):
Hoofdadres: www.uccle.be
I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: CPAS d'Uccle
Postadres: Alsembergsesteenweg 860
Plaats: Uccle
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Postcode: 1180
Land: België
E-mail: info@cpasuccle.be
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://cpasuccle.be/
I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding
De opdracht omvat een gezamenlijke aanbesteding
I.4)Soort aanbestedende dienst
Regionale of plaatselijke instantie
I.5)Hoofdactiviteit
Algemene overheidsdiensten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Ophaling en verwerking van het afval van het gemeentebestuur en van het OCMW van Ukkel van 2023 tot 2026

Referentienummer: 2022-071
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
90513200 Verwijderen van vast stadsafval
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

zie II.1.1

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: ja
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 262 226.44 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ophaling van het afval van de administratief centrum en operationeel centrum van Ukkel

Perceel nr.: 1
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200 Verwijderen van vast stadsafval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ophaling van het afval van verschillende gebouwen

Perceel nr.: 2
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200 Verwijderen van vast stadsafval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 100
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen
II.2)Beschrijving
II.2.1)Benaming:

Ophaling en verwerking van organisch afval

Perceel nr.: 3
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
90513200 Verwijderen van vast stadsafval
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: BE1 Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Voornaamste plaats van uitvoering:

diverse locaties

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

zie II.2.1

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Fréquence et méthode de nettoyage des conteneurs organiques / Weging: 50
Kostencriterium - Naam: Prijs / Weging: 50
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Openbare procedure
IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure
Nummer van de aankondiging in het PB S: 2022/S 177-501611
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022-071
Perceel nr.: 1
Benaming:

Ophaling van het afval van de administratief centrum en operationeel centrum van Ukkel

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 4
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 4
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CETT
Postadres: Rue des galets 3
Plaats: Rochefort
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 5580
Land: België
Telefoon: +32 84389101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 26 665.84 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022-071
Perceel nr.: 2
Benaming:

Ophaling van het afval van verschillende gebouwen

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 5
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 5
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: CETT
Postadres: Rue des galets 3
Plaats: Rochefort
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 5580
Land: België
Telefoon: +32 84389101
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 207 828.24 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 2022-071
Perceel nr.: 3
Benaming:

Ophaling en verwerking van organisch afval

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
13/01/2023
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 3
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit andere EU-lidstaten: 0
Aantal inschrijvingen van inschrijvers uit landen die geen lid zijn van de EU: 0
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 3
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: Vanheede Environmental Logistics
Postadres: Dullaardstraat 11
Plaats: Geluwe
NUTS-code: BE Belgique / België
Postcode: 8940
Land: België
Telefoon: +32 56521621
Fax: +32 56519163
Internetadres: www.vanheede.com
De contractant is een mkb-bedrijf: neen
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 27 732.36 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

de opdracht zal later opnieuw gelanceerd worden

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postadres: Wetenschapstraat, 33
Plaats: Brussel (Etterbeek)
Postcode: 1040
Land: België
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
20/01/2023