Lieferungen - 488137-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Medizinische Verbrauchsartikel

2020/S 202-488137

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”
Postanschrift: al. Dzieci Polskich 20
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
Postleitzahl: 04-730
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Jolanta Bakuła
E-Mail: zamowienia.publiczne@ipczd.pl
Telefon: +48 228151024
Fax: +48 228151015
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.czd.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://ipczd.ezamawiajacy.pl/pn/ipczd/demand/notice/public/current/list?USER_MENU_HOVER=currentNoticeList
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Gesundheit

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

ZP/CZD/0163/20 Dostawa sterylnych serwet operacyjnych

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP/CZD/0163/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
33140000 Medizinische Verbrauchsartikel
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych serwet operacyjnych.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Do siedziby zamawiającego.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sterylnych serwet operacyjnych.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
Angebote sind in Form von elektronischen Katalogen einzureichen oder müssen einen elektronischen Katalog enthalten
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie określa tego warunku.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Zgodnie z Istotnymi postanowieniami umowy – załącznik nr 2 do SIWZ.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 10:30
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Siedziba zamawiającego, budynek K, I piętro, pokój 104.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp;

1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu.

2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

2.1. oświadczenie wykonawcy – Jednolity europejski dokument zamówIENIA – wg zał. nr 4 do SIWZ. Wraz z ofertą każdy wykonawca musi złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie potwierdzające, iż wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. JEDZ należy złożyć zgodnie z rozdziałem X SIWZ. W części IV formularza JEDZ „Kryteria kwalifikacji” wykonawca wypełnia tylko sekcję oznaczoną literą α (alfa) „Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji” zaznaczając pozycję „Tak” lub „Nie”;

2.2. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – wg zał. nr 6 do SIWZ – zgodnie z rozdziałem VI pkt 2 SIWZ.

3. Wykaz dokumentów wymaganych do złożenia przez wykonawcę w trybie art. 26.1 ustawy Pzp:

W celu potwierdzenia okoliczności 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

W celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:

3.1. arkusz kart danych technicznych wyrobu potwierdzające parametry włóknin z jakich zostały wykonane;

3.2. dokument potwierdzający zgodność oferowanego produktu z normą PN-EN 13795 lub równoważne. Za równoważne zamawiający uzna dokument potwierdzający wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży dla bloków operacyjnych, stosowanych jako wyrób medyczny dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia, wystawiony przez niezależny uprawniony do tego podmiot;

3.3. foldery/katalogi potwierdzające zgodność zaoferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia;

3.4. aktualny raport z walidacji procesów sterylizacji. Wyroby powinny być sterylizowane dopuszczonymi prawem walidowanymi metodami sterylizacji – poświadczenie w postaci aktualnego raportu walidacji.

W celu potwierdzenia okoliczności art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp: informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.

4. Oferta musi zawierać:

4.1. formularz ofertowy – wg zał. nr 3 do SIWZ;

4.2. JEDZ – wg zał. nr 4 do SIWZ;

4.3. formularz cenowy – wg zał. nr 5 do SIWZ.

5. Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy e-Zamawiający (Marketplanet): dokładne informacje dotyczące sposobu przygotowania i składania ofert zostały zawarte w rozdziale X SIWZ.

6. Składając ofertę każdy wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 580,00 PLN.

7. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: KIO
Postanschrift: Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www:uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Zgodnie z pkt VI.4.1 ogłoszenia
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020