Fournitures - 488559-2021

Submission deadline has been amended by:  519072-2021
28/09/2021    S188

Pologne-Bychawa: Panneaux de signalisation routière

2021/S 188-488559

Avis de marché

Fournitures

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie
Adresse postale: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Lublinie z/s w Bychawie, ul. Antoniego Budnego 5
Ville: Bychawa
Code NUTS: PL814 Lubelski
Code postal: 23-100
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ireneusz Król
Courriel: rdw.lublin@zdw.lublin.pl
Téléphone: +48 815661393
Fax: +48 815660256
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.zdw.lublin.pl
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://zdw-lublin.logintrade.net
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://zdw-lublin.logintrade.net
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autre type: samorządowa jednostka budżetowa
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Numéro de référence: R4.ST.372.10.2021.ik
II.1.2)Code CPV principal
34992200 Panneaux de signalisation routière
II.1.3)Type de marché
Fournitures
II.1.4)Description succincte:

1. Zakres zamówienia obejmuje dostawę:

1.1. Zad. Nr 1. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją.

1.2. Zad. Nr 2. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

2. Dokładny zakres znajduje się w opisie przedmiotu zamówienia dla zad 1 i 2 stanowiący załącznik do SWZ.

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: oui
Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zad. Nr 1 - Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją

Lot nº: 1
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34996000 Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation des routes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Description des prestations:

1) Wykonawca zapewnia wszystkie narzędzia i urządzenia oraz materiał do wykonania powyższego zamówienia.

2) Dokładna lokalizacja znaków zawarta jest w projektach stałej organizacji ruchu, które zapewnia RDW Lublin (do wglądu przed przetargiem oraz przekazanie Wykonawcy po rozstrzygnięciu przetargu).

3) Rok produkcji znaków użytych do przedmiotowego zamówienia – 2021.

4) Dostawca wykonanych znaków przeznaczonych do montażu ma obowiązek przedstawić wymagane dokumenty na stosowane folie odblaskowe do znaków drogowych (min. 7-letni okres zachowania odblaskowości folii typu 1 oraz 10-letni okres zachowania parametrów odblaskowości folii typu 2) oraz tarczę znaku (min. 7 lat).

5) Gwarancja na trwałość ustawienia przedmiotowego oznakowania – 36 miesięcy (nie dotyczy uszkodzeń mechanicznych).

6) Wykop pod fundament dla znaków typu A, B, C, D, E-15b i E-17a/E-18a powinien być w kształcie kwadratu o wym. 35 x 35 cm.

7) Głębokość wkopania i wbudowania (zabetonowania) słupka przy znakach wygląda następująco:

- na jednym słupku przy znakach znaku typu A, B, C, D, E-15 – min. 75 cm

- na jednym słupku przy znakach typu A lub B wraz z tabliczkami typu T – min. 80 cm

- na jednym słupku przy dwóch znakach typu A lub B wraz z ewentualnymi tabliczkami typu T – min. 85 cm

- na dwóch słupkach przy znakach typu E-17a i E-18a – min. 80 cm

- na dwóch słupkach przy znakach typu E-2a – min. 120 mm

- na dwóch słupkach przy znakach typu U-3c/d – min. 75 cm.

8) Wykopy fundamentowe powinny być wykonane w takim okresie, aby po ich zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania w nich robót fundamentowych.

9) Wykonane wykopy należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych przez wyprofilowanie terenu ze spadkiem umożliwiającym łatwy odpływ wody poza teren przylegający do wykopu. Dno wykopu powinno być wyrównane z dokładności do +/- 3 cm.

10) Fundamenty do posadowienia konstrukcji tablicy powinny być wykonane w sposób gwarantujący stabilność betonowanego słupka.

11) Materiał kamienny nie może zajmować więcej niż 20 % objętości wypełnienia wykopu.

Nie należy obkładać słupka płytkami chodnikowymi.

12) Fundamenty powinny być wykonane jako monolityczne z betonu klasy C16/20 (B-20 wg starej normy).

13) Beton klasy C16/20 (B20 wg starej normy) oznacza beton zwykły (gęstość w stanie suchym od 2 000 kg/m3 do 2 600 kg/m3) o wytrzymałości na ściskanie minimum 20 MPa po 28 dniach dojrzewania, badany na próbce sześciennej (wyjaśnienie oznaczenia, gdzie: C jest oznaczeniem betonu zwykłego, 16 oznacza wytrzymałość min. 16 MPa na próbce walcowej a 20 wytrzymałość min. 20 MPa na sześcianie).

14) Wszystkie roboty w terenie należy wykonywać ręcznie. Podczas prowadzenia robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ich w taki sposób, aby nie narazić na straty wynikłe z uszkodzeń infrastruktury podziemnej oraz szkód wynikłych z niewłaściwego prowadzenia robót, nie zabezpieczenia robót lub nie przestrzegania przepisów BHP. Wszystkie szkody wynikłe w trakcie prowadzenia robót w stosunku do osób trzecich pokrywa Wykonawca.

15) Roboty montażowe należy prowadzić z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz zgodnie

ze sztuką budowlaną.

16) Nowe słupki zapewnia Wykonawca (słupek ocynkowany ø 60,3 mm – mierzone zewnętrznie; grubość ścianki – 2,9 mm).

17) Na wierzchu słupka należy zamontować kapturek zabezpieczający nalanie wody opadowej

do wnętrzna słupka (preferowany kapturek z tworzywa sztucznego).

18) Górny koniec słupka ma być zlokalizowany na tej samej wysokości co górna krawędź tarczy znaku.

19) Zdemontowane elementy oznakowania należy przewieźć i rozładować na plac składowy Obwodu Drogowego w Krzczonowie.

20) Demontaż znaków polega na wyjęciu słupka wraz ze znakiem oraz wyrównania powierzchni

po znaku, jak również oczyszczenia słupka (zabrania się ucinania słupka).

21) Oznakowanie pionowe musi być zgodnie z Załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 30
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires
II.2)Description
II.2.1)Intitulé:

Zad. Nr 2 - Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego

Lot nº: 2
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
34996000 Équipement de commande et de contrôle, de sécurité ou de signalisation des routes
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: PL814 Lubelski
II.2.4)Description des prestations:

1) Znaki drogowe należy wykonać z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o grubości min. 1,25 mm.

2) Rok produkcji dostarczanego oznakowania pionowego – 2021 r.

3) Na folii powinna znaleźć się cecha (znak wodny) określająca okres trwałości utrzymania odblaskowości folii.

4) Profile do mocowania uchwytów dla znaków typu A, B, C, D, W oraz tabliczek typu T zlokalizowane w tylnej części tarczy znaków.

5) Wszystkie zamawiane znaki i tabliczki łącznie z uchwytami montażowymi (uchwyty wliczone w cenę znaków i tabliczek).

6) Wszystkie znaki oraz tabliczki wykonane z blachy przeznaczone do mocowania na słupkach ø 60,3 mm (mierzone zewnętrznie).

7) Tyły znaków i tablic drogowych zabezpieczone farbą szarą, nieodblaskowe.

8) Krawędzie znaków i tablic drogowych muszą być podwójnie gięte.

9) Dostawca ma obowiązek przedstawić Aprobatę Techniczną na stosowane folie odblaskowe do znaków drogowych (min. 7-letni min. okres zachowania odblaskowości folii typu 1 oraz 10-letni okres zachowania parametrów odblaskowości folii typu 2) oraz tarczę znaku (min. 7 lat).

10) Dostawca zobowiązany jest dostarczyć Deklarację zgodności oraz Certyfikat na dostarczane oznakowanie.

11) Dostarczane oznakowanie pionowe objęte dostawą musi by zgodnie z Załącznikiem nr 1-4

do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.).

12) Transport oznakowania z wyładunkiem zapewniany przez Wykonawcę (wliczony w cenę dostawy).

13) Dostawa przedmiotowego oznakowania do siedziby RDW Lublin – tj. na adres: ul. Antoniego Budnego 5, 23-100 Bychawa.

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Prix
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en jours: 20
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: zdolności zawodowej

2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek, jeżeli Wykonawca:

1) Dla zadania nr 1 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 dostawę znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z instalacją o wartości minimum 20 000,00 zł brutto i oświadczy, że dostawa ta została wykonana należycie.

2) Dla zadania nr 2 wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 dostawę znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego o wartości minimum 40 000,00 zł brutto i oświadczy, że dostawa ta została wykonana należycie.

3. Zamawiający może, oceniając zdolność zawodową, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez Wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia na każdym etapie postępowania (art. 116 ust. 2 ustawy PZP).

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu mogą polegać na zdolnościach tych z Wykonawców, którzy wykonają roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane.

Wykaz podmiotowych środków dowodowych

1. Zamawiający żąda podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie:

a) braku podstaw wykluczenia,

b) spełnienia warunków udziału.

2. Wykonawca do oferty dołącza oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP (JEDZ).

Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez zamawiającego podmiotowe środki dowodowe.

3. Oświadczenie o którym mowa w pkt. 2 (w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ) Wykonawca zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SWZ (Załącznik C)

Uwaga!

Wykonawca w części IV JEDZ – Kryteria Kwalifikacji, może ograniczyć się do wypełnienia jedynie sekcji α, Zamawiający nie wymaga wypełnienia żadnej z pozostałych sekcji części IV.

4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

5. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z JEDZ, także JEDZ podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzający brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.

6. Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt.6.1) i 6.2).

1) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego, sporządzonej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, w zakresie:

- art. 108 ust. 1 pkt. 1 i 2 ustawy PZP,

- art. 108 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, dotyczącej orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka karnego,

....c.d. w pkt. III.1.2)

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

b) oświadczenia Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2020 r. poz. 1076 i 1086) z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej (Załącznik D);

c) oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu (Załącznik E), o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstawy wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, o których mowa w:

- art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP;

- art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,

- art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, dotyczących zawarcia z innymi wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,

- art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP.

d) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w zakresie określonym w pkt a), wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem,

e) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. d), lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków, o których mowa w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem.

7. W przypadku wskazania przez Wykonawcę w JEDZ dostępności podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów, pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów.

8. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które Zamawiający posiada, jeżeli Wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność. Jeżeli Wykonawca powołuje się na podmiotowe środki dowodowe, będące w posiadaniu Zamawiającego, potwierdzające okoliczności, o których mowa w pkt 6. 1) SWZ, zaleca się wskazanie w ofercie informacji dotyczących numeru i nazwy postępowania Zamawiającego, w którym powyższe dokumenty zostały złożone.

9. Podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty, oraz pełnomocnictwo przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

10. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 PZP, oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, niewystawione przez upoważnione podmioty lub pełnomocnictwo, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

11. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 10, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych – odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych, które każdego z nich dotyczą;

2) oświadczenia, o którym mowa w art. 117 ust 4 PZP, lub zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

3) pełnomocnictwa – mocodawca.

12. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa pkt 10., może dokonać również notariusz.

13. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania odpowiednio Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, podmiotu udostępniającego zasoby na zasadach określonych w art. 118 ustawy PZP, zostały wystawione przez upoważnione podmioty inne niż Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub Podwykonawca, jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

14. W przypadku, gdy podmiotowe środki dowodowe, inne dokumenty, lub dokumenty potwierdzające umocowanie do reprezentowania, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej.

15. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 14, dokonuje w przypadku:

1) podmiotowych środków dowodowych oraz dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania - odpowiednio Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby, w zakresie podmiotowych środków dowodowych lub dokumentów potwierdzających umocowanie do reprezentowania, które każdego z nich dotyczą;

2) innych dokumentów – odpowiednio Wykonawca lub Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

16. Poświadczenia zgodności cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej, o którym mowa w pkt 15, może dokonać również notariusz.

17. Przez cyfrowe odwzorowanie, o którym mowa w pkt. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 należy rozumieć dokument elektroniczny będący kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej umożliwiający zapoznanie się z tą treścią i jej zrozumienie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do oryginału.

...cd w pkt. III.1.3)

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

18. Sposób sporządzenia podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452). W zakresie nieuregulowanym w SWZ, w zakresie dokumentów i oświadczeń w nim wymienionych, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP, ww. rozporządzenia oraz Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz.U. z 2020 r. poz. 2415).

III.2)Conditions liées au marché
III.2.2)Conditions particulières d'exécution:

Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy.

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure ouverte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 025-058385
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 11/10/2021
Heure locale: 09:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
L'offre doit être valable jusqu'au: 08/01/2022
IV.2.7)Modalités d’ouverture des offres
Date: 11/10/2021
Heure locale: 10:00
Lieu:

1. Zamawiający zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Pzp, najpóźniej przed otwarciem ofert, udostępni na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2021 r. o godz. 10:00 na Platformie poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert.

Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture:

1. Informacja z otwarcia ofert opublikowana będzie na Platformie w zakładce „Załączniki” i zawierać będzie dane określone w art. 222 ust. 5 ustawy Pzp, tj. informacje dotyczące:1) nazwy albo imienia i nazwiska oraz siedziby lub miejsca prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejsca zamieszkania wykonawców, których oferty zostały otwarte;2) cen lub kosztów zawartych w ofertach.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

a) zad. nr 1 - 500,00 zł, (słownie: pięćset 00/100)

b) zad. nr 2 - 1 000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc 00/100),

2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 97, ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) pieniądzu;

b) gwarancjach bankowych;

c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310,836 i 1572).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy ZDW

w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730 z adnotacją „Wadium do postępowania: RDW w Lublinie z/s w Bychawie. Dostawa znaków, elementów oznakowania, urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - zad. nr ….

Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, Zamawiający uzna wadium, które zostanie zaksięgowane na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

3. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium.

4. W przypadku wniesienia wadium w jednej z form wymienionych w ust. 2 pkt b)-d) Beneficjenta poręczenia/gwarancji należy określić następująco: Województwo Lubelskie, ul. A. Grottgera 4, 20-029 Lublin, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, ul. Bohdana Dobrzańskiego 3, 20-262 Lublin.

5. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w pkt 2 lit b)-d), Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej poprzez Platformę.

6. W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie musi być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

7. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.

8. Zasady dokonywania zatrzymania i zwrotu wadium określono w przepisach art. 98 ustawy Pzp

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: Urząd Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Téléphone: +48 224587801
Fax: +48 224587801
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, że Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przekazanie odpowiednio odwołania albo jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

1) Odwołanie wnosi się w terminie:

a) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,

b) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż określony w lit. a.

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.

3) Odwołanie w przypadkach innych niż określone w pkt 6.1) i 6.2) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4) Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

b) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający:

- nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
Nom officiel: Departament Urzędu Zamówień Publicznych
Adresse postale: ul. Postępu 17a
Ville: Warszawa
Code postal: 02-676
Pays: Pologne
Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5)Date d’envoi du présent avis:
23/09/2021