Lieferungen - 487573-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Verteilerleitungen und Zubehör

2017/S 235-487573

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2
Warszawa
02-566
Polen
Kontaktstelle(n): Daria Poślednia, Dział Zakupów, Sekcja Postępowań
Telefon: +48 225688477
E-Mail: vew.zakupy@veolia.com
Fax: +48 225688475
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.energiadlawarszawy.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.energiadlawarszawy.pl/o-firmie/dostawy
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Veolia Energia Warszawa S.A.
ul. Puławska 2, budynek C
Warszawa
02-566
Polen
Kontaktstelle(n): Kancelaria II piętro
E-Mail: vew.zakupy@veolia.com
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.energiadlawarszawy.pl

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Przedsiębiorstwo prywatne
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Usługi związane z dystrybucją ciepła

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym - M4.

Referenznummer der Bekanntmachung: 17/338/PN/D
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
44163160
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Stanisławowskiej 7 i 9 w Warszawie [SCI 63].

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa rur i elementów preizolowanych w płaszczu osłonowym HDPE z rezystancyjnym systemem sygnalizacyjno-alarmowym zgodnym z systemem stosowanym w warszawskim systemie ciepłowniczym, przeznaczonych do stosowania w warszawskim systemie ciepłowniczym dla przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Stanisławowskiej 7 i 9 w Warszawie [SCI 63].

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do Wzoru umowy (część II SIWZ) oraz Specyfikacja techniczna (Część III SIWZ).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Okres gwarancji na materiały preizolowane / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 80 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Tagen: 364
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: POIS.01.05.00-00-0014/16
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający zawarł umowę o dofinansowanie dla projektu "Modernizacja warszawskiej s.c. na terenie m. st. W-wy w celu ograniczenia emisji dwutlenku węgla i poprawy efektywności energetycznej - Etap I", w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wys. 900,00 PLN. Szczegóły dotyczące wadium są określone w Części I SIWZ.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki:

1. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie;

2. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 zł lub równowartość tej kwoty w innej walucie.

W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w PLN Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie, w celu przeliczenia na PLN wartości podanych w innych walutach, średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych podanych w walutach obcych.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania tych warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

1. informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

2. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem Zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają odpowiednią zdolność techniczną i zawodową - w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał: 5 zamówień polegających na dostawie materiałów preizolowanych o łącznej wartości min. 40 000,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych), przy czym przynajmniej dwa zamówienia muszą dotyczyć rurociągów o średnicy min. 100 mm a ich łączna wartość nie może być niższa niż 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełniania tego warunku udziału w postępowaniu, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 1 PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:

Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy;

III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Szczegółowe warunki realizacji umowy znajdą się we wzorze umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 15/01/2018
Ortszeit: 10:45
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14/04/2018
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 15/01/2018
Ortszeit: 11:00
Ort:

Siedziba zamawiającego Veolia Energia Warszaw S.A. - Plac Unii C - II piętro - Sala konferencyjna „Pustynia”, ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Wszyscy zainteresowani. Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 pkt.12-23 oraz ust.5 pkt.1, 2, 4-8 PZP.

2. Do oferty wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunku udziału w postępowaniu.

Oświadczenie, o którym mowa, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego dokumentu sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust 2 dyrektywy 2014/24/UE (dalej „JEDZ”). Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, składa także JEDZ dot. tych podmiotów. W przypadku wspólnego ubiegania się o Zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o Zamówienie.

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art.24 ust. 1 pkt.23 PZP Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust.5 PZP, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt.23 PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Zamawiający zgodnie z art. 26 ust.1 PZP przed udzieleniem Zamówienia wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia dokumentów, o których mowa w Rozdziale X pkt 7.4 - 7.12 oraz ust. 8-12 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępnej na stronie, o której mowa w sekcji I.3. niniejszego ogłoszenia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie, ww. dokumenty składa każdy Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie Zamówienia.

5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując Zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając wraz z ofertą zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.Z dokumentu tego powinien wynikać:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu Zamówienia;

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu Zamówienia

d) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom, a także innym podmiotom, którzy mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz którzy ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy PZP. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopie odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17
Warszawa
02-676
Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017