Dienstleistungen - 489967-2020

16/10/2020    S202

Polen-Radłów: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 202-489967

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Radłów, Urząd Miejski w Radłowie
Postanschrift: ul. Kolejowa 7
Ort: Radłów
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Postleitzahl: 33-130
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Tomasz Gdowski
E-Mail: tgdowski@gminaradlow.pl
Telefon: +48 146782044
Fax: +48 146782818
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.gminaradlow.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.malopolska.pl/umradlow,m,330955,2020.html
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://obywatel.gov.pl/nforms/ezamowienia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Umwelt

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Radłów, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z PSZOK w Radłowie w okresie od 1.1.2021 do 31.12.2021

Referenznummer der Bekanntmachung: PPI.271.18.3.20
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Radłów oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radłowie, zgodnie z:

— ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. nr 701 ze zm.) oraz rozporządzeniami do ustawy,

— ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz rozporządzeniami do ustawy,

— Wojewódzkim planem gospodarki odpadami, przyjętym uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXIV/509/17 z dnia 27 marca 2017 r. ze zm.,

— regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radłów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1a do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL217 Tarnowski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Radłów.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z terenu gminy Radłów oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Radłowie, zgodnie z:

— ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019 r. nr 701 ze zm.) oraz rozporządzeniami do ustawy,

— ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) oraz rozporządzeniami do ustawy,

— Wojewódzkim planem gospodarki odpadami, przyjętym o uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego nr XXXIV/509/17 z dnia 27 marca 2017 r. ze zm.,

— regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radłów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 1a do SIWZ pn. „Opis przedmiotu zamówienia”.

Uwaga:

1) we wszystkich miejscach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz w załącznikach do SIWZ, w których wskazano konkretnego producenta lub nazwę własną produktów, zamawiający dodaje zapis „lub równoważny”. Jedynym celem podania nazw własnych produktów lub producenta jest przedstawienie standardów jakościowych oczekiwanych przez zamawiającego;

2) w przypadku zastosowania rozwiązań równoważnych wykonawca, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy, obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego produkty spełniają wymagania określone przez zamawiającego, tj. zobowiązany jest do złożonej oferty dołączyć opis tych rozwiązań potwierdzający wymagania jakościowe proponowanego produktu.

4. Zamawiający stosownie do treści art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych wymaga zatrudnienia na etapie realizacji zamówienia, przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę – osób wykonujących czynności w zakresie:

a) kierowanie pojazdami przeznaczonymi do transportu odpadów;

b) załadunek odpadów.

5. W trakcie realizacji zamówienia zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy lub podwykonawcy, odnośnie do spełniania przez nich wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w punkcie 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny;

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

6. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana za najkorzystniejszą, najpóźniej w dniu podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego przedstawi zamawiającemu w formie pisemnej lub w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem stosowne oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że czynności wymienione w pkt 4, wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

11. Zamawiający informuje, że wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy oraz w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcy żąda wskazania w formularzu ofertowym (załącznik nr 1) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania firm podwykonawców. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo zawarte są w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 SIWZ.

12. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, składa JEDZ dotyczący podwykonawców jedynie na żądanie zamawiającego.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli wykonawca posiada:

a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), prowadzonego przez burmistrza Radłowa;

b) wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w zakresie przynajmniej transportu odpadów oraz w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

c) wpis do rejestru, prowadzony przez właściwy organ, dotyczący prowadzenia działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów objętych przedmiotem zamówienia, z uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu eklektycznego i elektronicznego, zgodnie z art. 49 i 50 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 922) lub równoważne, w tym wydane na podstawie wcześniejszych przepisów w tym zakresie, zgodnie z art. 233 przedmiotowej ustawy;

d) umowę/umowy z właściwym podmiotem na przyjmowanie odebranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych oraz (w przypadku własnej instalacji) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców wykaże, że posiada ww. wpisy i umowę.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 PLN.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 800 000,00 PLN.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub ciągle wykonuje, co najmniej 1 usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1 000 Mg.

Czas świadczenia usług i łączna masa odpadów muszą być spełnione do dnia składania ofert.

W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli co najmniej 1 z wykonawców wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub wykonuje co najmniej 1 usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1 000 Mg.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lub ciągle wykonuje, co najmniej 1 usługę odbioru odpadów komunalnych wykonaną na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o łącznej masie minimum 1 000 Mg.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Umowa będzie realizowana na podstawie SIWZ oraz załączników do niej, w szczególności Opisu przedmiotu zamówienia oraz Projektu umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 12:30
Ort:

Urząd Miejski w Radłowie, ul. Kolejowa 7, 33-130 Radłów.

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie jest jawne. W otwarciu uczestniczyć może każda zainteresowana osoba.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Szczegółowe terminy na wniesienie odwołania określa art. 182 ustawy Pzp.

3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

2) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej;

3) wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17 a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: http://uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020