Lieferungen - 488683-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Polizeifahrzeuge

2020/S 202-488683

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Komenda Główna Policji
Ort: ul. Puławska 148/150, Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Ewa Brzezińska
E-Mail: ewa.brzezinska@policja.gov.pl
Telefon: +48 477211894
Fax: +48 477211857
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.policja.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 16 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany (+5 sztuk w ramach prawa opcji)

Referenznummer der Bekanntmachung: 103/Ctr/20/EB
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34114200 Polizeifahrzeuge
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Dostawa 16 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany (+5 sztuk w ramach prawa opcji)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 1 568 000.00 PLN
II.2)Beschreibung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL911 Miasto Warszawa
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Dostawa 16 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany (+5 sztuk w ramach prawa opcji). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 3 do SIWZ

II.2.5)Zuschlagskriterien
Kostenkriterium - Name: Cena oferty brutto / Gewichtung: 60
Kostenkriterium - Name: Współczynnik masy pojazdu bazowego gotowego do jazdy do maksymalnej mocy netto silnika w kg/kW / Gewichtung: 22
Kostenkriterium - Name: Pojemność skokowa silnika w cm3 / Gewichtung: 14
Kostenkriterium - Name: Zużycie paliwa w cyklu mieszanym l/100 km WLTP / Gewichtung: 2
Kostenkriterium - Name: Emisja CO2 w cyklu mieszanym g/km WLTP / Gewichtung: 2
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

Dostawa 5 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany w ramach prawa opcji) z terminem realizacji do dnia 16 grudnia 2020 r.

Zamawiający jest uprawniony do złożenia oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji w terminie 60 dni od dnia zawarcia umowy. Zamawiający może wystąpić do Wykonawcy z pisemnym oświadczeniem o skorzystaniu z prawa opcji po terminie, o którym mowa powyżej, przed terminem realizacji zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający musi uzyskać pisemną zgodę Wykonawcy na zrealizowanie zamówienia w ramach prawa opcji. Prawo opcji może być wykorzystane jednorazowo, bądź wielokrotnie w okresie obowiązywania umowy, o ile poszczególne oświadczenia o skorzystaniu z prawa opcji będą dokonywane w terminach i na warunkach określonych w umowie.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 123-301012
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Auftrags-Nr.: 1
Los-Nr.: 103/Ctr/20/EB
Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa 16 sztuk pojazdów typu SUV w policyjnej wersji nieoznakowany (+5 sztuk w ramach prawa opcji)

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
25/09/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 3
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 3
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: CRH Żagiel Auto Sp. z o.o.
Ort: Lublin
NUTS-Code: PL814 Lubelski
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 591 674.80 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 568 000.00 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

W celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w rozdz. VI ust. 1 SIWZ oraz braku podstaw wykluczenia Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących dokumentów: oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu w formie jednolitego europejskiego dokumentu. Ponadto Wykonawca musi złożyć wypełniony formularz ofertowy (składający się z części A wypełnianej przez Wykonawcę na platformie przy składaniu oferty oraz części B zgodnie z treścią stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający, w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp oraz informacji zawartych w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia (Wykonawców, podwykonawców, podmiotów trzecich), będzie żądał złożenia następujących aktualnych dokumentów wskazanych w rozdziale VII. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty wskazane w rozdziale VII ust. 6. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium, zaznaczając cel wpłaty, w wysokości: 40 000,00 PLN, zgodnie z Rozdziałem IX SIWZ. Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje (poprzez platformę) Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Przed podpisaniem umowy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, którego oferta została wybrana, wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % wartości brutto zamówienia podstawowego.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Odwołanie w przedmiotowym postępowaniu przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub SIWZ na stronie internetowej. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3 i 4 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanych przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza, ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020