Dienstleistungen - 489941-2020

16/10/2020    S202

България-Габрово: Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети

2020/S 202-489941

Обявление за поръчка

Услуги

Правно основание:
Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1)Наименование и адреси
Официално наименование: Технически университет — Габрово
Национален регистрационен номер: 000210319
Пощенски адрес: ул. „Хаджи Димитър“ № 4
Град: Габрово
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Пощенски код: 5300
Държава: България
Лице за контакт: Миряна Руменова Христова
Електронна поща: mhristova@tugab.bg
Телефон: +359 66827286
Факс: +359 66801155
Интернет адрес/и:
Основен адрес: https://www.tugab.bg/
Адрес на профила на купувача: https://app.eop.bg/buyer/18378
I.3)Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: https://app.eop.bg/today/86182
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени електронно посредством: https://app.eop.bg/today/86182
I.4)Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация
I.5)Основна дейност
Образование

Раздел ІІ: Предмет

II.1)Обхват на обществената поръчка
II.1.1)Наименование:

Предоставяне на самолетни билети за нуждите на ТУ — Габрово по договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

II.1.2)Основен CPV код
63512000 Продажба на пътнически билети, резервации за настаняване и туристически пакети
II.1.3)Вид на поръчка
Услуги
II.1.4)Кратко описание:

Целта на общ. поръчка е сключването на договор от страна на ТУ — Габрово с изпълнител за осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при командироване на членове от екипа по проект № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, които имат сключени договори с Технически университет – Габрово. Командировките са свързани с провеждане на работни срещи в чужбина във връзка с дейността по проекта.

Предмет на поръчката — закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за редовни двупосочни полети до различни дестинации в Европа, както и за еднопосочни при необходимост.

Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем, а при необходимост от самолетни билети над посочените прогнозни количества да прави заявки до достигане на максимално допустимата стойност на договора.

II.1.5)Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 945.00 BGN
II.1.6)Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не
II.2)Описание
II.2.3)Място на изпълнение
код NUTS: BG БЪЛГАРИЯ
Основно място на изпълнение:

Територията на РБ

II.2.4)Описание на обществената поръчка:

Целта на обществената поръчка е сключването на договор от страна на Технически университет — Габрово с изпълнител за осигуряването на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при командироване на членове от екипа по проект № BG05M2OP001-1.002-0023 „Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г., които имат сключени договори с Технически университет — Габрово. Командировките са свързани с провеждане на работни срещи в чужбина във връзка с дейността по проекта.

Предмет на поръчката — закупуване на самолетни билети във всички категории на икономичната класа, както и в бизнес класа за редовни двупосочни полети до различни дестинации в Европа, както и за еднопосочни при необходимост.

Възложителят си запазва правото да не възложи поръчката в пълен обем, а при необходимост от самолетни билети над посочените прогнозни количества да прави заявки до достигане на максимално допустимата стойност на договора.

II.2.5)Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена
II.2.6)Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 10 945.00 BGN
II.2.7)Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Крайна дата: 30/11/2023
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
II.2.10)Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не
II.2.11)Информация относно опциите
Опции: не
II.2.13)Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: да
Идентификация на проекта:

Договор № BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014—2020 г.

II.2.14)Допълнителна информация

Офертите на участниците ще се разгледат по реда на чл. 104, ал. 2 и ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 61 от ППЗОП, като председателят на комисията ще декриптира офертите, подадени през платформата, и ще отвори ценовите предложения заедно с документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1)Условия за участие
III.1.1)Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:

1. Участниците в процедурата трябва да са вписани в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти — част от Националния туристически регистър, в съответствие с чл. 61, ал. 4 от Закона за туризма. За чуждестранните участници — да имат право да правят резервации и издават или да продават самолетни билети и да са вписани в аналогичен регистър (ако е приложимо) съгласно законодателството на държавата, в която са установени.

Данните относно минималното изискване по т. 1 се попълват в предвидената част на единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) — част ІV „Критерии за подбор“, буква „А“.

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: заверено копие на документи за валидна регистрация/вписване, издадени от компетентния орган и удостоверяващи право за извършване на съответната дейност, освен в случай че обстоятелствата, които се доказват с удостоверението, не са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея не се предоставят от компетентния орган на възложителя по служебен път.

III.1.2)Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Няма

III.1.3)Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Участниците трябва да са изпълнили услуга с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.

Под услуга с предмет и обем, „сходни“ с тези на поръчката, следва да се разбира: осигуряване/продажба на минимум 20 самолетни билета за превоз по въздух на пътници или пътници и багаж.

Данните относно минималното изискване по т. 1 се попълват в предвидената част на ЕЕДОП — част ІV „Критерии за подбор“, буква „В“.

Минималното изискване се доказва при подписване на договора за изпълнение със: списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената услуга.

III.2)Условия във връзка с поръчката
III.2.2)Условия за изпълнение на поръчката:

Възл. отстранява от участие участник, за когото са налице обст-ствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. Освен на горните осн-ния възл. отстранява участник, който: не отговаря на поставените критерии за подбор, не изпълни друго условие, посочено в обяв-ето или в докум-ята; е представил оферта, която не отговаря на: предв. обявените условия за изпълнение на поръчката или правила и изисквания, свързани с опазване на околн. среда, соц. и труд. право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на междунар. екол., соц. и труд. право, които са изброени в прилож. № 10 към чл. 115 от ЗОП; не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгл. чл. 72, ал. 3— 5 от ЗОП; е свързано лице с друг участник в процедурата; е подал оферта, която не отговаря на усл-та за представяне, вкл. за форма, начин, срок и валидност; са налице забранит. осн-я по ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; са налице обст-ства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

Гаранция за изпълнение — 5 % от стойността на договора.

Раздел ІV: Процедура

IV.1)Описание
IV.1.1)Вид процедура
Открита процедура
IV.1.3)Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
IV.1.8)Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не
IV.2)Административна информация
IV.2.2)Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 13/11/2020
Местно време: 23:59
IV.2.3)Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати
IV.2.4)Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български
IV.2.6)Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31/03/2021
IV.2.7)Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/11/2020
Местно време: 14:00
Място:

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не
VI.3)Допълнителна информация:
VI.4)Процедури по обжалване
VI.4.1)Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес: бул. „Витоша“ № 18
Град: София
Пощенски код: 1000
Държава: България
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон: +359 29884070
Факс: +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
VI.4.3)Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Чл. 197, ал. 1 от ЗОП

VI.5)Дата на изпращане на настоящото обявление:
12/10/2020