Bauleistung - 487500-2020

16/10/2020    S202

Nederland-Utrecht: Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden

2020/S 202-487500

Aankondiging van een gegunde opdracht

Resultaten van de aanbestedingsprocedure

Werken

Rechtsgrond:
Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst

I.1)Naam en adressen
Officiële benaming: Rijkswaterstaat Programma's, Projecten en Onderhoud
Nationaal identificatienummer: 82067183
Postadres: Griffioenlaan 2
Plaats: Utrecht
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 3526 LA
Land: Nederland
Contactpersoon: Evelien Bremer
E-mail: aanbestedingsteam-GWW@rws.nl
Internetadres(sen):
Hoofdadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
I.4)Soort aanbestedende dienst
Ministerie of andere nationale of federale instantie, met inbegrip van regionale of plaatselijke onderverdelingen
I.5)Hoofdactiviteit
Huisvesting en gemeenschappelijke voorzieningen

Afdeling II: Voorwerp

II.1)Omvang van de aanbesteding
II.1.1)Benaming:

31109303: aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN

Referentienummer: 31109303
II.1.2)CPV-code hoofdcategorie
45200000 Volledige of gedeeltelijke bouw- en civieltechnische werkzaamheden
II.1.3)Type opdracht
Werken
II.1.4)Korte beschrijving:

Het preventief- en correctief onderhoud aan de tunnel technische installaties en de bijbehorende industriële automatisering, het civiel technisch onderhoud, het onderhoud aan de gebouwen en de gebouw gebonden installaties, en het onderhoud van de groenvoorzieningen.

II.1.6)Inlichtingen over percelen
Verdeling in percelen: neen
II.1.7)Totale waarde van de aanbesteding (exclusief btw)
Waarde zonder btw: 91 979.00 EUR
II.2)Beschrijving
II.2.2)Aanvullende CPV-code(s)
48000000 Software en informatiesystemen
50000000 Reparatie- en onderhoudsdiensten
71334000 Werktuigbouwkundige en elektrotechnische diensten
II.2.3)Plaats van uitvoering
NUTS-code: NL NEDERLAND
Voornaamste plaats van uitvoering:

West Nederland Noord (betreft perceel 1 van 31086074).

II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding:

Zie het reeds ingevuld veld m.b.t. de korte beschrijving.

II.2.5)Gunningscriteria
Kwaliteitscriterium - Naam: Kwaliteit / Weging: 0
Prijs - Weging: 0
II.2.11)Inlichtingen over opties
Opties: neen
II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie
De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen
II.2.14)Nadere inlichtingen

Afdeling IV: Procedure

IV.1)Beschrijving
IV.1.1)Type procedure
Gunning van een opdracht zonder voorafgaande bekendmaking van een oproep tot mededinging in het Publicatieblad van de Europese Unie in onderstaande gevallen
  • De werken, leveringen of diensten kunnen om de volgende reden alleen door een bepaalde ondernemer worden verricht:
    • geen mededinging om technische redenen
Verklaring:

In de Schipholtunnel Zuid Oost dienen de twee 120KVA UPS systemen gereviseerd te worden evenals het gelijkrichtersysteem. Het is noodzakelijk dat deze installaties blijven functioneren voor de tunnels. De huidige opdrachtnemer is op dit moment integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van alle tunnel technische installaties. Om de werkzaamheden in één hand te houden in verband met eindverantwoordelijkheid en de kennis die aanwezig is bij de opdrachtnemer, worden deze werkzaamheden bij huidige Opdrachtnemer belegd.

IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem
IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA)
De opdracht valt onder de GPA: ja
IV.2)Administratieve inlichtingen
IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem
IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging

Afdeling V: Gunning van een opdracht

Opdracht nr.: 1
Benaming:

31109303: aankondiging van een wijziging prestatiecontract TOP tunnels WNN

Een opdracht/perceel wordt gegund: ja
V.2)Gunning van een opdracht
V.2.1)Datum van de sluiting van de overeenkomst:
26/08/2019
V.2.2)Inlichtingen over inschrijvingen
Aantal inschrijvingen: 1
Aantal langs elektronische weg ontvangen inschrijvingen: 0
De opdracht is gegund aan een groep ondernemers: neen
V.2.3)Naam en adres van de contractant
Officiële benaming: ENGIE Infra & Mobility bv
Postadres: Albert Heijnweg 1
Plaats: Zaandam
NUTS-code: NL NEDERLAND
Postcode: 1507 EH
Land: Nederland
De contractant is een mkb-bedrijf: ja
V.2.4)Inlichtingen over de waarde van de opdracht/het perceel (exclusief btw)
Totale waarde van de opdracht/het perceel: 91 979.00 EUR
V.2.5)Inlichtingen over uitbesteding

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

VI.3)Nadere inlichtingen:
VI.4)Beroepsprocedures
VI.4.1)Beroepsinstantie
Officiële benaming: Burgerlijke Rechter te 's-Gravenhage
Plaats: Den Haag
Land: Nederland
E-mail: voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl
Internetadres: http://www.rijkswaterstaat.nl
VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging:
12/10/2020