Lieferungen - 488469-2020

16/10/2020    S202

România-Bucureşti: Carburanţi de tip kerosen

2020/S 202-488469

Anunț de atribuire a contractului

Rezultatele procedurii de achiziţie

Produse

Temei juridic:
Directiva 2014/24/UE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)Denumire şi adrese
Denumire oficială: Inspectoratul General de Aviație al MAI
Număr naţional de înregistrare: 24367374
Adresă: Calea Ion ZĂvoi nr. 14
Localitate: Bucureşti
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013696
Țară: România
Persoană de contact: Alina Albu
E-mail: achizitie.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 213104399
Fax: +40 213113909
Adresă (adrese) internet:
Adresa principală: www.aviatie.mai.gov.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.4)Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.5)Activitate principală
Ordine și siguranță publică

Secțiunea II: Obiect

II.1)Obiectul achiziţiei
II.1.1)Titlu:

Furnizarea de combustibil turboreactor Jet A1 în autoalimentatoarele proprii

Număr de referinţă: 24367374/2020/5
II.1.2)Cod CPV principal
09131100 Carburanţi de tip kerosen
II.1.3)Tipul contractului
Produse
II.1.4)Descriere succintă:

Furnizarea de combustibilturboreactor Jet A1 în autoalimentatoarele Inspectoratului General de Aviație la MAI.

Cantitate contract subsecvent: minimum 10 tone, maximum 500 de tone.

Cantitate acord-cadru: minimum 500 de tone, maximum 10 000 tone.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare in a 12-a zi.

Inainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.1.6)Informații privind loturile
Contractul este împărțit în loturi: nu
II.1.7)Valoarea totală a achiziţiei (fără TVA)
Valoare fără TVA: 191 835.90 USD
II.2)Descriere
II.2.3)Locul de executare
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Locul principal de executare:

Punctul de lucru autorizat al contractantului.

II.2.4)Descrierea achiziţiei publice:

Furnizarea de combustibil turboreactor Jet A1 în autoalimentatoarele Inspectoratului General de Aviație.

Cantitate contract subsecvent: minimum 10 tone, maximum 500 de tone.

Cantitate acord-cadru: minimum 500 de tone, maximum 10 000 de tone.

Valoarea estimată a celui mai mare contract subsecvent: 1 517 095,00 RON.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data-limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 20.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare, in a 12-a zi, înainte de data-limita de depunere a ofertelor.

II.2.5)Criterii de atribuire
Criteriu privind calitatea - Nume: Componenta tehnică. / Pondere: 20
Prețul - Pondere: 80
II.2.11)Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.13)Informații despre fondurile Uniunii Europene
Achiziţia se referă la un proiect şi/sau program finanţat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
II.2.14)Informații suplimentare

Secțiunea IV: Procedură

IV.1)Descriere
IV.1.1)Tipul procedurii
Procedură deschisă
IV.1.3)Informaţii privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziţii
IV.1.8)Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Achiziţia intră sub incidenţa Acordului privind achiziţiile publice: nu
IV.2)Informații administrative
IV.2.1)Publicare anterioară privind această procedură
Numărul anunțului în JO S: 2020/S 034-079350
IV.2.8)Informaţii privind încetarea sistemului dinamic de achiziţii
IV.2.9)Informaţii privind încetarea unei invitaţii la o procedură concurenţială de ofertare sub forma unui anunţ de intenţie

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19675
Titlu:

Furnizare combustibil turboreactor Jet A1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
18/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: alexandru.stoian1@petrom.com
Telefon: +40 728628854
Fax: +40 212069581
Adresă internet: www.petrom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 90 196.00 USD
Valoarea totală a contractului/lotului: 90 196.00 USD
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 17749
Titlu:

Furnizare combustibil turboreactor Jet A1 în autoalimentatoarele proprii

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
20/05/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: alexandru.stoian1@petrom.com
Telefon: +40 728628854
Fax: +40 212069581
Adresă internet: www.petrom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 30 341 900.00 USD
Oferta cea mai scăzută: 6 142 500.00 USD / Cea mai ridicată ofertă: 6 142 500.00 USD luată în considerare
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19205
Titlu:

Furnizare combustibil turboreactor Jet A1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
17/08/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: alexandru.stoian1@petrom.com
Telefon: +40 728628854
Fax: +40 212069581
Adresă internet: www.petrom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 63 306.60 USD
Valoarea totală a contractului/lotului: 63 306.60 USD
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr.: 19485
Titlu:

Furnizare combustibil turboreactor Jet A1

Se atribuie un contract/un lot: da
V.2)Atribuirea contractului
V.2.1)Data încheierii contractului:
07/09/2020
V.2.2)Informaţii privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
Numărul de oferte primite de la IMM-uri: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din alte state membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite de la ofertanţi din state care nu sunt membre ale UE: 0
Numărul de oferte primite prin mijloace electronice: 1
Contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici: nu
V.2.3)Numele şi adresa contractantului
Denumire oficială: OMV Petrom S.A.
Număr naţional de înregistrare: RO 1590082
Adresă: Str. Coralilor nr. 22
Localitate: București
Cod NUTS: RO321 Bucureşti
Cod poștal: 013329
Țară: România
E-mail: alexandru.stoian1@petrom.com
Telefon: +40 728628854
Fax: +40 212069581
Adresă internet: www.petrom.ro
Contractantul este un IMM: nu
V.2.4)Informaţii privind valoarea contractului/lotului (fără TVA)
Valoarea totală estimată iniţială a contractului/lotului: 38 333.30 USD
Valoarea totală a contractului/lotului: 38 333.30 USD
V.2.5)Informații privind subcontractarea

Secțiunea VI: Informații complementare

VI.3)Informații suplimentare:
VI.4)Proceduri de contestare
VI.4.1)Organismul de soluţionare a contestaţiilor
Denumire oficială: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Adresă: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Localitate: București
Cod poștal: 030084
Țară: România
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
Adresă internet: http://www.cnsc.ro
VI.4.4)Serviciul de la care se pot obţine informaţii privind procedura de contestare
Denumire oficială: Biroul juridic al autorității contractante adresa:
Adresă: Calea Ion Zăvoi nr. 14; cod poștal: 015045
Localitate: București
Cod poștal: 015045 T
Țară: România
E-mail: juridic.ia@mai.gov.ro
Telefon: +40 213104399
Adresă internet: www.aviatie.mai.gov.ro
VI.5)Data expedierii prezentului anunț:
12/10/2020