Dienstleistungen - 488706-2017

07/12/2017    S235    - - Dienstleistungen - Ergänzende Angaben - Offenes Verfahren 

Polen-Warschau: Reparatur und Wartung von Maschinen

2017/S 235-488706

Berichtigung

Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben

Dienstleistungen

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2017/S 222-462396)

Legal Basis:

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
PGNiG Termika S.A.
ul. Modlińska 15
Warszawa
03-216
Polen
Kontaktstelle(n): Krzysztof Motyka
Telefon: +48 225878433
E-Mail: krzysztof.motyka@termika.pgnig.pl
Fax: +48 225878468
NUTS-Code: PL911

Internet-Adresse(n):

Hauptadresse: www.termika.pgnig.pl

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Świadczenie usług remontowych urządzeń technologicznych PGNiG Termika S.A. na okres 4 lat

Referenznummer der Bekanntmachung: 17DFZZ121
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
50530000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego przez Wykonawcę, polegających na wykonywaniu prac remontowych w Obiektach produkcyjnych Zamawiającego. Usługi będące przedmiotem zamówienia będą realizowane w: EC Siekierki, EC Żerań, C Kawęczyn, EC Pruszków i C Wola.

Prace Remontowe Wykonawcy świadczone na rzecz Zamawiającego na podstawie Umowy obejmujące Dyspozycję Remontową, Prace Remontowe wykonywane w ramach Dyżuru Domowego i nadgodzinach, Prace Rozliczane Powykonawczo, Dodatkowe Prace Remontowe Wykonane w Podstawowych Godzinach Pracy Zamawiającego, które realizowane będą na Obiekcie (Obiektach), a także Prace warsztatowe, do których w zakresie nieuregulowanym niniejszą Umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Dla celów niniejszej Umowy Prace Remontowe obejmowały również będą usługę Dyżuru Domowego, do której, w zakresie nie uregulowanym niniejszą Umową Remontową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o zleceniu.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
05/12/2017
VI.6)Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2017/S 222-462396

Abschnitt VII: Änderungen

VII.1)Zu ändernde oder zusätzliche Angaben
VII.1.2)In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text
Abschnitt Nummer: III.1.6
Stelle des zu berichtigenden Textes: Wymagane wadia i gwarancje:
Anstatt:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości:

— 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) dla 1 części zamówienia.

— 200.000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100) dla 2 części zamówienia.

— 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) dla 3 części zamówienia.

— 100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) dla 4 części zamówienia.

— 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla 5 części zamówienia.

— 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) dla 6 części zamówienia.

— 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) dla 7 części zamówienia.

— 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla 8 części zamówienia.

— 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla 9 części zamówienia.

— 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) dla 10 części zamówienia.

Warunki wnoszenia w siwz.

muss es heißen:

Wykonawca przystępując do przetargu jest zobowiązany przed upływem terminu składania ofert do wniesienia wadium w wysokości:

— 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) – 1 część zamówienia,

— 200 000 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych) – 2 część zamówienia,

— 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) – 3 część zamówienia,

— 100 000 PLN (słownie: sto tysięcy złotych) – 4 część zamówienia,

— 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – 5 część zamówienia,

— 50 000 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) – 6 część zamówienia,

— 20 000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) – 7 część zamówienia,

— 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – 8 część zamówienia,

— 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – 9 część zamówienia,

— 10 000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – 10 część zamówienia.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 1 % ceny oferty.

Warunki wnoszenia określono w SIWZ.

VII.2)Weitere zusätzliche Informationen: