Fournitures - 48835-2023

25/01/2023    S18

Pologne-Varsovie: Véhicules à moteur

2023/S 018-048835

Avis de modification

Modification d'un contrat/d'une concession en cours

Base juridique:
Directive 2014/25/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Adresse postale: ul. Targowa 74
Ville: Warszawa
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 03-734
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ilona Szarek
Courriel: ilona.szarek@plk-sa.pl
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.plk-sa.pl

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

Dostawa w 2021 r. 55 samochodów osobowych i ciężarowych.

Numéro de référence: 6060/ILG 6/12367/03448/21/P
II.1.2)Code CPV principal
34100000 Véhicules à moteur
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34100000 Véhicules à moteur
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
II.2.7)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Durée en mois: 5

Section IV: Procédure

IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Avis d'attribution de marché relatif au présent marché
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 228-601560

Section V: Attribution du marché/de la concession

Marché nº: 60/011/0050/21/Z/I
Intitulé:

Dostawa 45 samochodów

Section VII: Modifications du contrat/de la concession

VII.1)Description du contrat après les modifications
VII.1.1)Code CPV principal
34100000 Véhicules à moteur
VII.1.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL Polska
VII.1.4)Description des prestations:

Przedmiotem Umowy jest dostawa:

- w zakresie Zadania nr 2 - 24 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2021 lub 2022) samochodów ciężarowych o nadwoziu z podwójną kabiną 7 (lub 6) osobową z zabudową typu wywrotka i plandeką o DMC do 3,5 t.

- w zakresie Zadania nr 3 - 21 szt. fabrycznie nowych (rok produkcji 2021 lub 2022) samochodów ciężarowych o nadwoziu furgon, min. 7 osobowe o DMC do 3.5 t. z zabudową przestrzeni ładunkowej (ściany przestrzeni ładunkowej pokryte sklejką, podłoga przestrzeni ładunkowej zabezpieczona)

VII.1.5)Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession
Début: 10/11/2021
Fin: 30/03/2023
VII.1.6)Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA)
Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 5 786 100.00 PLN
VII.1.7)Nom et adresse du titulaire/concessionnaire
Nom officiel: FIX FORUM LIDER SP. Z O.O.
Adresse postale: KONOPNICA 164E
Ville: MOTYCZ
Code NUTS: PL Polska
Code postal: 21-030
Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2)Informations sur les modifications
VII.2.2)Raisons de la modification
Modification rendue nécessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entité adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prévoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE]
Description des circonstances ayant rendu la modification nécessaire et explication du caractère imprévu de ces circonstances:

Z uwagi na globalny kryzys produkcyjny, a w szczególności uwzględniając światowy kryzys w zakresie półprzewodników oraz z uwagi na trwające zakłócenia w łańcuchu dostaw zainicjowane pandemią COVID-19 i spotęgowane przez kryzys energetyczny w Europie, które wpływają bezpośrednio na możliwości produkcyjne większości producentów pojazdów na rynku których nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy

VII.2.3)Augmentation de prix
Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné)
Valeur hors TVA: 5 786 100.00 PLN
Montant total du marché après les modifications
Valeur hors TVA: 5 786 100.00 PLN