Lieferungen - 488517-2020

16/10/2020    S202

Danmark-København: Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker

2020/S 202-488517

Bekendtgørelse om indgåede kontrakter

Resultat af udbudsproceduren

Varer

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: Fiskeristyrelsen
CVR-nummer: 39097176
Postadresse: Nyropsgade 30
By: København V
NUTS-kode: DK DANMARK
Postnummer: 1780
Land: Danmark
Kontaktperson: Uffe Sveistrup
E-mail: uffsve@fiskeristyrelsen.dk
Telefon: +45 72185710
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://fiskeristyrelsen.dk/
I.4)Type ordregivende myndighed
Ministerium eller en anden myndighed på nationalt plan eller forbundsplan, herunder regionale eller lokale afdelinger
I.5)Hovedaktivitet
Generelle offentlige tjenester

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Udbud af rammeaftale om levering og vedligehold mv. af it-system til overvågning af fiskefartøjer (Remote Electronic Monitoring (REM) in EU Fisheries)

II.1.2)Hoved-CPV-kode
30000000 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker
II.1.3)Kontrakttype
Varer
II.1.4)Kort beskrivelse:

I forbindelse med fastlæggelsen af fiskekvoter for 2020 blev det politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat, idet torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Projektet skal således tilvejebringe detaljerede registreringer, om hvor hver fangstoperation (trawltræk) er foregået med henblik på at kunne dokumentere generel regeloverholdelse i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder i forhold til udsmid af torsk og andre arter samt affald.

Projektet har særligt fokus på at monitorere bifangsterne af torsk, da torskebestanden og dermed også kvoten for torsk er på et meget lavt niveau. Ordregiveren indgår en individuel aftale med alle deltagende fartøjsejere om en ”Vessel Monitoring Plan”, der definerer de præcise krav til installation af kameraer, sensorer, hardware mv. Den overordnede model for transmission af sensor- og videodata af et flowdiagram i bilag 2 til rammaftalen.

II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.1.7)Udbuddets samlede værdi (eksklusive moms)
Værdi eksklusive moms: 7 707 000.00 DKK
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
30232700 Central styreenhed
32333200 Videokameraer
30237475 Elektriske sensorer
72268000 Levering af programmel
50312600 Vedligeholdelse og reparation af informationsteknologisk udstyr
72267100 Vedligeholdelse af programmel til informationsteknologi
72250000 System- og supporttjenester
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DK DANMARK
Hovedudførelsessted:

Danmark

II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

Baggrunden for den udbudte rammeaftale er et kameraprojekt i Kattegat. I forbindelse med fastlæggelsen af fiskekvoter for 2020 blev det politisk besluttet, at der skal indføres elektronisk monitorering af hovedparten af det danske fiskeri med bundslæbende redskaber i Kattegat, idet torskebestanden i Kattegat er i meget dårlig forfatning. Kameraprojektet har til formål at dokumentere jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder særligt bifangsten af torsk og overholdelsen af landingsforpligtelsen. Projektet skal således tilvejebringe detaljerede registreringer, om hvor hver fangstoperation (trawltræk) er foregået med henblik på at kunne dokumentere generel regeloverholdelse i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat, herunder i forhold til udsmid af torsk og andre arter samt affald. Projektet har særligt fokus på at monitorere bifangsterne af torsk, da torskebestanden og dermed også kvoten for torsk er på et meget lavt niveau. Ordregiveren indgår en individuel aftale med alle deltagende fartøjsejere om en ”Vessel Monitoring Plan”, der definerer de præcise krav til installation af kameraer, sensorer, hardware mv. Den overordnede model for transmission af sensor- og videodata af et flowdiagram i bilag 2 til rammaftalen.

Udvælgelsen af fartøjer til kameraprojektet sker i flere faser:

- De første 15 fartøjer skal have installeret kamera ombord inden udgangen af 2020.

- I løbet af 2021 og 2022 installeres kameraudstyr på de øvrige fartøjer, som er omfattet af projektet.

I alt forventes omkring 100 fartøjer i Kattegat at få installeret kameraudstyr.

Konceptet for kameraprojektet baserer sig på European Fisheries Control Agency’s “Technical guidelines and specifications for the implementation of Remote Electronic Monitoring (REM) in EU Fisheries” fra 2019.

Dette er kun en overordnet beskrivelse af kameraprojektet, og kravene til kameraudstyr mv. fremgår af kravspecifikationen og rammeaftalens vilkår. Kravspecifikationen kan på enkelte punkter fravige ovennævnte Technical guidelines and specifications.

Typer af fiskeri:

Der er tale om et blandet fiskeri med bundslæbende redskaber, hvor hovedarten er jomfruhummer. Ud over jomfruhummer fanges også torsk, rødspætte og tunge.

Omkring 140 fartøjer driver fiskeri efter jomfruhummer i Kattegat, men kun fartøjer med en vis fiskeriakti-vitet (havdage) i en referenceperiode omfattes af kravet om kameraovervågning (ca. 100 fartøjer). Disse fartøjer er mellem ca. 10 og 25 meters længde over alt, idet dog de fleste fartøjer har en længde på mellem 11 og 17 meter. Fartøjernes motoreffekt varierer mellem ca. 100 og 600 kW. Fartøjerne er overvejende byg-get i enten træ eller stålmateriale, mens enkelte fartøjer er bygget i glasfiber. Hovedparten af fartøjerne er bygget mellem 1959 og 1988.

Baseret på det historiske fiskerimønster kan der være tale om op til ca. 15 000 fangstrejser om året, hvor fangstrejsens længde typisk varierer mellem 1 og 4 dage. I 2019 blev landet i alt ca. 2 400 tons jomfruhummer i Kattegat.

II.2.5)Tildelingskriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Kvalitet / Vægtning: 50 %
Pris - Vægtning: 50 %
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: ja
Beskrivelse af optioner:

Erhverve brugsret til flere end 10 brugere til den pris pr. bruger, der er angivet i bilag 4.

Forlænge 3 gange 1 år, for brugsretsperioden for analysesystemet for tiden efter kontraktudløb med 1 år på vilkårene i rammeaftalen, herunder prislisten i bilag 4.

Option på at indgå aftale med leverandøren om brugsret kan udnytte optionen 3 gange.

(se præcis beskriv. i udbudsbekendtgørelsen)

II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: ja
Projektets identifikation:

(EU) 508/2014, artikel 76

II.2.14)Yderligere oplysninger

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Offentligt udbud
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.1)Tidligere offentliggørelse om samme kontrakt
Bekendtgørelsens nummer i EUT S: 2020/S 128-312861
IV.2.8)Oplysninger om opsigelse af dynamisk indkøbssystem
IV.2.9)Oplysninger om ophør af indkaldelse af tilbud i form af en forhåndsmeddelelse

Del V: Kontrakttildeling

En kontrakt/delkontrakt tildeles: ja
V.2)Kontrakttildeling
V.2.1)Dato for indgåelse af kontrakten:
07/10/2020
V.2.2)Oplysninger om tilbud
Antal modtagne tilbud: 2
Antal tilbud modtaget fra SMV'er: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra andre EU-medlemsstater: 1
Antal tilbud modtaget fra tilbudsgivere fra ikke-EU-medlemsstater: 0
Antal tilbud modtaget elektronisk: 2
Kontrakten er blevet tildelt en sammenslutning af økonomiske aktører: nej
V.2.3)Kontrahentens navn og adresse
Officielt navn: Anchor Lab K/S
By: Copenhagen V
NUTS-kode: DK DANMARK
Land: Danmark
Kontrahenten er en SMV: ja
V.2.4)Oplysninger om kontraktens/delkontraktens værdi (eksklusive moms)
Kontraktens/delkontraktens oprindeligt anslåede samlede værdi: 8 000 000.00 DKK
Kontraktens/delaftalens samlede værdi: 7 707 000.00 DKK
V.2.5)Oplysninger om underentreprise

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.3)Yderligere oplysninger:
VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

Klager over indgåelse af rammeaftale efter udbudsloven (afsnit II, III og § § 191 og 192), forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven skal være indgivet til Klagenævnet inden 6 måneder regnet fra dagen efter ordregiverens underretning om tildelingsbeslutningen.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
13/10/2020