Die TED-Website arbeitet seit dem 2.11.2022 mit eForms. Bei der Suche hat sich einiges geändert. Bitte passen Sie Ihre vorab festgelegten Expertenfragen an. Erfahren Sie mehr über die Änderungen auf der Seite „Aktuelles“ und den aktualisierten Hilfe-Seiten.

Lieferungen - 48669-2023

25/01/2023    S18

Rumänien-Sfântu Gheorghe: Ausrüstung für die Straßenverkehrssteuerung

2023/S 018-048669

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Municipiul Sfantu Gheorghe
Nationale Identifikationsnummer: 4404605
Postanschrift: Strada: 1 Decembrie 1918, nr. 2
Ort: Sfantu Gheorghe
NUTS-Code: RO123 Covasna
Postleitzahl: 520008
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Monika Borsos
E-Mail: monika.borsos@sepsi.ro
Telefon: +40 267316957
Fax: +40 267316902
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.sfantugheorgheinfo.ro/
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100161888
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Furnizare produse în vederea implementării sistemului de management al traficului în cadrul proiectului: Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiții bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă”

Referenznummer der Bekanntmachung: 4404605_2022_PAAPD1372688
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34923000 Ausrüstung für die Straßenverkehrssteuerung
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul contractului: furnizare produse In vederea implementarii sistemului de management al traficului in cadrul proiectului: Reducerea emisiilor de carbon in Municipiul Sfantu Gheorghe prin investitii bazate pe Planul de Mobilitate Urbana Durabila”

Solutia tehnica este compusa din urmatoarele elemente:

- Implementarea componentei de trafic management cu toate componentele sale: locale (in intersectii si treceri de pietoni semaforizate) si centrale (echipamente si software in Centrul de control);

- Implementarea componentei de monitorizare cu toate componentele sale: locale (in intersectii si treceri de pietoni semaforizate) si centrale (echipamente si software in Centrul de control);

- Implementarea componentei de prioritizare a vehiculelor de transport public cu toate componentele sale: locale (in intersectii si treceri de pietoni semaforizate), centrale (echipamente si software in Centrul de control) si mobile (in vehicule de transport public).

Furnizorul va avea obligatia sa executa lucrarile de refacere a intersectiilor, conform Caietului de Sarcini.

Termenul pana la care se pot solicita clarificari de la autoritatea contractanta este de 18 zile inainte de data de depunere a ofertelor.

Termenul pana la care autoritatea contractanta raspunde la solicitarile de clarificari este de 11 zile inainte de data de depunere oferte.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 19 505 983.00 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
45233140 Straßenarbeiten
45316212 Installation von Verkehrsampeln
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO123 Covasna
Hauptort der Ausführung:

Municipiul Sfantu Gheorghe

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Natura si cantitatea produselor solicitate sunt in conformitate cu Caietul de sarcini.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnica / Gewichtung: 6
Preis - Gewichtung: 94
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 9
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

Programului Operational Regional 2014-2020, Axa 4.1. REDUCEREA EMISIILOR DE CARBON ÎN MUNICIPIILE REȘEDINȚĂ DE JUDEȚ PRIN INVESTIȚII BAZATE PE PLANURILE DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ, în cadrul proiectului” Reducerea emisiilor de carbon în Municipiul Sfântu Gheorghe prin investiţii bazate pe Planul de Mobilitate Urbană Durabilă” – cod SMIS 129474.

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Cerinta 1. – Neincadrarea in situatiile art. 164 din L 98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare

in formularul DUAE.

Se vor solicita documente suport ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art.196 alin. (1):

- cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum razulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

Cerinta 2. – Neincadrarea in situatiile art. 165 din L98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

Se vor solicita documente suport ofertantului clasat pe locul I in clasamentul intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, in functie de informatiile introduse in DUAE in conformitate cu art.196 alin. (1):

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor sau a contributiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) RESTANTE la momentul prezentarii.

- la solicitarea autoritatii contractante, operatorul economic clasat pe primul loc in clasamentul intermediar va prezenta pentru sediul principal documente in termen de valabilitate din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 165 alin. (1) din Legea 98/2016, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declaratie pe propria raspundere privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor sau contributiilor la bugetul general consolidat datorate, tinand cont si de derogari de la obligatia inexistentei datoriilor restante, in conformitate cu prevederile art.166 alin.2 din L98/2016.

Cerinta 3. – Neincadrarea in situatiile art. 167 din L98/2016.

Modalitatea de indeplinire: Operatorul economic (lider, asociat, tert sustinator, subcontractant) va completa cerinta corespunzatoare in formularul DUAE.

In conformitate cu art. 63 din L 98/2016, persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt urmatoarele: Antal Arpad Andras - primar, Vargha Fruzsina - viceprimar, Toth -Birtan Csaba -viceprimar, Veress Ildiko - director general, Kulcsar Tunde Ildiko - secretar, Balint Reka - pesedinte cu drept de vot, Buja Bela-Gergely - membru comisie de evaluare, Molnar Katalin - membru comisie de evaluare, Grigorescu Gabriela - membru comisie de evaluare, Borsos Monika - membru comisie de evaluare, Szaraz Gyorgy - membru de rezerva comisie de evaluare, Feer Eva - membru de rezerva comisie de evaluare.

NOTE:

- Pentru persoanele juridice straine se aplica prevederile art. 168 din L 98/2016;

- Conform art. 193 alin. (1) – Autoritatea contractanta accepta la momentul depunerii solicitarilor de participare sau ofertelor DUAE, constand intr-o declaratie pe propria raspundere actualizata, ca dovada preliminara in locul certificatelor eliberate de catre autoritatile publice sau de catre terti.

- Conform art. 196 alin. (2) – Inainte de atribuirea contractului de achizitie publica/acordului - cadru, cu exceptia situatiei contractelor subsecvente atribuite in executarea unui acord - cadru, autoritatea contractanta solicita ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, cu exceptia procedurilor desfasurate in mai multe etape cand documentele justificative sunt solicitate inainte de transmiterea invitatiilor pentru etapa a doua catre candidatii selectati.

Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de asociere si angajamentul tertilor sustinatori impreuna cu documentele transmise acestuia de catre tertul/tertii sustinator/sustinatori din care sa rezulte modul efectiv prin care tertul/tertii sustinator/sustinatori va/vor asigura indeplinirea propriului angajament de sustinere, documente care vor constitui anexe la respectivul angajament (daca exista), in conformitate cu prevederile art.193 alin (2) si art.182 alin.(4) din Legea nr. 98/2016.

Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 60 din Legea 98/2016.

Aceasta declaratie va fi prezentata odata cu DUAE.

Cerinta 1. Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a

constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitate de indeplinirea a cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

- certificat constatator emis de Oficiul National al Registrului Comertului din care sa rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic, sau in cazul ofertantilor straini, documente echivalente emise in tara de rezidenta (traducere autorizata), urmand

sa fie prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I la finalizarea evaluarii ofertelor.

Informatiile din certificatul constatator trebuie sa fie REALE/VALIDE LA DATA PREZENTARII ACESTUIA.

Documentul care demonstreaza forma de inregistrare din care sa reiasa neincadrarea in prevederile art. 167 (1) b) din Legea 98/2016, trebuie prezentat si de catre tertul sustinator, precum si de subcontractantul ofertantului clasat pe primul loc dupa aplicarea criteriului de atribuire, daca este cazul.

In situatia in care vor fi executate parti din contract de catre subcontractanti, dovada inregistrarii si corespondenta activitatiilor principale/secundare din cadrul acestuia cu obiectul achizitiei se va prezenta obligatoriu si de catre subcontractanti, pentru partea din contract pe care o vor realiza.

Nota: Documentele vor fi depuse in copie, semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat in conditiile legii.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificatOfertantul(Operator Economic individual sau asociere de Operatori Economici) trebuie sa faca dovada ca a furnizat sisteme de natura si complexitate similara contractului ce urmeaza a fi atribuit, in valoare cumulata de 13.000.000,00 lei din maxim 4 contracte. Perioada de 3 ani se calculeaza prin raportare la data limita de depunere a ofertelor. Modul de calcul al perioadei nu va fi afectat de eventuale decalari ale termenului limita de depunere a ofertelor prevazut in anuntul de participare publicat initial. Pentru conversie din alta moneda in moneda in care este exprimata cerinta minima, Autoritatea Contractanta va utiliza pentru conversie cursul de schimb mediu anual publicat de BNR pentru respectivul exercitiu financiar.Pentru scopul prezentei proceduri:Prin sisteme de natura si complexitate similara se intelege furnizare, instalare, punere in functiune Sistem Management de Trafic (semaforizare, camera de supraveghere, senzori de detectare vehicule), Centru de Management si de Control al traficului(Sistem de Monitorizare video a traficului), Sistem E-ticketing cu functionalitati si performante similare sau superioare fata de cele care fac obiectul prezentei proceduri.

Proportia de subcontractareSe va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile ce descriu nivelul lor de experienta, prin raportare la o perioada care acopera cel mult ultimii 3 ani, corespunzator cerintelor autoritatii contractante. Asociatul/asociatii nominalizati va/vor prezenta distinct DUAE in care se vor cuprinde informatiile solicitate. La nivelul DUAE trebuie precizate informatii cum ar fi: numarul si data contractului invocat drept experienta similara, valoarea, beneficiarul, data si numarul documentului de receptie.Documentele prin care operatorii economici pot indeplini cerinta privind experienta similara sunt urmatoarele, fara a se limita la, enumerarea nefiind cumulativa:copii ale unor parți relevante ale contractelor pe care le-au indeplinit;- certificate de predare-primire;- recomandari;- procese-verbale de receptie;- certificari de buna executie;- certificate constatatoare.Acestea vor fi prezentate la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I in clasamentul final intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor: contracte/recomandări/orice alte documente justificative care sa ateste furnizarea si receptia sistemelor.

- Conform art. 55 alin. (1) din Legea nr.98/2016 ofertantul va prezenta denumirea subcontractantilor si datele de contact ale acestora, partea/partile din contract care urmeaza a fi indeplinite de catre acestia, valoarea la care se ridica partea/partile respective completand aceste informatii in DUAE. Odata cu depunerea DUAE se va prezenta acordul de subcontractare.Subcontractantii nu trebuie sa se incadreze in situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167 din Legea nr. 98/2016. - Informatiile despre acestia trebuie sa se regaseasca in DUAE.In conformitate cu art. 196 alin (2) din Legea nr. 98/2016 autoritatea contractanta va solicita, inainte de atribuirea contractului de achizitie publica, ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire sa prezinte documente justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea tuturor criteriilor de calificare si selectie, in conformitate cu informatiile cuprinse in DUAE, asa cum sunt ele mentionate mai sus.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 24/02/2023
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24/06/2023
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 24/02/2023
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

In cazul in care doua sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare, si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica.

Cerintele tehnice definite la nivelul anuntului de participare, caietului de sarcini sau altor documente complementare, prin trimiterea standardelor, la un anumit producator, la marci, brevete, tipuri, la o origine sau la o productie/metoda specifica de fabricatie/prestare/executie, vor fi intelese ca fiind insotite de mentiunea ”sau echivalent”.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucuresti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

In conformitate cu prevederile Legii 101/2016, cu completarile si modificarile ulterioare.

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
20/01/2023