Dienstleistungen - 490045-2020

16/10/2020    S202

Polen-Sopot: Strandreinigung

2020/S 202-490045

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Postanschrift: ul. Bitwy pod Płowcami 67c
Ort: Sopot
NUTS-Code: PL633 Trójmiejski
Postleitzahl: 81-731
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Beata Ciołek
E-Mail: przetargi@sopot.pl
Telefon: +48 585213762
Fax: +48 585510133
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://www.sopot.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: www.sopot.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Sprzątanie plaż w Sopocie

Referenznummer der Bekanntmachung: 54/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90680000 Strandreinigung
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu ręcznym i mechanicznym w sezonie letnim i poza sezonem w latach 2021–2023 określonych terenów w granicach gminy miasta Sopotu (plaży, wejść na plażę i wydm, od granicy pasa drogowego alei Wojska Polskiego i alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyległej do tych terenów), zwanych w dalszej treści „terenami” lub „terenem” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści rozdziału 16 Wzór umowy, z którym należy się szczegółowo zapoznać przed złożeniem oferty.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90510000 Beseitigung und Behandlung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
Hauptort der Ausführung:

Sopot

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na sprzątaniu ręcznym i mechanicznym w sezonie letnim i poza sezonem w latach 2021–2023 określonych terenów w granicach gminy miasta Sopotu (plaży, wejść na plażę i wydm, od granicy pasa drogowego alei Wojska Polskiego i alei Mamuszki do linii brzegowej oraz wody przyległej do tych terenów), zwanych w dalszej treści „terenami” lub „terenem” – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w treści rozdziału 16 Wzór umowy, z którym należy się szczegółowo zapoznać przed złożeniem oferty.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Poziom emisji spalin ciągników rolniczych określony normą STAGE / Gewichtung: 15
Qualitätskriterium - Name: Pojazd 0 emisyjny lub elektryczny / Gewichtung: 10
Qualitätskriterium - Name: Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy / Gewichtung: 15
Preis - Gewichtung: 60
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 36
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

a. jeżeli wystąpi uzasadniona względami niezależnymi od Wykonawcy okoliczność konieczności zmiany terminu rozpoczęcia lub zakończenia wykonania przedmiotu umowy;

b. jeżeli nastąpi zmiana przepisów powszechnie obowiązujących mających wpływ na realizację przedmiotu umowy;

c. jeżeli wystąpi uzasadniona względami niezależnymi od Wykonawcy konieczność dokonania zamiany lub wprowadzenia nowego podwykon...

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczą:

1) posiadania kompetencji i uprawnień – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada:

a) aktualny wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, w zakresie transportu odpadów – wydane zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.);

2) posiadania zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że:

a) posiada doświadczenie, tj. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert wykonał co najmniej:

— jedną (1) usługę polegającą na sprzątaniu terenów plaży trwającą co najmniej przez okres jednego sezonu letniego (czerwiec, lipiec i sierpień) przy użyciu mechanicznego urządzenia do przesiewania piasku na plaży*,

— jedną (1) usługę polegającą na sprzątaniu ręcznym terenów zewnętrznych trwającą co najmniej przez okres jednego sezonu letniego (czerwiec, lipiec i sierpień)*;

3) dysponowania urządzeniami i narzędziami, które będą wykorzystywany do realizacji zamówienia – Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje:

a) ciągnikiem rolniczym – 2 szt.;

b) przesiewarką do piasku o wydajności co najmniej 1,5 ha/godz. – 1 szt.;

c) przesiewarką samojezdną do piasku o wydajności co najmniej 0,3 ha/godz. – 1 szt.;

d) grabiami do zagrabiania mechanicznego piasku – 2 szt.;

e) kultywatorem – 1 szt.;

f) kontenerami na odpady – 2 szt. (na ewentualne składowanie odpadów w dni wolne od pracy, kiedy wysypisko jest nieczynne);

g) pojazdem do zwożenia śmieci poruszającym się po alejkach spełniającym normy 0 emisyjny lub pojazd elektryczny – 1 szt.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 30/11/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 30/11/2020
Ortszeit: 13:00
Ort:

1) Oferty zostaną otwarte w dniu 30 listopada 2020 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Miasta Sopotu, 81-704 Sopot, ul. Kościuszki 25/27, pokój nr 101.

2) Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

3) Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć ...

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

4) W celu zachowania zasady jawności otwarcia ofert zostanie użyta aplikacja JavaScript WebRTC o otwartym kodzie źródłowym JITSI MEET – używana do wideokonferencji. Aplikacja jest kompatybilna z systemami Android, Mac OSX, Windows i Linux. Zaleca się używanie przeglądarki Chrom lub Firefox.

5) Wideokonferencja pn.: Otwarcie ofert – sprzątanie plaż, odbędzie się na portalu http://meet.um.sopot.pl

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

2022 rok.

VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI uPzp przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów uPzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 uPzp.

3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami uPzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie uPzp.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 uPzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Izba rozpoznaje odwołanie w terminie 15 dni od dnia jego doręczenia Prezesowi Izby.

9. O oddaleniu odwołania lub jego uwzględnieniu Izba orzeka w wyroku. W pozostałych przypadkach Izba wydaje postanowienie.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skargę wraz z aktami postępowania odwoławczego właściwemu sądowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

12. Sąd rozpoznaje sprawę niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od dnia wpływu skargi do sądu. Sąd oddala skargę wyrokiem, jeżeli jest ona bezzasadna. W przypadku uwzględnienia skargi sąd zmienia zaskarżone orzeczenie i orzeka wyrokiem co do istoty sprawy, a w pozostałych sprawach wydaje postanowienie.

13. Od wyroku sądu lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie nie przysługuje skarga kasacyjna.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587840
Fax: +48 224587840
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/krajowa-izba-odwolawcza
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020