Dienstleistungen - 486303-2017

06/12/2017    S234    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Sulejów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2017/S 234-486303

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Gmina Sulejów
590648327
ul. Konecka 42
Sulejów
97-330
Polen
Kontaktstelle(n): Izabela Dróżdż
Telefon: +48 446102530
E-Mail: zamowienia@sulejow.pl
Fax: +48 446162551
NUTS-Code: PL713

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.bip.sulejow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.bip.sulejow.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Sulejów

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.31.2017
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Sulejów, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000
90512000
90513100
90533000
90514000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL713
Hauptort der Ausführung:

Gmina Sulejów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987 ze zm), zapisami Planu gospodarki odpadami województwa łódzkiego na lata 2016–2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, przyjętego uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20.6.2017 r., oraz przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sulejów oraz prowadzenie i obsługa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwanym w dalszej części PSZOK) oraz odbiorze i zagospodarowaniu całej ilości odpadów komunalnych, przekazanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe i inne nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie gminy Sulejów do PSZOK. PSZOK będzie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego (ul. Psarskiego na terenie Oczyszczalni Miejskiej w Sulejowie). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2018
Ende: 31/12/2019
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty w postaci elektronicznej.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykaz i krótki opis warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

— są wpisani do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z wymogami Ustawy z dn. 13.9.1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1289),

— są wpisani do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny prowadzony przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska zgodnie z ustawą z dnia 11.9.2015 r o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.),

— posiadają zezwolenie na zbieranie odpadów oraz transport odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14.12.2012 r. o odpadach (Dz.U. 2016 r poz. 1987 ze zm.).

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy: są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Wykonawcy wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejsza niż 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

1. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn.: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jednego zadania polegającego na odbiorze, transporcie i zagospodarowaniu odpadów komunalnych świadczonych w sposób ciągły przez okres minimum 24 miesięcy, obejmującym swoim zakresem łącznie nie mniej niż 14 000 mieszkańców, na łączną kwotę nie mniej niż 2 000 000 PLN brutto (słownie: dwa miliony złotych 00/100) (w ciągu 24 miesięcy) wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty Zamawiający wymaga od Wykonawców wskazania w ofercie usług (wg załącznika nr 4).

2. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania usługi, tzn.: Wykonawca musi mieć dostępne następujące narzędzia i urządzenia techniczne:

a) specjalistyczne samochody do wywozu zmieszanych odpadów komunalnych – w ilości nie mniejszej niż 6 pojazdów, w tym będzie dysponował na czas realizacji zadania:

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— co najmniej 2 samochodami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych,

— co najmniej 1 pojazdem do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej,

— co najmniej 1 pojazdem małotonażowym,

— pojazdami trwale i czytelnie oznakowanymi w widocznym miejscu nazwą firmy oraz danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

— pojazdami wyposażonymi w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiającego trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postoju oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów.

Wykonawca musi dysponować na czas realizacji zadania bazą magazynowo-transportową:

— usytuowaną w gminie, z której terenu odbiera te odpady lub w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy,

— usytuowaną na terenie, do którego posiada tytuł prawny,

— wyposażaną w miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów, zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu,

— wyposażaną w miejsce do magazynowania selektywnie zebranych odpadów z grupy odpadów komunalnych,zabezpieczone przed emisją zanieczyszczeń do gruntu oraz zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych,

— wyposażaną w legalizowaną samochodową wagę najazdową, w przypadku gdy na terenie bazy następuje magazynowanie odpadów,

— wyposażoną w urządzenia lub systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych,

— wyposażoną w pomieszczenia socjalne dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych osób,

— na terenie której znajduje się punkt konserwacji i napraw pojazdów oraz miejsce do mycia i dezynfekcji pojazdów – o ile czynności te nie będą wykonywane przez uprawnione podmioty zewnętrzne poza terenem bazy magazynowo-transportowej,

— zabezpieczoną w sposób uniemożliwiający wstęp osobom nieupoważnionym.

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta na warunkach wymienionych w załączonym do SIWZ wzorze umowy (Załącznik Nr 8).

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
Beschleunigtes Verfahren
Begründung:

Skrócony termin składania ofert wynika z konieczności zachowania ciągłości odbioru odpadów, w innym przypadku groziłoby to zagrożeniem sanitarno-epidemiologicznym.Wyznaczenie ustawowego min. 40-dniowego terminu składania ofert uniemożliwiłoby zachowanie ciągłości w przedmiotowym obowiązku gminy.Działanie zgodnie z art. 43 ust. 2b pkt 2 PZP jest uzasadnione tym, że zastosowanie tego przepisu służy jedynie skróceniu terminów, a nie udzieleniu zamówienia w trybie niekonkurencyjnym.Zastosowanie tego przepisu nie wynika z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.Za możliwością zastosowania ww. artykułu na odbiór odpadów przemawia fakt, że przygotowanie przez wykonawców oferty nie powinno być czasochłonne (przedmiot zamówienia będzie tożsamy z poprzednim ogłoszeniem), wobec czego skrócenie terminu na składanie ofert nie powinno w żaden sposób wpłynąć na konkurencyjność postępowania.

IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/12/2017
Ortszeit: 13:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/12/2017
Ortszeit: 13:30
Ort:

Urząd Miejski w Sulejowie ul. Konecka 42, wejście A, parter, sala USC.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Styczeń 2020 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Będą wynikały z przepisów ustawy PZP.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
01/12/2017