Lieferungen - 488712-2020

16/10/2020    S202

Polska-Warszawa: Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii

2020/S 202-488712

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Szpital Praski p.w. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o.
Adres pocztowy: al. Solidarności 67
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL911 Miasto Warszawa
Kod pocztowy: 03-401
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
E-mail: zamowienia@szpitalpraski.pl
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitalpraski.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego
I.5)Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Modernizacja Zakładu Radiologii, w tym zakup aparatu do diagnostyki obrazowej tomografii komputerowej Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o. w Warszawie

Numer referencyjny: ZP/38/TOMOGRAF/2020/UE
II.1.2)Główny kod CPV
33150000 Urządzenia do radioterapii, mechanoterapii, elektroterapii i fizykoterapii
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostarczenie tomografu komputerowego (1 komplet) wraz z montażem i adaptacją pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej w formule „zaprojektuj i zbuduj” oraz przeszkolenie pracowników zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu na rzecz Szpitala Praskiego pw. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o. w Warszawie, przy czym przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:

— wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizację zadania – dostosowanie pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej dla potrzeb nowego aparatu do tomografii komputerowej – w ramach wymiany ww. urządzenia, prace projektowe i roboty budowlane w formule zaprojektuj i zbuduj,

— szkolenie personelu i przekazanie sprzętu medycznego do użytkowania wraz z wszystkimi niezbędnymi atestami, certyfikatami umożliwiającymi udzielanie świadczeń zdrowotnych przy jego użyciu,

— zabezpieczenie przez wykonawcę tomografu komputerowego zastępczego – na pełen okres realizacji przedmiotu.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 3 202 698.00 PLN
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
45000000 Roboty budowlane
71220000 Usługi projektowania architektonicznego
80511000 Usługi szkolenia personelu
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Pracownia Tomografii Komputerowej (parter budynku A2) Szpitala Praskiego p.w. Przemienienia Pańskiego sp. z o.o. w Warszawie.

II.2.4)Opis zamówienia:

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego i realizacja zadania – dostosowanie pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej dla potrzeb nowego aparatu do tomografii komputerowej – w ramach wymiany ww. urządzenia, prace projektowe i roboty budowlane w formule zaprojektuj i zbuduj, w tym:

— projekt budowlano-wykonawczy z wszelkimi uzgodnieniami i zezwoleniami (z uwzględnieniem wykonania projektu osłon i adaptacji pomieszczeń),

— demontaż i utylizacja obecnego aparatu do tomografii komputerowej,

— roboty budowlano-montażowe w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej,

— dostawa do miejsca przeznaczenia, montaż, instalacja i uruchomienie (przy czym za uruchomienie przedmiotu zamówienia zamawiający rozumie możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia zakończone podpisaniem „protokołu uruchomienia”) aparatu do tomografii komputerowej do pracowni tomografii komputerowej,

— uzyskanie dla zamawiającego wszystkich niezbędnych zezwoleń na użytkowanie przedmiotu zamówienia, w tym zezwolenie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie na stosowanie przedmiotu zamówienia.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium kosztu - Nazwa: termin realizacji zamówienia / Waga: 10
Kryterium kosztu - Nazwa: funkcjonalności (jakości) / Waga: 30
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2020/S 142-348991
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
29/09/2020
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: GE Medical System Polska sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 5220019702
Adres pocztowy: ul. Wołoska 9
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 02-583
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 202 698.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 498 892.50 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa
W ramach zamówienia przewidywane jest zlecenie podwykonawstwa
Krótki opis części zamówienia, która może zostać zlecona podwykonawcom:

Wykonanie prac adaptacyjne pomieszczeń.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:
VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: http://uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020