Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Dienstleistungen - 486522-2020

14/10/2020    S200

Nederland-Rotterdam: Exploitatie van parkeerterreinen

2020/S 200-486522

Aankondiging in geval van vrijwillige transparantie vooraf

Diensten

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/23/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Havenbedrijf Rotterdam nv
Nationaal identificatienummer: 53367972
Postadres: Wilhelminakade 909
Plaats: Rotterdam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3072 AP
Land: Nederland
Contactpersoon: Claudia Knijnenburg
E-mail: aanbestedingen@portofrotterdam.com
Telefoon: +31 102521662
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.portofrotterdam.com
Adres van het kopersprofiel: http://www.tenderned.nl
I.6)Hoofdactiviteit
Havenactiviteiten

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

Exploitatie & beheer truckparkings Rotterdam

Referentienummer: X000686
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
63712400 Exploitatie van parkeerterreinen
II.1.3)Type opdracht
Diensten
II.1.4)Korte beschrijving:

HbR is voornemens een partner te contracteren, Truck Parking Rotterdam B.V., aan wie zij de ontwikkeling en de langdurige exploitatie van haar areaal aan beveiligde truckparkings in het havengebied kan toevertrouwen die:

a) waarborgt dat de truckparkings volgens de afgesproken normen veilig bewaakt worden en functioneren in de logistieke keten;

b) voor eigen rekening en risico bezettingsgraden maximeert door het bieden van een kwalitatief goed product, binnen het door HbR bepaalde prijsbeleid;

c) de parkings in stand houdt door middel van het uitvoeren/ begeleiden van meerjarig investerings- en onderhoudsplan;

d) de belangen van HbR behartigt binnen het publieke en private stakeholderveld van het (beveiligd) truck parkeren;

e) ondernemend acteert en gesteld staat voor de mogelijkheden en toekomstige ontwikkelingen in het areaal (toevoegen of afstoten van parkings aan het areaal, toevoegen van producten of logistieke functies aan de parkings, versterken van het netwerk).

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 1.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
NUTS-code: NL33C Groot-Rijnmond
II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

De duur van de overeenkomst zal minimaal vijf en maximaal vijftien jaar bedragen. Verwachte omzetwaarde van de parkings bedraagt circa drie miljoen euro per jaar. Meer inhoudelijke informatie is beschikbaar in het bij deze aankondiging gevoegde document.

II.2.5)Gunningscriteria
De concessieovereenkomst is gegund op basis van de hieronder beschreven criteria:
  • Criterium: Naam: business case en investeringsplan Weegfactor: 20
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een concessieovereenkomst zonder voorafgaande bekendmaking van een concessieaankondiging
  • De werken of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

Onderzoek door HbR heeft uitgewezen dat geen andere partij kan voldoen aan onderstaande proportionele geschiktheidseisen:

Gegadigde dient te beschikken over aantoonbare ervaring in gelijksoortige werkzaamheden en deze op vakkundige en op regelmatige wijze uitgevoerd te hebben in de periode vanaf 1.1.2015:

a) operationeel beheer van meerdere (tenminste drie) beveiligde truckparkings met een minimaal gezamenlijk aantal parkeerplaatsen van 600 parkeerplaatsen, voor een periode van tenminste drie jaar, met een gemiddelde bezettingsgraad in de nacht van tenminste 75 % betalende bezoekers;

b) Operationeel beheer en exploitatie van één of meerdere beveiligde truckparkings met een minimaal gezamenlijk aantal truckparkeerplaatsen van 200 parkeerplaatsen, voor een periode van tenminste vijf jaar met het volgende beveiligingsniveau: cameratoezicht, meldkamer, regelmatige surveillance, calamiteitenplan, afgesloten areaal met controle bij aankomst en vertrek;

c) ervaring met het faciliteren van grootschalige parkeergelegenheid (tenminste 50 plaatsen) voor vrachtwagens vallend onder het ADR regime, het uitvoeren van bijbehorende veiligheidsmaatregelen en het handhaven van de veiligheidsvoorschriften;

d) aantoonbare ervaring met nationaal en internationaal stakeholdermanagement binnen de logistieke keten rondom het vrachtvervoer en truckparkings: bevoegd gezag, brancheverenigingen, transportbedrijven en ontvangende partijen van vrachtwagens.

IV.1.3)Inlichtingen over de raamovereenkomst
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen

Afdeling V: Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst

Opdracht nr.: 1
Benaming:

Exploitatie & beheer truckparkings Rotterdam

V.2)Gunning van een opdracht/concessieovereenkomst
V.2.1)Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht:
30/09/2020
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant/concessiehouder
Officiële benaming: Truckparkings Rotterdam Exploitatie bv
Nationaal identificatienummer: 63098350
Postadres: Hazeldonk 6035
Plaats: Breda
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 4836 LA
Land: Nederland
De contractant/concessiehouder wordt een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel/de concessieovereenkomst (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel/de concessie: 1.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:

Indien u bezwaar heeft tegen de voortzetting van deze aanbestedingsprocedure en de voorgenomen gunning en tevens belanghebbende bent, wordt u verzocht per email een met redenen omkleedt bezwaar te sturen uiterlijk 30.10.2020, vóór 17:00 naar aanbestedingen@portofrotterdam.com, ter attentie van mevrouw C. Knijnenburg, afdeling procurement.

In het bij deze publicatie gevoegde document vindt u meer informatie over de opdracht, de motivatie en de procedure i.g.v. een bezwaar.

VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Rechtbank Rotterdam
Postadres: Wilhelminaplein 100/125
Plaats: Rotterdam
Postcode: 3072 AK
Land: Nederland
E-mail: rechtbankrotterdam@rechtspraak.nl
Internetadres: https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Rotterdam
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
09/10/2020