TED is consulting its users on a new publication schedule. Please provide your feedback before 15 September 2018!

Dienstleistungen - 488022-2017

07/12/2017    S235    - - Dienstleistungen - Auftragsbekanntmachung - Offenes Verfahren 

die Tschechische Republik-Prag: Reinigungsdienste

2017/S 235-488022

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Národní divadlo
00023337
Ostrovní 1
Praha 1
11230
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Otidea avz s.r.o., Thámova 681/32, 186 00 Praha 8
Telefon: +420 295565120
E-Mail: zakazky@otidea.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.narodni-divadlo.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/nd

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://nen.nipez.cz/profil/nd
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://nen.nipez.cz/profil/nd
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an folgende Anschrift:
Národní divadlo
00023337
Ostrovní 1
Praha 1
112 30
Tschechische Republik
Kontaktstelle(n): Spisový protokol, (4. n.p. provozní budovy ND)
E-Mail: zakazky@otidea.cz
NUTS-Code: CZ010

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.narodni-divadlo.cz

Adresse des Beschafferprofils: https://nen.nipez.cz/profil/nd

I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Freizeit, Kultur und Religion

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Úklid „ostatních objektů“ Národního divadla II

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90910000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu tzv. ostatních objektů Národního divadla včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jednotlivými smlouvami o dílo.

Veřejná zakázka je rozdělena do 2 (slovy: dvou) samostatných částí.

1. část veřejné zakázky: Pravidelný úklid v PB A+D

2. část veřejné zakázky: Mytí oken v OO ND

Účastník je oprávněn podat svou nabídku do kterékoliv části veřejné zakázky.

Bližší specifikace je uvedena v bodě 6. Technické podmínky této zadávací dokumentace a dále především v návrhu smlouvy, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 7 200 000.00 CZK
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pravidelný úklid v PB A+D

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90910000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: CZ010
Hauptort der Ausführung:

Ateliéry a dílny Národního divadla – Vinohradská 1535/117, 130 00 Praha 3

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Předmětem veřejné zakázky je zajištění úklidu tzv. ostatních objektů Národního divadla včetně poskytování veškerých výkonů, nástrojů, dopravy, materiálů, vybavení a dozoru potřebného k jejich zajištění, a to v rozsahu stanoveném touto zadávací dokumentací a jednotlivými smlouvami o dílo. Bližší specifikace v rámci ZD.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 200 000.00 CZK
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Zadavatel si vyhrazuje opční právo pro 1. část veřejné zakázky: Pravidelný úklid v PB A+D ve výši 1 400 000,- Kč bez DPH na zajištění služeb definovaných v bodě 1. 2 zadávací dokumentace.

II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zadavatel informuje, že smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Z důvodu nutnosti vyplnit časový údaj do pole II.2.7 doba trvání, uvedl 48 měsíců, což je období za které stanovil předpokládanou hodnotu veřejné zakázky.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Základní způsobilost dle § 74 ZZVZ. Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

a) výpisu z evidence Rejstříku trestů pro bod 4.2 písm. a) zadávací dokumentace,

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tuto podmínku splňovat tato právnická osoba, každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 4.2 písm. b) zadávací dokumentace,

c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani dle bodu 4.2 písm. b) zadávací dokumentace,

d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k veřejnému zdravotnímu pojištění dle bodu 4.2 písm. c) zadávací dokumentace,

e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 4.2 písm. d) zadávací dokumentace,

f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán ve vztahu k bodu 4.2 písm. e) zadávací dokumentace.

Profesní způsobilost dle § 77 ZZVZ. Splnění profesní způsobilosti prokáže účastník, který předloží:

Dle ust. § 77 odst. 1 zákona.

a) ve vztahu k České republice výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

Dle ust. § 77 odst. 2 písm. a) zákona.

b) doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují. Doklady o oprávnění k podnikání musí prokazatelně pokrývat veškeré činnosti, které jsou předmětem plnění příslušné části veřejné zakázky. Účastník je povinen doložit zejména živnostenské oprávnění na správa údržba nemovitostí, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 a 3 živnostenského zákona.

Bližší specifikace v rámci ZD.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
Eine elektronische Auktion wird durchgeführt
Zusätzliche Angaben zur elektronischen Auktion:

Zadavatel sděluje, že jako prostředek pro hodnocení nabídek bude využita elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito aukčního systému PROebiz. Bližší specifikace v rámci ZD.

IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 09/01/2018
Ortszeit: 14:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Tschechisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 09/01/2018
Ortszeit: 14:00
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otevírání obálek není veřejné s ohledem na elektronickou aukci, která je určena jako způsob pro hodnocení nabídek.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních čtyř let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 Kč, nejvýše ve výši 10 000 000 Kč. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 Kč. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 Kč.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
tř. Kpt. Jaroše 7
Brno
604 55
Tschechische Republik
Telefon: +420 542167111
E-Mail: posta@compet.cz
Fax: +420 542167112

Internet-Adresse: http://www.compet.cz

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
04/12/2017