Dienstleistungen - 490044-2020

16/10/2020    S202

Polen-Kocierzew Południowy: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 202-490044

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kocierzew Południowy
Nationale Identifikationsnummer: 750148288
Postanschrift: Kocierzew Południowy 83
Ort: Kocierzew Południowy
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Postleitzahl: 99-414
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Katarzyna Siejka
E-Mail: sekretariat@kocierzew.pl
Telefon: +48 468394056
Fax: +48 468394043
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.bip.kocierzewpoludniowy.pl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://www.bip.kocierzewpoludniowy.pl/
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

„Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych wraz z selektywną ich zbiórką z obszaru gminy Kocierzew Południowy w 2021 roku”

Referenznummer der Bekanntmachung: ZPF.271.9.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na: odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Kocierzew Południowy; dostarczaniu kontenerów, pojemników oraz worków do selektywnej zbiórki odpadów, określonych w Opisie przedmiotu zamówienia, o których mowa w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 3 do SIWZ), na czas realizacji umowy dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy; odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych – odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez gminę Kocierzew Południowy; odbiorze i transporcie odpadów komunalnych do miejsca ich zagospodarowania z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy z obszaru gminy Kocierzew Płd. oraz punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez gminę Kocierzew. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) udostępniona jest na stronie (https://bip.kocierzewpoludniowy.pl)

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
90513100 Hausmüllbeseitigung
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
34928480 Abfallcontainer und -körbe
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL715 Skierniewicki
Hauptort der Ausführung:

Gmina Kocierzew Południowy (województwo łódzkie, powiat łowicki)

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na:

1) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz z nieruchomości nowo zgłoszonych;

2) odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

3) odbiorze i transporcie odpadów z punktów komunalnych 1–2 do miejsca ich zagospodarowania;

4) dostarczeniu worków, kontenerów oraz pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, określonych w opisie przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest odbiór, transport i zagospodarowanie zmieszanych i selektywnie zebranych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kocierzew Południowy od 3 762 mieszkańców (zgodnie ze złożonymi deklaracjami na 11.9.2020) wraz z dostarczeniem worków, kontenerów i pojemników określonych przez Zamawiającego na czas realizacji umowy o zamówienie publiczne.

Przedmiot zamówienia obejmuje również odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (dalej PSZOK), z terenu gminy Kocierzew Południowy.

2. Wykonawca odpowiada za systematyczne odbieranie zmieszanych i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych zgodnie z harmonogramem oraz za ich transport i zagospodarowanie w instalacjach komunalnych w celu uzyskania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami i ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przepisami wykonawczymi do ustawy oraz regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

3. W ramach zagospodarowania odpadów Wykonawca zobowiązany jest do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów bezpośrednio do przetwarzania/składowania do instalacji komunalnej.

4. W zakres zamówienia wchodzi wyposażenie mieszkańców gminy Kocierzew Południowy w pojemniki i worki do zbierania odpadów (pojemniki stanowiły będą własność Wykonawcy).

5. Zestawienie ilości odebranych odpadów w ostatnich czterech latach:

— 2016 r. – 493,7 Mg,

— 2017 r. – 617,2 Mg,

— 2018 r. – 697,04 Mg,

— 2019 r. – 650,0 Mg.

6. Orientacyjne ilości poszczególnych frakcji odpadów ujęte są w formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ.

7. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w załączniku nr 3 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.

Ww. dokumenty udostępnione są na stronie (https://bip.kocierzewpoludniowy.pl)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Kryterium środowiskowe – emisja spalin i hałasu / Gewichtung: 20 %
Qualitätskriterium - Name: Edukacja ekologiczna / Gewichtung: 20 %
Preis - Gewichtung: 60 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 12
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp polegających na powtórzeniu usług tego samego rodzaju do wysokości 30 % wartości zamówienia podstawowego.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek ich posiadania, tj.:

1) Wykonawca jest wpisany do rejestru działalności regulowanej, o której mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadzonego przez Wójta Gminy Kocierzew Południowy w zakresie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

2) Wykonawca posiada aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami – rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 797z późn. zm.), prowadzonego przez właściwego marszałka województwa, w zakresie:

— zbierania odpadów o kodach objętych zamówieniem,

— transportu odpadów o kodach objętych zamówieniem,

— zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

— --

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeżeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przez Wykonawcę jest krótszy – w tym okresie – Wykonawca wykonał (zakończył wykonanie), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługę, tj. odebrał lub odebrał i zagospodarował odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w ramach jednej umowy, w ciągu następujących po sobie (kolejnych) dwunastu miesięcy, w ilości nie mniejszej niż 650 Mg, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, daty wykonania i podmiotów, na rzecz których usługa(i) zostały wykonane oraz załączeniem dowodów, czy usługi te zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ.

2) Wykonawca wykaże spełnienie warunku, jeśli będzie dysponował co najmniej: 2 pojazdami specjalistycznymi przeznaczonymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, bezpylnymi, posiadającymi funkcję kompaktującą, 2 pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów komunalnych (w workach i w pojemnikach), 1 pojazdem ciężarowym skrzyniowym przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych, 1 pojazdem typu hakowiec lub bramowiec, przystosowanym do odbioru kontenerów z odpadami.

Każdy ze środków transportu powinien być wyposażony w system monitoringu, bazujący na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający monitorowanie tras, w tym trwałe zapisywania, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, system czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów, jest trwale i czytelnie oznakowany nazwą firmy – zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 6 do SIWZ.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Warunki realizacji umowy zostały określone w załączniku nr 4 do SIWZ – wzorze umowy. Wzór umowy dostępny jest na stronie (https://bip.kocierzewpoludniowy.pl) Okoliczności umożliwiające zmianę umowy zostały określone we wzorze umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 11:00
Ort:

Urząd Gminy w Kocierzewie Południowym, Kocierzew Południowy 83, 99-414 Kocierzew, parter, pok. nr 2, POLSKA

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

2. Otwarcie ofert jest jawne.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

2. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o przesłanki z art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, tj.:

2.1. w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z 15.5.2015 – Prawo restrukturyzacyjne (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z 28.2.2003 – Prawo upadłościowe (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.) – podstawa wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – podstawa wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2.2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności – podstawa wykluczenia art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp.

3. Dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia zawarte są w rozdziale XII SIWZ.

4. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie musiał wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie Pzp. Zamawiający informuje, że w niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy ośrodkach ochrony prawnej dotyczące zamówień o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. Zasady wnoszenia środków ochrony prawnej określa w szczególności dział VI ustawy Pzp:

1. Wykonawcom, oraz innym podmiotom, którzy mają, lub mieli interes w uzyskaniu przedmiotowego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w art. 180 i następnych ustawy Prawo zamówień publicznych.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ, przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzoną przez Prezesa UZP.

3. Terminy wnoszenia odwołań:

3.1. Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

3.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 3.1 i 3.2 wnosi się: w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy:

4.1. Odwołanie powinno wskazywać czynności lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4.3. Odwołanie podlega rozpoznaniu, jeżeli:

a) nie zawiera braków formalnych;

b) uiszczono wpis (wpis uiszcza się najpóźniej do dnia upływu terminu do wniesienia odwołania, a dowód jego uiszczenia dołącza się do odwołania).

4.4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

5.1. W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z 17.11.1964 – Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa dnia następnego po dniu lub dniach wolnych od pracy.

5.2. Skargę wnosi się do sądu właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłające jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020