Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 48570-2023

25/01/2023    S18

Polen-Breslau: Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren

2023/S 018-048570

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu
Nationale Identifikationsnummer: 896-000-47-80
Postanschrift: ul. Podwale 31-33
Ort: Wrocław
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 50-040
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Dusza
E-Mail: katarzyna.dusza@wr.policja.gov.pl
Telefon: +48 478714603
Fax: +48 478714885
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://dolnoslaska.policja.gov.pl/
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/kwp_wroclaw
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji

Referenznummer der Bekanntmachung: PUZ-2380-096-045-096/2022/KD
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych części zamiennych do pojazdów służbowych garnizonu dolnośląskiego Policji.

2. Zamawiający podzielił zamówienie na 6 części według części zamiennych dla określonych marek samochodów, zgodnie z Załącznikami od 1.1 do 1.6 do SWZ w następujący sposób:

Część 1 zamówienia – części zamienne MERCEDES – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.1 do SWZ;

Część 2 zamówienia – części zamienne BMW – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.2 do SWZ;

Część 3 zamówienia – części zamienne FORD – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.3 do SWZ;

Część 4 zamówienia – części zamienne RENAULT – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.4 do SWZ;

Część 5 zamówienia – części zamienne TOYOTA/SUZUKI – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.5 do SWZ;

Część 6 zamówienia – części zamienne SKODA – szczegółowy wykaz asortymentu w załączniku nr 1.6 do SWZ.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 271 269.95 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Część 5 zamówienia – części zamienne TOYOTA/SUZUKI

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
34300000 Teile und Zubehör für Fahrzeuge und deren Motoren
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Miejsce realizacji dostaw: Dostawy realizowane będą na koszt i ryzyko Wykonawcy, w formie zamówień cząstkowych do magazynów Zamawiającego:

a) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Transportu

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy fabrycznie nowych i kompletnych części zamiennych oryginalnych oraz porównywalnej jakości do pojazdów służbowych obsługiwanych/naprawianych przez KWP we Wrocławiu, według wykazu asortymentowo-cenowego części określonego w załącznikach 1.1 do 1.6 do SWZ obejmujący następujące marki: MERCEDES, BMW, FORD, RENAULT, TOYOTA/SUZUKI, SKODA oraz pozostały rodzaj części dla w/w marek pojazdów określonych w załącznikach nr 1.1 do 1.6 do SWZ, a nie ujętych w ich treści.

Dostarczone części zamienne będą:

a) nowe, pochodzące z aktualnego katalogu części zamiennych producenta danej marki samochodu,

b) oryginalne tj. będą tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcji, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego

c) części do pojazdów, o których mowa w pkt 1, związane z bezpieczeństwem użytkowania pojazdów i ochroną środowiska powinny spełniać co najmniej jeden z następujących warunków:

• oznakowane są znakami homologacji międzynarodowej stosowanymi w homologacji Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) - "E" lub Unii Europejskiej - "e";

• oznakowane są cechami producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji;

• oznakowane są cechami dostawcy producenta pojazdu, na który wystawiono krajowe świadectwo homologacji typu pojazdu; ocechowanie to powinno być zgłoszone do upoważnionej jednostki celem ewidencji;

• oznakowane są znakiem zgodności zgodnie z przepisami o systemie oceny zgodności i akredytacji; przepisu nie stosuje się do przedmiotów wyposażenia i części oznakowanych znakiem bezpieczeństwa na podstawie dotychczasowych przepisów o badaniach i certyfikacji.

d) Dostarczony asortyment będzie posiadał na opakowaniu co najmniej oznakowanie logo-znakiem towarowym, nr katalogowy producenta części oraz informację o marce/modelu pojazdu, do którego był zamawiany.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: gwarancja od 24 miesięcy do 36 miesięcy / Gewichtung: 20
Qualitätskriterium - Name: czas dostawy części sprowadzanych spoza granic Polski / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: ilość placówek sprzedaży na terenie kraju / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium - wysokość wadium wynosi:

Dla części 5: 400,00 zł

Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie. Wykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2022/S 172-486640
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Los-Nr.: 5
Bezeichnung des Auftrags:

Część 5 zamówienia – części zamienne TOYOTA/SUZUKI

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
19/01/2023
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 2
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Inter Cars sp. z o.o.
Nationale Identifikationsnummer: 1181452946
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 14 362.54 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 27 730.71 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

3.4. W przypadku, gdy ofertę (lub jakiekolwiek dokumenty dołączone do oferty) podpisuje osoba nie wymieniona w dokumentach rejestrowych Wykonawcy, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo do złożenia oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (tj. w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy dołączyć do oferty. W przypadku, gdy pełnomocnictwo zostało sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, wykonawca przekazuje cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym potwierdzającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Potwierdzenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej dokonuje notariusz lub mocodawca. Elektroniczna kopia pełnomocnictwa (jego cyfrowe odwzorowanie) nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.

3.5. Dodatkowo Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (np. spółki cywilne, konsorcja):

- zgodnie z art. 58 ust. 2 ustawy Pzp, Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są ustanowić pełnomocnika. Do oferty należy dołączyć to pełnomocnictwo. Z treści pełnomocnictwa winno jednoznacznie wynikać prawo pełnomocnika do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w imieniu Wykonawcy. Dokument ten winien być podpisany przez osobę/osoby uprawnioną(-e) do jego udzielenia tj. zgodnie z formą reprezentacji każdego z Wykonawców (UWAGA!!! Pełnomocnictwo podpisuje wyłącznie mocodawca kwalifikowanym podpisem elektronicznym). W przypadku wspólników spółki cywilnej dopuszczalne jest przedłożenie umowy spółki cywilnej, z której wynika zakres i sposób reprezentacji, a w przypadku konsorcjum przedłożenie umowy konsorcjum (oryginał - forma elektroniczna z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi lub cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej podpisane przez mocodawców lub notariusza),

- oświadczenie, zgodnie z art. 117 ust 4 ustawy Pzp, z którego będzie wynikać, które dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (oświadczenie to koresponduje z postanowieniami Rozdziału IX SWZ) – formularz zawarto w załączniku nr 5 do SWZ,

- Oświadczenie JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Osobno przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z art. 5K Rozporządzenia 833/2014 oraz z art. 7 ust 1 Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, składane na podstawie art. 125 ust 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4 do SWZ.

Klauzula informacyjna RODO rozdział I pkt. 3.4. SWZ.

Informacja o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej rozdział V SWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej uregulowane są w Dziale IX ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub ogłoszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

4. Postępowanie odwoławcze jest prowadzone w języku polskim. Wszystkie dokumenty przedstawia się w języku polskim, a jeżeli zostały sporządzone w języku obcym, strona oraz uczestnik postępowania odwoławczego, który się na nie powołuje, przedstawia ich tłumaczenie na język polski. W uzasadnionych przypadkach Izba może żądać przedstawienia tłumaczenia dokumentu na język polski poświadczonego przez tłumacza przysięgłego.

5. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje Zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

8. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne.

9. Odwołanie w przypadkach innych niż określony pkt 8 wnosi się w terminie: 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia, w przypadku zamówień, których wartość jest równa albo przekracza progi unijne;

cd RozXXV SWZ.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023