Dienstleistungen - 488314-2017

07/12/2017    S235    - - Dienstleistungen - Bekanntmachung über vergebene Aufträge - Offenes Verfahren 

die Slowakei-Bratislava: Durchführbarkeitsstudie, Beratung, Analyse

2017/S 235-488314

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Legal Basis:

Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
00681156
Špitálska 4, 6, 8
Bratislava - Staré Mesto
816 43
Slowakei
Kontaktstelle(n): Ing. Peter Vozár
Telefon: +421 220462420
E-Mail: peter.vozar@employment.gov.sk
NUTS-Code: SK

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: http://www.employment.gov.sk

Adresse des Beschafferprofils: http:///www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pdetail/1630

I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
Der Auftrag wird von einer zentralen Beschaffungsstelle vergeben
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Prognózy vývoja na trhu práce v Slovenskej republike II.

Referenznummer der Bekanntmachung: 2107/2017; VOB/74/2017-M_OVO
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
71241000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Predmetom zákazky je vypracovanie prognóz vývoja na trhu práce v SR a jej regiónoch. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladov v časti B. Opis predmetu zákazky.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 4 132 850.00 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
72261000
73000000
72316000
79311300
48614000
72220000
79421100
79415200
79420000
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: SK
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Predmetom zákazky je vypracovanie prognóz vývoja na trhu práce v SR a jej regiónoch v období rokov 2017 - 2020. Požaduje sa predovšetkým komplexná metodika pokrývajúca všetky aktivity projektu vrátane jej pravidelnej ročnej aktualizácie, komplexná analýza zamestnanosti a verifikácia prognóz, správa o priebehu zberu dát a vyhodnotenie výsledkov z výberových kvalitatívnych a kvantitatívnych prieskumov, krátkodobá prognóza vývoja na trhu práce v oblasti očakávaných budúcich potrieb zamestnancov, nezamestnanosti, počtu absolventov, počtu uvoľnených pracovných miest a počtu živnostníkov v SR a jej jednotlivých regiónoch podľa jednotlivých zamestnaní v horizonte 1 roka, strednodobá prognóza v oblasti očakávaných budúcich potrieb zamestnancov, nezamestnanosti, počtu absolventov, počtu uvoľnených pracovných miest a počtu živnostníkov v SR a jej jednotlivých regiónoch a podľa jednotlivých zamestnaní v horizonte 5 rokov, kvantifikácia krátkodobých a strednodobých disparít na trhu práce a z nich vyplývajúce odporúčania pre trh práce v SR a jej jednotlivých regiónoch, vyplývajúce z kvalifikačných požiadaviek zamestnávateľov na pracovnú silu s cieľom maximalizácie uplatnenia absolventov škôl a uchádzačov o zamestnanie; Prehľadný spôsob prezentácie výsledkov projektu pre ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a jednotlivé úrady práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom užívateľsky priateľského nástroja (internej aplikácie).

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch v časti B. Opis predmetu zákazky a v zmluve o dielo.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Preis
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz: ITMS 312031N138
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zákazka bude financovaná z Európskeho sociálneho fondu, Operačný program Ľudské zdroje.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 013-019744
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 8081/2017-M_OPTP, 47052/2017
Bezeichnung des Auftrags:

Zmluva o dielo

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
01/12/2017
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 1
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 1
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Trexima Bratislava, spol. s r.o.
31364381
Drobného 29/3431
Bratislava
844 07
Slowakei
Telefon: +421 69201222
E-Mail: mihaly@trexima.sk
NUTS-Code: SK
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 4 676 333.00 EUR
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 4 132 850.00 EUR
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Úrad pre verejné obstarávanie
Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Bratislava
820 05
Slowakei
Telefon: +421 250264176
Fax: +421 250264219

Internet-Adresse: http://www.uvo.gov.sk

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017