Fournitures - 48780-2023

25/01/2023    S18

Pologne-Grodzisk Mazowiecki: Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire

2023/S 018-048780

Avis d'attribution de marché – secteurs spéciaux

Résultats de la procédure de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Grodzisk Mazowiecki
Adresse postale: ul. Cegielniana 4
Ville: Grodzisk Mazowiecki
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 05-825
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Renata Miazek, Marta Gerek
Courriel: zamowienia@zwik-grodzisk.pl
Téléphone: +48 227243036
Fax: +48 227241129
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.zwik-grodzisk.pl
I.6)Activité principale
Eau

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

Numéro de référence: 86/DO/2022
II.1.2)Code CPV principal
09300000 Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
65310000 Distribution d'électricité
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL92 Mazowiecki regionalny
Lieu principal d'exécution:

Województwo mazowieckie, Gmina Grodzisk Mazowiecki

II.2.4)Description des prestations:

Kompleksowa dostawa energii elektrycznej dla obiektów Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Grodzisku Mazowieckim

II.2.5)Critères d’attribution
Prix
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l’Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous)
  • Urgence impérieuse résultant d'événements imprévisibles pour l'entité adjudicatrice et dont les circonstances sont rigoureusement conformes aux conditions énoncées dans la directive
Explication:

Art. 50 lit. d dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp

Z dniem 31.12.2022 r. wygasają zawarte przez ZWIK Sp. z o.o. umowy kompleksowe. Aby zachować ciągłość dostaw energii dla Spółki niezbędnym jest zawarcie nowych umów, bez ryzyka automatycznego przejścia na sprzedaż rezerwową, co byłoby niekorzystne z punktu widzenia interesów finansowych Spółki.

W tym celu Zamawiający podjął decyzję o zastosowaniu do udzielenia zamówienia trybu z wolnej ręki podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp i zawarcia umowy z PGE Obrót S.A., z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. 8-go Marca 6, na okres 1 miesiąca, przy czym równolegle ogłaszając postępowanie w trybie przetargu nieorganicznego (powyżej progów unijnych) przeprowadzając postępowanie z zastosowaniem art. 138 ust. 2 ustawy Pzp (krótszy termin składania ofert – 15 dni albowiem zachodzi pilna potrzeba udzielenia zamówienia i skrócenie terminu składania ofert jest uzasadnione).

Uzasadnienie faktyczne i prawne zastosowania zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 5) ustawy Pzp, na okres 1 miesiąca:

Zamówienie z wolnej ręki jest szczególnym trybem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wymienionym w art. 129 ust. 1 Pzp. Celem trybu z wolnej ręki jest daleko idące odformalizowanie oraz przyśpieszenie procedury udzielenia zamówienia publicznego w okolicznościach świadczących o braku rzeczywistej konkurencji w zakresie zamawianych usług, dostaw lub robót budowlanych lub w innych szczególnych okolicznościach uzasadniających celowość bądź konieczność szybkiego wyboru wykonawcy.

Zgodnie z przesłanką z art. 214 ust. 1 pkt 5 Pzp zastosowanie trybu z wolnej ręki możliwe jest ze względu na wyjątkową sytuację niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia, a nie można zachować terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia. Przyjąć należy, że natychmiastowe wykonanie zamówienia oznacza konieczność jego realizacji najszybciej jak to możliwe. Określenie „natychmiast” wskazuje na maksymalny priorytet i szybkość jeszcze większą niż w trybie pilnym. Pilna potrzeba udzielenia zamówienia uprawnia do zastosowania przez Zamawiającego trybu negocjacji bez ogłoszenia. W niniejszym stanie faktycznym, z uwagi na fakt, iż w dniu 22.12.2022 r. okazało się, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nie została złożona żadna oferta, ZWIK nie jest w stanie przeprowadzić postępowania w żądnym trybie, za wyjątkiem trybu z wolnej ręki (w szczególności nie ma możliwości czasowych do przeprowadzenia postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia). Brak złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego jest okolicznością wyjątkową niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć.

Zatem skorzystanie z ww. trybu z wolnej ręki jest możliwe jedynie w sytuacjach wyjątkowych wymagających od zamawiającego szczególnie szybkiej reakcji. Aby możliwe było zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki, natychmiastowość wykonania musi być, w myśl art. 214 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, konsekwencją okoliczności, których wcześniej nie dało się przewidzieć, a zatem i uniknąć. Natomiast potrzeba natychmiastowego zrealizowania zamówienia powinna być podyktowana koniecznością uniknięcia negatywnych konsekwencji zaniechania natychmiastowych działań. Okoliczności uzasadniające muszą wynikać z przyczyn niezawinionych, niezależnych od zamawiającego, a w zaistniałej sytuacji nie da się zachować terminów określonych dla innych trybów zamówienia1.

1 Por. wyrok z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie C-394/02 Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Republice Greckiej, ECLI:EU:C:2005:336

IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif

Section V: Attribution du marché

Un marché/lot est attribué: oui
V.2)Attribution du marché
V.2.1)Date de conclusion du marché:
29/12/2022
V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
V.2.5)Information sur la sous-traitance
V.2.6)Prix payé pour les achats d'opportunité

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.3)Informations complémentaires:
VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590 ustawy Pzp).

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminach przewidzianych dla zamówień, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Krajowa Izba Odwoławcza
Adresse postale: ul. Postępu 17A
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
20/01/2023