Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass die neue Version des TED-Portals am 29.1.2024 in Betrieb genommen wird (voraussichtlicher Termin – muss noch bestätigt werden!). Interessiert an den neuen Funktionen, den Verbesserungen und ihren Auswirkungen auf die Nutzerinnen und Nutzer? Konsultieren Sie unseren Artikel und erfahren Sie mehr über die wichtigsten Veränderungen und neuen Funktionen.

There are some bugs affecting the way eForms notices are displayed. We are working on solving the problem. In the meanwhile, please check our dedicated page for more information and guidance.

Jetzt registrieren: 4. Workshop für Weiterverwender von TED-Daten am 14. Dezember 2023

Lieferungen - 48989-2023

25/01/2023    S18

Polska-Olsztyn: Produkty mleczarskie

2023/S 018-048989

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Skarb Państwa - 22 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7393827791
Adres pocztowy: ul. Saperska 1
Miejscowość: Olsztyn
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Kod pocztowy: 10-073
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: A. Polonis
E-mail: 22wog.zamowienia@ron.mil.pl
Tel.: +48 261322815
Faks: +48 261322815
Adresy internetowe:
Główny adres: https://portal.smartpzp.pl/22wog
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Skarb Państwa - 22. Wojskowy Oddział Gospodarczy w Olsztynie
I.5)Główny przedmiot działalności
Obrona

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

„Dostawy: produkty mleczarskie”

Numer referencyjny: Znak sprawy: 22WOG-ZP.2712.35.2022/A/217/2100/D/PN
II.1.2)Główny kod CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są „Dostawy: produkty mleczarskie” zwane dalej środkami spożywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizonów), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ (PDF), z podziałam na 5 części, w ogólnej ilości 60 658, w tym zamówienie podstawowe 30 329.

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
II.1.7)Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 806 728.40 PLN
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Olsztyn

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL622 Olsztyński
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Olsztyn

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Olsztyn" zwane dalej środkami spożywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizonów), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ (PDF), w ogólnej ilości 18 990, w tym zamówienie podstawowe 9 495.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiące załącznik do SWZ. Zamawiający w ust. 1 określił podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w kolumnie ‘Ilość (Opcja)’. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lidzbark Warmiński.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lidzbark Warmiński

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lidzbark Warmiński." zwane dalej środkami spożywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizonów), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ (PDF), w ogólnych ilościach 12 056, w tym zamówienie podstawowe 6 028.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiące załącznik do SWZ. Zamawiający w ust. 1 określił podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w kolumnie ‘Ilość (Opcja)’. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno."

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL62 Warmińsko-mazurskie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Lipowiec, powiat Szczytno

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno." zwane dalej środkami spożywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizonów), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ (PDF), w ogólnych ilościach 4 828, w tym zamówienie podstawowe 2 414 .

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiące załącznik do SWZ. Zamawiający w ust. 1 określił podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w kolumnie ‘Ilość (Opcja)’. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Ciechanów."

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Ciechanów

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Ciechanów." zwane dalej środkami spożywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizonów), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ (PDF), w ogólnych ilościach 12 004, w tym zamówienie podstawowe 6 002.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiące załącznik do SWZ. Zamawiający w ust. 1 określił podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w kolumnie ‘Ilość (Opcja)’. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Przasnysz."

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
15500000 Produkty mleczarskie
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL9 Makroregion województwo mazowieckie
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Przasnysz

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są "Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Przasnysz." zwane dalej środkami spożywczymi lub produktami, do jednostek wojskowych (Garnizonów), zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 3 do SWZ (PDF), w ogólnych ilościach 12 780, w tym zamówienie podstawowe 6 390.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zgodnie z art. 441 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji w zakresie każdej z części na jakie zostało podzielone niniejsze zamówienie, zgodnie z zapisami projektowanych postanowień umowy stanowiące załącznik do SWZ. Zamawiający w ust. 1 określił podstawowy poziom zamówienia, który może poszerzyć poprzez zwiększenie ilości asortymentu do maksymalnej ilości określonej w tabeli w kolumnie ‘Ilość (Opcja)’. Zamawiający zastrzega, iż dostawy objęte prawem opcji muszą być realizowane na warunkach określonych dla zamówienia podstawowego.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: tak
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2022/S 201-571086
IV.2.8)Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów
IV.2.9)Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Część nr: 1
Nazwa:

Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Olsztyn

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 7220002329
Miejscowość: WYSOKIE MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 296 312.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 2
Część nr: 2
Nazwa:

Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lidzbark Warmiński.

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 7220002329
Miejscowość: WYSOKIE MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 171 981.80 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 3
Część nr: 3
Nazwa:

"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Lipowiec, powiat Szczytno."

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 7220002329
Miejscowość: WYSOKIE MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 71 256.40 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 4
Część nr: 4
Nazwa:

"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Ciechanów."

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 7220002329
Miejscowość: WYSOKIE MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 136 020.00 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia

Zamówienie nr: 5
Część nr: 5
Nazwa:

"Dostawy: produkty mleczarskie do Odbiorcy w miejscowości (garnizonie) Przasnysz."

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak
V.2)Udzielenie zamówienia
V.2.1)Data zawarcia umowy:
02/01/2023
V.2.2)Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie
V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA MLEKOVITA
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP: 7220002329
Miejscowość: WYSOKIE MAZOWIECKIE
Kod NUTS: PL84 Podlaskie
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie
V.2.4)Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 131 158.20 PLN
V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.3)Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający stosuje procedurę odwróconą, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

2.W związku z zastosowaniem procedury, o której mowa w art. 139 ust. 1 Pzp, Zamawiający nie wymaga złożenia wraz z ofertą Oświadczenia o którym mowa w art. 125 ust. 1 Pzp.

3.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni Oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 w formie art. 125 ust. 2 ustawy Pzp – Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), wg wzoru, który zostanie przekazany Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona wraz z wezwaniem Zamawiającego.

4. Na ofertę składa się:

4.1. wypełniony formularz ofertowy - wg wzoru (zał. nr 1do SWZ);

4.2 przedmiotowe środki dowodowe określone w SWZ;

4.3. pełnomocnictwo w przypadku gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych lub w przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia –– jeżeli dotyczy.

4.4 inne dokumenty składanych wraz z ofertą chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r.o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 570 z późn. zm.), a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

5.Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium i ZNWU.

6. Podstawy wykluczenia określone zostały w rozdziale VIII SWZ.

7. Wykaz podmiotowych środków dowodowych określony został w rozdziale X SWZ.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania wykonawców lub konkursie, do której zamawiający był obowiązany na pod-stawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że zamawiający był do tego obowiązany.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

4. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 515 ustawy pzp.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postepowania odwoławczego przysługuje skarga. Skargę̨ wnosi się̨ do Sądu Okręgowego w Warszawie za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.

6. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX „Środki ochrony prawnej” Ustawy pzp.

Termin na wniesienie odwołania, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza progi unijne

Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej 10 dni

Czynność zamawiającego, jeżeli informacja o niej została przekazana w sposób inny niż za pomocą środków komunikacji elektronicznej 15 dni

Treść ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub konkurs lub treść dokumentów zamówienia 10 dni

Wobec czynności innych niż określone powyżej odwołanie wnosi się w terminie liczonym 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Departament Odwołań KIO
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/01/2023