Lieferungen - 488782-2020

16/10/2020    S202

Polen-Warschau: Lokomotiven

2020/S 202-488782

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Lieferauftrag

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: PKP Cargo Spółka Akcyjna
Postanschrift: ul. Grójecka 17
Ort: Warszawa
NUTS-Code: PL POLSKA
Postleitzahl: 02-021
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Paulina Skrzypczak
E-Mail: paulina.skrzypczak@pkpcargo.com
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.pkpcargo.com
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: spółka akcyjna
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: krajowy i międzynarodowy kolejowy przewóz rzeczy

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elektrycznych lokomotyw wieolosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania

II.1.2)CPV-Code Hauptteil
34611000 Lokomotiven
II.1.3)Art des Auftrags
Lieferauftrag
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pięciu) elektrycznych, fabrycznie nowych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymaniowych. CPV 34611000, 50222000. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań w zakresie jego realizacji zostały zawarte załącznikach nr 1, 1a, 1b, 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego na platformie – elektronicznej platformie Zamawiającego dostępnej pod adresem wskazanym na stronie internetowej spółki, na której umieszczane są informacje o wszczęciu postępowań: (https://ezakupy.pkp-cargo.eu)

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
50222000 Reparatur und Wartung von Schienenfahrzeugen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 5 (pięciu) elektrycznych, fabrycznie nowych lokomotyw wielosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymaniowych. W ramach zamówienia wykonawca jest zobligowany do dostawy 5 lokomotyw (2 szt. – II.2022 r., 2 szt. – III.2022 r., 1 szt. – IV.2022 r.), dostarczenia niezbędnej dokumentacji, dostawy zestawu awaryjnego, uzyskania homologacji, przeprowadzenia szkolenia, dostawy oprogramowania, licencji, oznakowania lokomotyw, świadczenia usług utrzymania i inne wynikające z załączników nr 1, 1a, 1b i 2 do SWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość dostawy lokomotyw będących przedmiotem niniejszej umowy w terminach wcześniejszych, niż wskazane powyżej, wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w związku z brakiem zgody Zamawiającego na wcześniejszy termin dostaw lokomotyw przez Wykonawcę.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik gotowości technicznej / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Współczynnik niezawodności / Gewichtung: 10
Preis - Gewichtung: 80
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:

POIS.03.02.00-00-0045/18-00

II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający informuje, że zamówienie objęte niniejszym postępowaniem uzyskało dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko 2014–2020, działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 078-183755
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Dostawa elektrycznych lokomotyw wieolosystemowych wraz ze świadczeniem usług utrzymania

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein
V.1)Information über die Nichtvergabe
Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben
Es sind keine Angebote oder Teilnahmeanträge eingegangen oder es wurden alle abgelehnt

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w PKP Cargo S.A.” obowiązujący od 8.3.2017 (zwany dalej regulaminem), którego treść zamieszczona jest na stronie internetowej PKP Cargo S.A.: (https://ezakupy.pkp-cargo.eu/cms-directory.html/regulations) lub jest do wglądu w siedzibie PKP Cargo S.A., przy czym w związku z informacją zawartą w pkt 5 oraz na podstawie § 1 ust. 3 i 4 uchwały nr 65/2017 Zarządu PKP Cargo S.A. z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do stosowania regulaminu, w sprawach nieuregulowanych lub uregulowanych inaczej niż w regulaminie, pierwszeństwo będą miały zapisy wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020.

2. Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 5 regulaminu, po dokonaniu badania i oceny oferty ma prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, który zaoferował najkorzystniejsze warunki realizacji zamówienia (najkorzystniejszą ofertę) w zakresie ceny. W takiej sytuacji ma zastosowanie § 6 ust. 3 regulaminu.

3. Wnioski o wyjaśnienie/modyfikację treści SWZ należy składać za pośrednictwem elektronicznej platformy Zamawiającego (zwanej dalej platformą) w zakładce „Pytania/Informacje” dla niniejszego postępowania. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, stanowiące korespondencję pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą przekazywane są w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy poprzez załączenie na platformie skanu podpisanego dokumentu w formacie PDF, jpg itp., lub poprzez wpisanie treści pytania/informacji bezpośrednio w zakładce.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego ogłoszenia.

5. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zobowiązany będzie:

1) do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zgodnie z zapisami rozdziału XIV SWZ;

2) dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – do przedstawienia umowy regulującej zasady współpracy między Wykonawcami (umowę konsorcjum) oraz ustanawiającą lidera konsorcjum – pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wobec Zamawiającego w zakresie realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga, aby umowa konsorcjum w sposób wyczerpujący regulowała podział obowiązków pomiędzy członkami konsorcjum w zakresie wykonania wszystkich zobowiązań wynikających z przedmiotu zamówienia, w tym wskazywała członka konsorcjum odpowiedzialnego za wystawianie faktur na Zamawiającego oraz ustalała zasadę solidarnej odpowiedzialności członków konsorcjum za zobowiązania członków konsorcjum, wynikające z zawartej umowy pomiędzy nimi, a Zamawiającym. Przez solidarną odpowiedzialność członków Konsorcjum Zamawiający rozumie zasady odpowiedzialności określone w art. 366–378 Kodeksu cywilnego.

3. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z postanowień pkt 5, Zamawiającemu przysługuje prawo do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie § 19 ust. 2 pkt 4 regulaminu. Powyższa sytuacja zostanie uznana jako uchylanie się Wykonawcy od zawarcia umowy i Zamawiający działając na podstawie rozdziału II pkt 1 SWZ, § 22 ust. 2 regulaminu oraz zapisów rozdziału 6 podrozdziału 6.5 pkt 6.5.2 ppkt 19 wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ważnych ofert nie dokonując ponownego ich badania i oceny.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: PKP Cargo S.A.
Postanschrift: ul. Grójecka 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-021
Land: Polen
Internet-Adresse: www.pkpcargo.com
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego w toku postępowania przepisów regulaminu lub zasad i warunków postępowania określonych w dokumentacji postępowania przysługują środki ochrony prawnej – skarga.

2. Skargę wnosi się do Zamawiającego w formie pisemnej na adres wskazany w dokumentacji postępowania (SWZ) w terminie 5 dni od dnia, w którym Wykonawca powziął lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę do jej wniesienia.

3. Skarga powinna wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających jej wniesienie oraz oznaczenie „Skarga.” Skarga musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy wskazaną w rejestrze przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji CEIDG lub w stosownym pełnomocnictwie załączonym do skargi.

4. Wniesienie skargi jest możliwe tylko przed zawarciem umowy.

Pozostałe informacje w zakresie wniesienia skarg i ich rozstrzygnięcia zawarte są w paragrafie 3 regulaminu.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: PKP Cargo S.A. Biuro Zakupów
Postanschrift: ul. Grójecka 17
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-021
Land: Polen
Internet-Adresse: www.pkpcargo.com.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020