Dienstleistungen - 489836-2020

16/10/2020    S202

Danmark-København: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed

2020/S 202-489836

Udbudsbekendtgørelse

Tjenesteydelser

Retsgrundlag:
Direktiv 2014/24/EU

Del I: Ordregivende myndighed

I.1)Navn og adresser
Officielt navn: VisitDenmark
CVR-nummer: 33055331
Postadresse: Islands Brygge 43, 3.
By: København S
NUTS-kode: DK011 Byen København
Postnummer: 2300
Land: Danmark
Kontaktperson: Sofie Kaae Antonisen
E-mail: sofie.antonisen@twobirds.com
Telefon: +45 60641308
Internetadresse(r):
Overordnet internetadresse: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bb303ab6-3647-49a2-aec1-52fedc83447a/homepage
I.3)Kommunikation
Udbudsmaterialet er gratis, ubegrænset og fuldt tilgængeligt på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bb303ab6-3647-49a2-aec1-52fedc83447a/publicMaterial
Yderligere oplysninger fås på den ovennævnte adresse
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes elektronisk via: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bb303ab6-3647-49a2-aec1-52fedc83447a/homepage
Bud eller ansøgninger om deltagelse skal sendes til den ovennævnte adresse
Elektronisk kommunikation kræver anvendelse af værktøjer og anordninger, der ikke er almindeligt tilgængelige. Der er gratis, ubegrænset og fuld adgang til disse værktøjer og anordninger på: https://www.ethics.dk/ethics/eo#/bb303ab6-3647-49a2-aec1-52fedc83447a/homepage
I.4)Type ordregivende myndighed
Agentur/kontor på nationalt plan eller forbundplan
I.5)Hovedaktivitet
Fritid, kultur og religion

Del II: Genstand

II.1)Udbuddets omfang
II.1.1)Betegnelse:

Rammeaftale om levering af reklame- og medieydelser til VisitDenmarks markedskontor i Tyskland

II.1.2)Hoved-CPV-kode
79000000 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed
II.1.3)Kontrakttype
Tjenesteydelser
II.1.4)Kort beskrivelse:

VisitDenmark udbyder en ikke-eksklusiv 4-årig rammeaftale vedrørende indkøb af reklame- og medieydelser i Tyskland.

II.1.5)Anslået samlet værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.1.6)Oplysninger om delkontrakter
Kontrakten er opdelt i delkontrakter: nej
II.2)Beskrivelse
II.2.2)Supplerende CPV-kode(r)
22460000 Reklametryksager, varekataloger og håndbøger
22462000 Andet trykt reklamemateriale, i.a.n.
79341000 Reklamevirksomhed
79341100 Konsulentvirksomhed i forbindelse med reklame
79341400 Tjenester i forbindelse med reklamekampagner
79961100 Reklamefotografering
79824000 Trykning og distribution
92111200 Produktion af reklame-, propaganda- og informationsfilm og -videobånd
92111210 Produktion af reklamefilm
92100000 Virksomhed i forbindelse med film og video
92111100 Produktion af uddannelsesfilm og -videobånd
92111260 Produktion af informationsvideobånd
92120000 Distribution af film og videobånd
II.2.3)Udførelsessted
NUTS-kode: DE DEUTSCHLAND
NUTS-kode: DE6 HAMBURG
II.2.4)Beskrivelse af udbuddet:

VisitDenmark udbyder en ikke-eksklusiv 4-årig rammeaftale vedrørende indkøb af reklame- og medieydelser til markedskontoret i Tyskland.

— Reklamebureauydelser, herunder digital marketing, vedrører typisk planlægning og udarbejdelse af markedsføringsmateriale, projekter og salgsfremmende aktiviteter samt udførelse og udarbejdelse af konkrete markedsføringstiltag, herunder bistand til produktion af videomateriale.

— Mediebureauydelser vedrører primært udarbejdelse af detaljerede medieplaner på baggrund af SINUS- analysen, detaljeret afrapportering, ad hoc-distributionsopgaver samt udarbejdelse af slides til salgssituationer, distributionsoversigter (heat maps), oversigter over medieadfærd m.v.

II.2.5)Tildelingskriterier
de nedenfor anførte kriterier
Kvalitetskriterium - Navn: Reklame-case / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Medie-case / Vægtning: 25 %
Kvalitetskriterium - Navn: Samarbejde / Vægtning: 20 %
Pris - Vægtning: 30 %
II.2.6)Anslået værdi
Værdi eksklusive moms: 65 000 000.00 DKK
II.2.7)Varighed af kontrakten, rammeaftalen eller det dynamiske indkøbssystem
Varighed i måneder: 48
Denne kontrakt kan forlænges: nej
II.2.9)Oplysning om begrænsningen af antallet af ansøgere, der vil blive opfordret til at afgive bud eller deltage
Forventet antal ansøgere: 3
Objektive kriterier for valg af det begrænsede antal ansøgere:

Ordregiver har til hensigt at opfordre 3 ansøgere til at afgive tilbud. Udvælgelsen af ansøgerne vil ske blandt de virksomheder, der har den fornødne kapacitet til at løfte den udbudte opgave. Såfremt flere end 3 ansøgere opfylder ordregivers krav til egnethed, udvælger ordregiver de 3 ansøgere, som vurderes at være bedst egnede til at løse opgaver af den pågældende art. Udvælgelsen af de bedst egnede virksomheder vil ske på baggrund af en samlet vurdering ud fra følgende objektive og ikke-diskriminerende kriterier:

- Udvælgelse blandt de mest relevante referencer set i forhold til den udbudte opgave, jf. pkt. II.1.4). Ved vurdering heraf tillægges det betydning, at referencerne illustrerer erfaring med opgaver inden for begge delområder; A) reklame og B) medie. Det tillægges særlig vægt, at referencerne viser kendskab til den danske og tyske kultur, erfaring med turismemarkedsføring og med det tyske marked og dets sinusmiljøer.

II.2.10)Oplysninger om alternative tilbud
Alternative tilbud vil blive taget i betragtning: nej
II.2.11)Oplysninger om optioner
Optioner: nej
II.2.13)Oplysninger om EU-midler
Udbuddet vedrører et EU-finansieret projekt og/eller program: nej
II.2.14)Yderligere oplysninger

Del III: Juridiske, økonomiske, finansielle og tekniske oplysninger

III.1)Betingelser for deltagelse
III.1.2)Økonomisk og finansiel kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende nøgletal vedrørende økonomisk og finansiel formåen, jf. udbudslovens § 142 (ESPD del IV, afsnit B):

— Specifik årsomsætning indenfor forretningsområderne reklamebureau-ydelser og mediebureau-ydelser i det seneste afsluttede regnskabsår

— Egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

— Resultat før skat i det seneste afsluttede regnskabsår.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Minimum specifik årsomsætning i det seneste afsluttede regnskabsår på 3 mio. EUR indenfor forretningsområdet reklamebureau-ydelser og 1 mio. EUR indenfor forretningsområde mediebureau-ydelse

— Positiv egenkapital i det seneste afsluttede regnskabsår

— Positivt resultat før skat i det seneste afsluttede regnskabsår.

III.1.3)Teknisk og faglig kapacitet
Liste over og kort beskrivelse af udvælgelseskriterier:

Ansøger skal oplyse følgende vedrørende teknisk og faglig formåen, jf. udbudslovens § 143 (ESPD del IV, afsnit C):

Maksimalt 5 referencer i alt vedrørende levering af ydelser inden for de 2 områder 1) reklame og 2) medie udført inden for de seneste 3 år, hvor opgavens omfang minder om ordregivers forhold. Der ønskes beskrevet:

— Beskrivelse af den løste opgave

— Beløb (den samlede kontraktværdi)

— Startdato og slutdato

— Modtager (Kunden).

Ansøger kan maksimalt angive 5 referencer. Uanset om ansøger er én virksomhed, et konsortium eller en virksomhed, som baserer sig på andre juridiske enheders formåen, kan der maksimalt angives 5 referencer pr. ansøger. Referencer herudover vil ikke blive taget i betragtning.

Endvidere skal ansøger oplyse om det årlige gennemsnitlige antal beskæftigede gennem de seneste 3 år vedrørende A) reklamebureau og B) mediebureau.

Mindstekrav til det niveau, der muligvis kræves:

— Der ønskes minimum 1 relevant reference indenfor de seneste 3 år vedrørende gennemførelse af ydelser inden for hvert af de 2 områder 1) reklame og 2) medie, herunder video news release. Referencerne skal vise:

1) kendskab til dansk og tysk kultur og erfaring med turismemarkedsføring

2) kendskab til det tyske marked og dettes sinusmiljøer og

3) viden om dansk og tysk kultur og begge sprog.

Kravet kan opfyldes med én enkelt reference, som dækker begge områder, eller 2 referencer, der hver dækker et område.

— Der skal minimum være 30 beskæftigede indenfor reklamebureau og 5 beskæftigede indenfor mediebureau.

III.2)Kontraktbetingelser
III.2.2)Kontraktudførelsesvilkår:

Erhvervsansvarsforsikring med et forsikret beløb pr. skadetilfælde på minimum 250 000 EUR.

Del IV: Procedure

IV.1)Beskrivelse
IV.1.1)Proceduretype
Udbud med forhandling
IV.1.3)Oplysninger om rammeaftale eller dynamisk indkøbssystem
Udbuddet indebærer udarbejdelse af en rammeaftale
Rammeaftale med en enkelt aktør
IV.1.5)Oplysninger om forhandling
Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at tildele kontrakten på grundlag af de første bud uden at indgå forhandlinger
IV.1.8)Oplysninger om GPA-aftalen om offentlige udbud
Dette udbud er omfattet af GPA-aftalen: ja
IV.2)Administrative oplysninger
IV.2.2)Frist for modtagelse af bud eller ansøgninger om deltagelse
Dato: 12/11/2020
Tidspunkt: 10:00
IV.2.3)Forventet dato for afsendelse af opfordringer til at afgive bud eller at deltage til udvalgte ansøgere
IV.2.4)Sprog, der må benyttes ved afgivelse af tilbud eller ansøgninger om deltagelse:
Dansk
IV.2.6)Minimumsperiode, i hvilken den bydende er forpligtet af sit bud
Varighed i måneder: 6 (fra den anførte dato for modtagelse af bud)

Del VI: Supplerende oplysninger

VI.1)Oplysninger om gentagelse
Dette er et tilbagevendende offentligt indkøb: nej
VI.2)Oplysninger om elektroniske arbejdsgange
Der vil blive anvendt elektronisk bestilling
Elektronisk fakturering accepteres
VI.3)Yderligere oplysninger:

Udbudsmaterialet er tilgængeligt på den i pkt. I.3) anførte hjemmeside. Afgivelse af ansøgning og efterfølgende tilbud kan kun ske elektronisk via udbudsportalen, der er anført i pkt. I.3).

Alle ansøgere opfordres til at læse hele materialet før ansøgning i form af ESPD laves. Se Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens vejledning om udfyldelse af ESPD. Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.

Al kommunikation, herunder spørgsmål skal ske via Ethics. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.

Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt ansøger måtte få tekniske problemer ved anvendelsen af udbudsportalen, kan ansøger fra kl. 09:00 til kl. 16:00 på arbejdsdage rette telefonisk henvendelse til Ethics Support: på telefonnummeret +45 7022 7007. Såfremt et teknisk problem antages at ville berøre flere ansøgere, vil der blive offentliggjort information herom på udbudsportalen.

Ansøger skal i ESPD'et oplyse navn, CVR-nr., postadresse, kontaktperson, hvorvidt ansøger er en mikrovirksomhed, lille eller mellemstor virksomhed samt hvorvidt ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre som et konsortium eller lignende (ESPD del II.A). Ansøger skal oplyse, om ansøger baserer sig på andre enheders kapacitet for at udvælge kravene til økonomisk og finansiel samt teknisk og faglig formåen (ESPD del II.C). Ansøger skal oplyse de efterspurgte oplysninger i udbudsbekendtgørelsens del III.

Ansøger skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de nævnte forhold. Ansøgeren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis ansøgeren er omfattet af de i udbudslovens § § 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, samt udelukkelsesgrundene anført i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 1 og 2, medmindre ansøger har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.

De efterspurgte oplysninger danner grundlag for ordregivers vurdering af, hvorvidt ansøger er egnet til at løfte den udbudte opgave, og hvilke ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud. Hvis ansøger deltager i udbudsproceduren sammen med andre, navnlig som del af en gruppe, et konsortium, et joint venture eller lignende, skal alle berørte deltagere indsende et særskilt ESPD. Alle de krævede oplysninger under del III skal afgives for hver deltager i konsortiet. Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være konsortiets samlede egnethed, der vurderes. Hvis de krævede oplysninger ikke afgives af alle konsortiedeltagere, er tilbuddet ikke nødvendigvis ikke konditionsmæssigt, men det kan have betydning for egnethedsvurderingen. Endvidere skal hver deltager i det individuelle ESPD angive den økonomiske aktørs rolle i gruppen, de øvrige økonomiske aktører, der deltager i proceduren samt i givet fald navnet på den deltagende gruppe (ESPD del II.A). Hvis ansøger baserer sig på andre enheders finansielle og økonomiske og/eller tekniske og faglige kapacitet, skal disse tillige vedlægge en særskilt ESPD med udfyldt del II, afsnit A og B samt del III, som er behørigt udfyldt af de pågældende enheder (ESDP Del II, afsnit C). Det vil i forbindelse med egnethedsvurderingen være den samlede egnethed, der vurderes.

Såfremt samme juridiske enhed er en del af eller på anden måde deltager i flere ansøgninger, skal ansøgerne sikre, at samme juridisk enheds deltagelse ikke medfører mulighed for gensidigt at påvirke indholdet af de forskellige tilbudsgivers tilbud. I henhold til punkt IV.2.4) skal ansøgning og tilbud, inklusive bilag, afleveres på dansk. Dokumentation, som ikke forefindes på dansk kan afleveres på engelsk.

VI.4)Klageprocedurer
VI.4.1)Organ med ansvar for klageprocedurerne
Officielt navn: Klagenævnet for Udbud
Postadresse: Toldboden 2
By: Viborg
Postnummer: 8800
Land: Danmark
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Telefon: +45 72405600
Internetadresse: https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/
VI.4.3)Klageprocedure
Præcise oplysninger om klagefrist(er):

I henhold til Lov om Klagenævnet for Udbud (Lov nr. 593 af 2.6.2016) gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud. En klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være modtaget i Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har afsendt en underretning om, hvem der er blevet prækvalificeret. Klager over rammeaftaler skal være modtaget i Klagenævnet inden 6 måneder efter, at ordregiver har udsendt underretningsskrivelse om, at ordregiver har indgået rammeaftalen. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor underretningen er blevet offentliggjort.

VI.4.4)Tjeneste, hvor der kan fås oplysninger om klageproceduren
Officielt navn: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postadresse: Carl Jacobsens Vej 35
By: Valby
Postnummer: 2500
Land: Danmark
E-mail: kfst@kfst.dk
Telefon: +45 41715000
Internetadresse: www.kfst.dk
VI.5)Dato for afsendelse af denne bekendtgørelse:
12/10/2020