TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Lieferungen - 487684-2017

07/12/2017    S235    - - Lieferungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

Polen-Rzeszów: Laborreagenzien

2017/S 235-487684

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie
ul.Szopena 2
Rzeszów
35-055
Polen
Kontaktstelle(n): Józef Berkowicz - procedura, Dział Zamówień Publicznych, pokój nr 9, bud. J, ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów.
Telefon: +48 178666096
E-Mail: jozefber@poczta.onet.pl
Fax: +48 178666097
NUTS-Code: PL823

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.bip.szpital.rzeszow.pl

Adresse des Beschafferprofils: www.bip.szpital.rzeszow.pl

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawy odczynników i krwi kontrolnej do oznaczania morfologii krwi obwodowej, płynu MR i płynów z jam ciała wraz z dzierżawą analizatorów hematologicznych 5 Diff.

Referenznummer der Bekanntmachung: Sygnatura sprawy: KSW.XII.252/Z/15/17, Postępowanie nr 72
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33696500
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników i krwi kontrolnej do oznaczania morfologii krwi obwodowej i płynu MR oraz płynów z jam ciała wraz z dzierżawą dwóch analizatorów hematologicznych 5 Diff, dla Klinicznego Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.

2. Szczegółowy opis przedmiotów zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania przedstawiono w Formularzach cenowo – ofertowych oraz w pozostałych załącznikach tj.: Zestawieniu parametrów granicznych i Zestawieniu parametrów ocenianych, będących integralną częścią SIWZ.

3. Zakres zamówienia obejmuje dostawę przedmiotów zamówienia w ilościach wyszczególnionych w Formularzach cenowo – ofertowych na okres 36 miesięcy.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 948 767.50 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
38434000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL823
Hauptort der Ausführung:

Kliniczny Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zam. jest dostawa odczynników i krwi kontrolnej do oznaczania morfologii krwi obwodowej i płynu MR oraz płynów z jam ciała wraz z dzierżawą 2 analizatorów hematologicznych 5 Diff,dla KZDL Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.2. Szczegółowy opis przedm. zamówienia, orientacyjne ilości dostaw oraz wymagania przedst.w Formularzach cen. – ofertowych oraz w pozostałych załącznikach tj.: Zestawieniu parametrów granicznych i Zestawieniu parametrów ocenianych, będących integr. częścią SIWZ.3. Zakres zam. obejmuje dostawę przedm. zamówienia w ilościach wyszczeg. w Formularzach cen. – ofertowych na okres 36 miesięcy.4. Wygrywający Wykonawca winien: a) realizować zamówienia zgodnie z bieżącym zapotrzeb. Zamawiającego. b) dostarczać odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne na koszt i ryzyko Wykonawcy do KZDL Zamawiającego w ciągu ___ dni roboczych od daty złożenia zamówienia (czas dostawy jest parametrem ocenianym). Dostawy krwi kontrolnej winny być realizowanie wg harmonogramu dostaw krwi kontrolnej, który to harmonogram musi być dostarczony razem z pierwszą dostawą krwi kontrolnej.c) dostarczyć i zamontować analizatory w KZDL Zamawiającego wciągu 3 tygodni od daty podpisania umowy.d) do każdej dostawy dołączyć dokumenty potwierdzające nazwę - rodzaj, ilość/pojemność/wielkość, cenę towaru będącego przedmiotem dostawy – fakturę VAT lub inny dokument.e) dostarczony towar musi posiadać opis, a w szczególności nazwę, ilość, termin ważności do użycia.f) zapewnić udział w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli międzynarodowej min. 4 razy w roku. Dopuszcza się zaoferowanie kontroli międzynarodowej 4 razy do roku w następującej konfiguracji: dwa razy do roku morfologia krwi jedna próbka + 5- częściowy rozdział leukocytów na analizatorze oraz dwa razy do roku morfologia krwi jedna próbka + retikulocytoza automatycznie dla analizatorów.g) podać taką ilość materiału kontrolnego, która zapewni codzienną kontrolę wewnątrzlaboratoryjną na 2poziomach: poziom normalny i naprzemiennie niski i wysoki na analizatorze głównym i 5x w tygodniu na analizatorze Back – up: poziom normalny za każdym razem i naprzemiennie niski i wysoki. Dopuszcza się zaoferowanie krwi kontrolnej w ilości zapewniającej wykonanie kontroli w ilości wymaganej przez Zamawiającego na każdym z analizatorów z uwzględnieniem ważności krwi podanej na opakowaniu. Wymaga się zaoferowanie kontroli wewnątrzlaboratoryjnej dla analizatora głównego i back-up dla morfologii krwi obwodowej: CBC+DIFF+RET.h) zagwarantować dostawę (transport) przedmiotów zamówienia do Zamawiającego, zgodnie z warunkami przewidywanymi przez producenta dla określonych przedmiotów zamówienia.i) zapewnić w ramach czynszu dzierżawnego pełny, autoryzowany serwis gwarancyjny wydzierżawianych analizatorów, w związku z tym wykonać wszystkie niezbędne przeglądy okresowe i naprawy zapewniające ich sprawność przez cały czas trwania umowy, łącznie z materiałami zużywalnymi i eksploatacyjnymi dotyczącym i analizatorów potrzebnymi do ich wykonania. W okresie dzierżawy, gdy konieczność dokonania napraw powstanie z winy Zamawiającego na skutek nieprawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy, koszty napraw i części zamiennych pokrywa Zamawiający.

j) zareagować po zgłoszeniu awarii analizatorów do 12 godzin w dni robocze i do 24 godzin w dni wolne.

k) w ramach ceny oferty zapewnić szkolenie personelu w zakresie obsługi analizatorów, interpretacji wyników w Klinicznym Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Zamawiającego po zainstalowaniu analizatorów.

l) przy pierwszej dostawie dostarczyć Kierownikowi Działu Zaopatrzenia Zamawiającego w formie pisemnej kart charakterystyki substancji/preparatu dla wszystkich oferowanych odczynników szkodliwych i niebezpiecznych.Przedstawione dokumenty winny być opisane przez Wykonawcę, do której pozycji załącznika się odnoszą.m) dostarczyć wraz z dostawą analizatorów instrukcję obsługi w języku polskim.5. Zamawiający nie dopuszczał składania ofert równoważnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Ocena techniczna (jakość) / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 182-372178
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
24/11/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 0
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Sysmex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Al. Jerozolimskie 176
Warszawa
02-486
Polen
Telefon: +48 225728400
Fax: +48 225728490
NUTS-Code: PL911
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 952 400.00 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 948 767.50 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający przekazywał do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu I, które opublikowano: w dniu 10.10.2017 r pod numerem 2017/ S 194 – 398184.

2. Zamawiający przekazywał do publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego UE ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu II, które opublikowano: w dniu 24.10.2017 r pod numerem 2017/ S 204 – 420679.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587840
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1.Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

2.Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

W niniejszym postępowaniu o wartości powyżej 209 000 euro obowiązują przepisy:

1) Rozdziału 1 art. 179 Pzp – Przepisy wspólne,

2) Rozdziału 2 art. 180 - 198 Pzp – Odwołanie,

3) Rozdziału 3 art. 198 a - 198 g Pzp – Skarga do sądu.

3. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

1)10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp;

5. Odwołanie wobec czynności innych niż określone wyżej wnosi się:

1) w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Sekretariat Departamentu Odwołań
ul. Postępu 17 A (budynek Adgar Plaza)
Warszawa
02-676
Polen
Telefon: +48 224587801
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800

Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2017