Lieferungen - 488164-2020

16/10/2020    S202

Rumänien-Bukarest: Bleifreies Benzin

2020/S 202-488164

Auftragsbekanntmachung

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate
Nationale Identifikationsnummer: 39983313
Postanschrift: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3
Ort: Bucureşti
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Postleitzahl: 050706
Land: Rumänien
Kontaktstelle(n): Silvia Ramona Danilescu, Ilie Preda, Dan Ion
E-Mail: onac@onac.gov.ro
Telefon: +40 213113806
Fax: +40 213113808
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.onac.gov.ro
Adresse des Beschafferprofils: www.e-licitatie.ro
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100105099
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Agentur/Amt auf zentral- oder bundesstaatlicher Ebene
I.5)Haupttätigkeit(en)
Wirtschaft und Finanzen

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Achiziția centralizată pentru furnizarea de combustibili (benzină și motorină) pentru parcul auto al utilizatorilor pe bază de carduri

Referenznummer der Bekanntmachung: 39983313/2020/20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
09132100 Bleifreies Benzin
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Obiectul prezentei achiziții centralizate constă în achiziționarea de către OFICIUL NATIONAL PENTRU ACHIZITII CENTRALIZATE de combustibili (benzină și motorină) pentru parcul auto al utilizatorilor pe bază de carduri în numele şi pentru utilizatorii mentionati in conținutul Caietului de sarcini.

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

O.N.A.C. va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări, în a 11-a zi înainte de data limită de depunere a ofertelor, potrivit prevederilor art. 161 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 3 868 249 332.03 RON
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
09134200 Dieselkraftstoff
30163100 Tankstellenkreditkarten
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: RO321 Bucureşti
Hauptort der Ausführung:

La nivel național conform caiet de sarcini.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Achizitionarea de combustibili (benzină și motorină) pentru parcul auto al utilizatorilor pe bază de carduri conform specificatiilor caietului de sarcini.

Cantitati minime estimate acord-cadru centralizat (benzină): 142.636.100 litri

Cantitati minime estimate acord-cadru centralizat (motorină): 131.352.900 litri

Cantitati maxime estimate acord-cadru centralizat (benzină): 689.503.124 litri

Cantitati maxime estimate acord-cadru centralizat (motorină): 320.980.177 litri

Cantitati minime estimate cel mai mic contract subsecvent (benzină): 14.652.582 litri

Cantitati minime estimate cel mai mic contract subsecvent(motorină): 26.734.102 litri

Cantitati maxime estimate cel mai mare contract subsecvent (benzină): 323.790.430 litri

Cantitati maxime estimate cel mai mare contract subsecvent (motorină): 112.433.937 litri

Estimare cantități carduri: 50.997 bucăți.

Detalierea cantitatilor estimate pe fiecare utilizator se regaseste in caietul de sarcini.

Valoare minima estimata acord cadru (benzină): 540.590.819,00 RON fara TVA

Valoare minima estimata acord cadru (motorină): 513.589.839,00 RON fara TVA

Valoare maximă estimata acord cadru (benzină): 2.613.216.839,96 RON fara TVA

Valoare maximă estimata acord cadru (motorină): 1.255.032.492,07 RON fara TVA

Valoare estimata cel mai mic contract subsecvent (benzină): 55.533.285,78 RON fara TVA

Valoare estimata cel mai mic contract subsecvent (motorină): 104.530.338,82 RON fara TVA

Valoare estimata cel mai mare contract subsecvent (benzină): 1.227.165.729,70 RON fara TVA

Valoare estimata cel mai mare contract subsecvent (motorină): 439.616.693,67 RON fara TVA

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Componenta tehnică / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 90
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 48
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

S-a selectat fonduri bugetare datorita ponderii ridicate a sursei de finantare -fonduri bugetare, dar utilizatorii pot rambursa inclusiv pentru proiectele finanțate din alte fonduri, inclusiv europene.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

A) Motive de excludere:

— Ofertanții, asociații și terții susținători nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute de dispozițiile art. 164, art. 165, art. 167 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul după înscrierea în SEAP completează „Răspuns DUAE” (inclusiv pentru asociaţi/terţi susţinători) ca primă dovadă a neîncadrării în situaţiile de excludere, cu informațiile aferente situației lor.

Nedepunerea „Răspuns DUAE” o dată cu oferta (inclusiv pentru asociat/ terţ susţinător) atrage respingerea acesteia ca inacceptabilă.

Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri, după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, vor face dovada neîncadrării în situaţiile de excludere, prin prezentarea, la solicitarea O.N.A.C., a următoarelor informaţii şi documente:

a) certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuţiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat) pentru sediul social principal actualizate la momentul prezentării;

b) cazierul judiciar al operatorului economic şi al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, aşa cum rezultă din certificatul constatator emis de O.N.R.C. /actul constitutiv, valabil la data prezentării;

c) după caz, documente prin care se demonstrează faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;

d) alte documente edificatoare, după caz.

Pentru ofertanții străini(nerezidenți): se vor prezenta orice documente edificatoare, eliberate de autorități competente din țara în care aceștia sunt rezidenți, prin care să dovedească atât îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor către bugetul de stat și bugetul local cât și lipsa antecedentelor penale, în conformitate cu legislația din țara de rezidență. Documentele vor fi prezentate în copie lizibilă semnată de reprezentantul legal și ștampilată având mențiunea conform cu originalul, la care se va anexa traducerea autorizată a acestora în limba română.

B) Informații privind evitarea conflictului de interese:

— Ofertanţii, asociații și terții nu trebuie să se încadreze în situațiile prevăzute la art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertanții, asociații și terții susținători depun Declarația privind neîncadrarea în situațiile potențial generatoare de conflict de interese din care să rezulte expres menționarea persoanelor care dețin funcții de decizie în cadrul O.N.A.C.

Declarația va fi prezentată odată cu „Răspuns DUAE”, semnată cu semnătură electronică extinsă.

O.N.A.C. precizează că persoanele ce dețin funcții de decizie în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea acestei proceduri de atribuire, în sensul art. 167 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 98/2016, coroborat cu prevederile art. 21 alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016 sunt următoarele:

1. Nagy Cornelia - Președinte;

2. Constantinescu Mariana – Director General;

3. Alcea Adina Gabriela - Director DAC 1;

4. Sorescu Călina – Șef Serviciu;

5. Pârvu Claudiu – Consilier Juridic;

6. Croitoru Nicoleta - Consilier CFP;

7. Moldovanu-Drăgan Cristina - Consilier Juridic;

8. Ion Dan Silviu - Consilier Achiziții publice;

9. Preda Ilie - consilier Achiziții publice

10. Danilescu Silvia Ramona - Consilier;

11. Mateescu Andrei - Consilier;

12. Pavel Emilia Nicoleta – Consilier Achizitii Publice;

13. Strâmbu Ioana Claudia – Consilier Achizitii Publice;

14. Lepădat Narciza - Consilier Achizitii Publice.

NOTĂ: În cazul în care oferta este depusă de o asociere, fiecare asociat (inclusiv liderul) va prezenta declarația privind conflictul de interese. În cazul în care vor exista subcontractanți/terți susținători, declarația privind conflictul de interese va fi prezentată de fiecare subcontractant/terț susținător în parte. Dacă există incertitudini cu privire la situația personală a unui operator economic, Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a solicita informații direct de la autoritățile competente.

Operatorii economici ce depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că sunt legal constituiți, nu se află în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum şi faptul că au capacitatea profesională de a furniza produsele care fac obiectul acordului cadru centralizat.

Modalitatea prin care poate fi demonstrată îndeplinirea cerinței:

Ofertantul are obligația de a completa “Răspuns DUAE” cu informațiile necesare pentru demonstrarea capacității de exercitare a activității profesionale în secțiunea dedicată a procedurii de atribuire centralizată.

Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile, la solicitarea O.N.A.C., vor face dovada:

— Capacităţii de exercitare a activității profesionale (forma de înregistrare și obiectul de activitate), prin prezentarea certificatului O.N.R.C. sau pentru ofertanții străini, document echivalent emis în țara de rezidență, în limba în care a fost emis, însotit de traducerea autorizată în limba română efectuată, din care să rezulte că au in obiectul de activitate comercializarea/producția de produse petroliere.

Toate documentele solicitate vor fi depuse în copie lizibilă, semnată de reprezentantul operatorului economic, cu specificaţia “conform cu originalul“.

Informațiile din certificatul O.N.R.C. trebuie să fie reale/ actuale la data prezentării acestuia.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat Operatorii economici trebuie să fi furnizat produse similare, în ultimii 3 ani, calculați de la data limită de depunere a ofertelor, la nivelul unuia sau mai multor contracte, în valoare cumulată cel puțin egală cu: 1.666.782.000 RON fara TVA. Prin produse similare se înţeleg acele produse care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii: a) sunt destinate unor utilizări identice sau similare; b) fac parte din gama normală de produse care sunt furnizate/comercializate de către operatori economici cu activitate constantă în sectorul respectiv. De exemplu: benzină, motorină, uleiuri minerale, orice alte produse petroliere și sau carburanți lichizi cu multiple destinații de utilizare Având în vedere prevederile art. 13, alin. (2) din Instrucțiunea Președintelui ANAP nr. 2/2017, respectiv dacă se decalează termenul de depunere al ofertelor, se va extinde corespunzător (cu zilele de decalare) și perioada aferentă experienței similare.

Proportia de subcontractare Informaţii privind subcontractarea– dacă este cazul- În cazul în care ofertantul intenţionează să subcontracteze, Resursele materiale şi umane ale subcontractantului declarat se vor lua în considerare dacă se vor prezenta documente relevante/justificative pentru partea lor de implicare în acordul-cadru centralizat care urmează să fie îndeplinit.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Ofertantul are obligația de a completa “Răspuns DUAE” cu informațiile privind contractele derulate (beneficiar, valoare, dată inițiere, dată încheiere, obiect, etc.). Se va depune, odată cu „Răspuns DUAE”, următoarele documente: angajamentul ferm al terțului susținător şi/sau acordul de asociere, după caz. În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, odată cu angajamentul de susţinere, ofertantul/candidatul are obligaţia să prezinte documente transmise acestuia de către terţul/ terţii susţinător/ susţinători, din care să rezulte modul efectiv prin care terţul/ terţii susţinător/ susţinători va/ vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susţinere, documente care se vor constitui în anexe la respectivul angajament. Ofertanții clasați pe primele 3 (trei) locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile fac dovada, la solicitarea O.N.A.C., a îndeplinirii cerinței prin prezentarea de documente justificative: documente constatatoare, recomandări, procese verbale de recepție parțiale/finale (datate, semnate și parafate de către beneficiar) sau orice alte documente relevante prin care se confirmă furnizarea produselor similare și din conținutul cărora să rezulte cel puțin informații referitoare la: beneficiarul contractului, natura produselor furnizate și cantitățile aferente, perioada în care au fost furnizate produsele similare, valoarea acestora, modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale, alte informații relevante pentru analiza modului de îndeplinire a cerinței de calificare. NOTĂ: Pentru îndeplinirea cerinței privind nivelul valoric minim al experienței similare se acceptă: - fie prezentarea unui singur contract, care să acopere prin obiectul său furnizarea tipurilor de produse similare în suma valorilor indicate; - fie prezentarea mai multor contracte distincte, cu condiția ca prin aceste contracte prezentate să fie acoperită furnizarea tipurilor de produse similare în valoare cumulată care să acopere suma valorilor solicitate pentru cel mai mare contract subsecvent.

Subcontractantul va completa “Răspuns DUAE” şi se va depune împreună cu acordul de subcontractare-Formular 11. “Răspuns DUAE” va include informaţiile solicitate cu privire la denumirea subcontractantului şi datele de contact ale acestuia, partea/părţile din contract care urmează a fi îndeplinite de către acesta, procentul din valoarea acordului-cadru la care se ridică partea/părţile respective. Ofertanţii clasaţi pe primele 3 locuri după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile vor face dovada îndeplinirii criteriilor de calificare prin subcontractanţi prin prezentarea de documente justificative ale acestora.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 23/11/2020
Ortszeit: 15:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Rumänisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 23/03/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 23/11/2020
Ortszeit: 15:00
Ort:

In SEAP

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Membrii comisiei de evaluare

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Cu privire la factorul de evaluare Componeneta financiară - Preţul ofertei:

Preţul ofertei = Prețul la pompă (Pqm/b) - Discount acordat (Pd) – 80 puncte;

Pentru compararea ofertelor va fi luat în considerare un preţ mediu respectiv preţul de vânzare cu amănuntul în staţiile de distribuție ale operatorului economic la nivel național afişat cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor, exclusiv TVA, din care va fi scăzut discountul acordat exprimat în procente (%).

Compararea componentei financiare se va face prin însumarea valorilor maxime totale de benzină și motorină ale acordului-cadru X (înmulțit cu) pretul de referință, din care va fi scăzut discountul acordat exprimat în procente (%), exclusiv TVA conform următoarei formule:

PO = [(Pqm - Dm) x 320.980.177 litri motorină] + [(Pqb -Db) x 689.503.124 litri benzină]

Unde

PO – prețul componentei financiare a ofertei exprimat în lei pentru cantitatea totală maximă estimată de combustibil care face obiectul acordului-cadru,

Pqm – prețul la pompă /lei/litru/motorină, fără TVA valabil la nivel național cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor,

Pqb – prețul la pompă /lei/litru/benzină, fără TVA valabil la nivel național cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor,

Dm – discount motorină,

Db – discount benzină.

Ofertantul va oferta în mod obligatoriu toate produsele. Oferta incompletă va fi considerată neconformă şi în consecinţă respinsă. Toate prețurile vor fi calculate cu 2 (două) zecimale, exclusiv TVA.

Discountul va fi exprimat în procent (%) fără zecimale și va fi scăzut din prețul la pompă /lei/litru/motorină/benzină, fără TVA, valabil la nivel național cu 30 (treizeci) de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a ofertelor.

Modalitatea de atribuire:

O.N.A.C. va încheia un acord-cadru centralizat de furnizare având ca obiect achiziția centralizată de “combustibili (benzină și motorină) pentru parcul auto al utilizatorilor pe bază de carduri coduri CPV: 30163100-0, 09132100-4, 09134200-9 ” cu maxim 3 operatori economici care prezintă oferte conforme şi admisibile, respectiv cu maxim 3 operatori economici care au prezentat oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, în baza clasamentului, conform criteriului de atribuire cel mai bun raport calitate-preț, cu reluarea competiției online între operatorii economici care sunt parte a acordului-cadru centralizat, în mod succesiv, de 3 (trei) ori pe o durată de 48 de luni, de regulă în luna decembrie a fiecărui exercițiu bugetar.

În cazul în care nu se vor depune cel puțin 3 (trei) oferte declarate admisibile, O.N.A.C. va încheia acordul cadru centralizat cu toți operatorii economici ale căror oferte au fost declarate admisibile.

În cazul în care două sau mai multe oferte vor fi clasate pe același loc, cu punctaje egale, departajarea se va face având în vedere punctajul obţinut la factorii de evaluare, în ordinea descrescătoare a ponderilor acestora. În situaţia în care egalitatea se menţine, O.N.A.C. are dreptul să solicite noi propuneri financiare care vor fi depuse offline la sediul instituției până la data stabilită de către O.N.A.C.

Dacă și după prezentarea acestor oferte egalitatea se menține, se va declara câștigătoare oferta care a prezentat cel mai mare discount.

Elementele/condiţiile care rămân neschimbate pe întreaga durată a acordului-cadru centralizat sunt:

• Obligaţiile pe care operatorii economici şi le vor asuma prin propunerea tehnică;

• Clauzele contractuale cuprinse în modelul de acordul cadru și modelul de contract subsecvent.

Procesul de reofertare online va fi organizat de către O.N.A.C. în 3 (etape) etape estimative, derulate după cum urmează:

a) în luna decembrie 2021, iar preţurile reofertate ca urmare a reluării competiţiei vor fi valabile pentru încheierea contractelor subsecvente de către utilizatori î... detalii pe www.e-licitatie.ro

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postanschrift: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030084
Land: Rumänien
E-Mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Internet-Adresse: http://www.cnsc.ro
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

10 zile, începând cu ziua următoare luării la cunoştinţă despre actul autorităţii contractante considerat nelegal conform art. 8 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 101/2016 cu modificarile si completarile ulterioare privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Oficiul Național pentru Achiziții Centralizate
Postanschrift: Bulevardul Regina Elisabeta nr. 3, sector 3
Ort: Bucureşti
Postleitzahl: 030015
Land: Rumänien
E-Mail: cristina.moldovanu@onac.gov.ro
Telefon: +40 213113804
Fax: +40 213113808
Internet-Adresse: www.onac.gov.ro
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020