Bauleistung - 487538-2020

16/10/2020    S202

Polska-Warszawa: Roboty budowlane w zakresie budynków

2020/S 202-487538

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Roboty budowlane

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2020/S 175-421759)

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Stołeczny Zarząd Infrastruktury
Krajowy numer identyfikacyjny: 65/2020
Adres pocztowy: Al. Jerozolimskie 97
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 00-909
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Marzena Mikołajczak
E-mail: szi.jedz@ron.mil.pl
Tel.: +48 261849370
Faks: +48 261849168
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szi.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/szi

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń (w ramach 3 zadań) w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie

Numer referencyjny: 65/2020
II.1.2)Główny kod CPV
45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót budowlanych wraz z konserwacją i serwisowaniem zainstalowanych urządzeń dla zadań:

— zadanie I – Przebudowa budynku sztabowego nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie,

— zadanie II – Budowa instalacji teletechnicznych, IT, SSP z robotami towarzyszącymi w budynku sztabowym nr 1 w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie,

— zadanie III – Renowacja elewacji budynku sztabowego nr 1 wraz z zagospodarowaniem w kompleksie wojskowym przy ul. Banacha 2 w Warszawie.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020
VI.6)Numer pierwotnego ogłoszenia
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 175-421759

Sekcja VII: Zmiany

VII.1)Informacje do zmiany lub dodania
VII.1.2)Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu
Numer sekcji: IV.2.6
Zamiast:

Oferta musi zachować ważność do: 17/12/2020

Powinno być:

Oferta musi zachować ważność do: 27/12/2020

Numer sekcji: IV.2.2
Zamiast:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 09:30
Powinno być:
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 09:30
Numer sekcji: IV.2.7
Zamiast:
Data: 19/10/2020
Czas lokalny: 11:00
Powinno być:
Data: 29/10/2020
Czas lokalny: 11:00
VII.2)Inne dodatkowe informacje: