Dienstleistungen - 490100-2020

16/10/2020    S202

Polen-Wyry: Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen

2020/S 202-490100

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Wyry
Nationale Identifikationsnummer: PL22C
Postanschrift: ul. Główna 133
Ort: Wyry
NUTS-Code: PL22C Tyski
Postleitzahl: 43-175
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Szczyrba
E-Mail: przetargi@wyry.pl
Telefon: +48 323256831
Fax: +48 323256809
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.wyry.pl
Adresse des Beschafferprofils: http://bip.wyry.pl
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.wyry.pl
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wyry.

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.9.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90500000 Dienstleistungen im Zusammenhang mit Siedlungs- und anderen Abfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wyry.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a) odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Wyry oraz zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

b) dostarczaniu właścicielom nieruchomości gminy Wyry pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na bioodpady, na popiół, a także pojemników i worków do segregacji;

c) zorganizowaniu i utrzymaniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz prowadzenie biura obsługi klientów (BOK).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
34928480 Abfallcontainer und -körbe
90514000 Recycling von Siedlungsabfällen
90533000 Verwaltung von Müllhalden
90513100 Hausmüllbeseitigung
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
90511200 Einsammeln von Hausmüll
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL22C Tyski
Hauptort der Ausführung:

Gmina Wyry

Miejscowość: Gostyń i Wyry, POLSKA

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Charakterystyka gminy Wyry: gmina Wyry liczy ok. 8 175 mieszkańców, położona jest w południowej części województwa Śląskiego, na obszarze 34,5 km2. Ilość nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną – ok. 2 212, Ilość nieruchomości zamieszkałych z zabudową wielolokalową – ok. 16, ilość budynków w budowie – ok. 70, ilość obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą – ok. 132, ilość ogródków działkowych – 2, ilość cmentarzy – 3 (dane szacunkowe).

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Wyry.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na:

a) odbiorze i zagospodarowaniu wszystkich odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne położonych na terenie gminy Wyry oraz zebranych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK);

b) dostarczaniu właścicielom nieruchomości gminy Wyry pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, na bioodpady, na popiół, a także pojemników i worków do segregacji;

c) zorganizowaniu i utrzymaniu punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) oraz prowadzenie biura obsługi klientów (BOK).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w niżej wymienionych załącznikach do SIWZ:

1. Załącznik A – charakterystyka gminy Wyry;

2. Załącznik B – opis przedmiotu zamówienia;

3. Załącznik C – Wyry – zabudowa jednorodzinna;

4. Załącznik D – Gostyń – zabudowa jednorodzinna;

5. Załącznik E – nieruchomości niezamieszkałe;

6. Załącznik F – budynki wielolokalowe;

7. Załącznik G – nieruchomości – zużyte bateria oraz przeterminowane lekarstwa.

Planowana średnia masa odpadów przeznaczonych do odbioru i zagospodarowania w czasie trwania umowy:

1. niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 1570 [Mg];

2. odpady selektywnie – papier i tektura: 150 [Mg];

3. odpady selektywnie – tworzywa sztuczne, metale, odpady opakowaniowe wielomateriałowe: 260 [Mg];

4. odpady selektywnie – szkło: 210 [Mg];

5. bioodpady: 820 [Mg];

6. odpady wielkogabarytowe: 340 [Mg];

7. popiół: 590 [Mg];

8. zmieszany gruz i zmieszane odpady budowlane: 460 [Mg];

9. zużyte opony: 20 [Mg];

10. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 28 [Mg];

11. przeterminowane lekarstwa: 0,3 [Mg];

12. baterie i akumulatory: 0,4 [Mg];

13. lampy fluorescensyjne: 0,2 [Mg]

Ilość wytwarzanych odpadów nie jest zależna od Zamawiającego. Przedstawiona powyżej ilość może ulec zmianie w wyniku ograniczenia bądź zwiększenia wytwarzanych odpadów przez mieszkańców gminy w wyniku zasiedlenia nowych budynków lub wyludnienia. Podaną ilość należy traktować jako orientacyjną. Z tytułu różnic odebranych odpadów Wykonawcy nie będą przysługiwały jakiekolwiek roszczenia. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania i zagospodarowania całej ilości odpadów komunalnych przekazanych przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują (stale lub sezonowo) i nie zamieszkują mieszkańcy, w tym gospodarstw, do których utrudniony jest dojazd pojazdem przeznaczonym do obierania odpadów komunalnych.

Wykonawca ma obowiązek:

1. opracowania harmonogramu usług;

2. dostarczania mieszkańcom gminy Wyry oraz ich ustawienia plastikowych pojemników o pojemności 120 l, 240 l lub 1 100 l na zmieszane odpady komunalne; kontenerów KP-4, KP-7 lub KP-10 na zmieszane odpady komunalne, bioodpady, pojemników o poj. 120 l 240 l lub 1 100 l na popiół z gospodarstw domowych;

3. dostarczania mieszkańcom gminy wyry worków na odpady selektywne;

4. zorganizowania i prowadzenia PSZOK oraz BOK na terenie gminy Wyry;

5. zorganizowania zbiórki (mobilnej) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

6. zorganizowania zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w formie wystawki;

7. przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji komunalnych;

8. prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, tj. sporządzaniem sprawozdań.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/01/2021
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Przy ocenie ofert zamawiający kierował się będzie następującym kryteriami:

— cena wykonania zamówienia publicznego – 60 %,

— europejski standard emisji spalin pojazdów – 40 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów z art. 24 ust. 1 pkt 12–23 Pzp (przesłanki wykluczenia obligatoryjne);

1.2. nie podlegają wykluczeniu na podstawie przepisów z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4, 8 Pzp (przesłanki wykluczenia fakultatywne);

1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa z art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące:

a) uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada:

— wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wyry, prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2019.2010 ze zm.),

— wpis do rejestru bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami w zakresie transportu odpadów (BDO), prowadzonego przez Marszałka Województwa, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020.797 ze zm.).

2. Ocena spełniania warunków nastąpi na zasadzie spełnia/ nie spełnia. Wstępna ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia nastąpi na podstawie oświadczenia na formularzu JEDZ – załącznik nr 2 do SIWZ.

6. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów:

6.1. wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wyry, prowadzonego przez Wójta Gminy Wyry, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2019.2010 ze zm.);

6.2. dokumentu potwierdzającego wpis do rejestru BDO, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2020.797 ze zm.);

6.6. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.7. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.8. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

6.9. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Pzp;

6.10. oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw wykluczenia z postępowania – wzór stanowi załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie opisuje sposobu oceny spełniania ww warunku.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:

1.3. spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa z art. 22 ust. 1b Pzp dotyczące:

c) zdolności technicznej

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje potencjałem technicznym:

— informatycznym systemem monitorowania pojazdów opartym na satelitarnym systemie lokalizacji GPS pozwalający na uzyskiwanie informacji co najmniej o bieżącej i historycznej pozycji pojazdów, historii tras, przebiegach, godzinach pracy, sygnalizację, jeżeli pojazd z wyznaczonej floty znajdzie się poza wyznaczonym obszarem, a także dostarczanie raportów zawierających ww. informacje,

— specjalistycznymi jednostkami transportowymi z zainstalowanymi nadajnikami GPS (do systemu monitoringu, o którym mowa w punkcie poprzedzającym) umożliwiającymi śledzenie trasy pojazdu wraz z programem do odczytu danych, w tym:

• 3 samochodami - śmieciarkami bezpylnymi do odbioru odpadów gromadzonych w pojemnikach o pojemności od 120 I do 1 100 l w tym 1 samochodem specjalistycznym wyposażonym w urządzenie do mycia,

• 1 samochodem o zabudowie hakowej dostosowanym do zbierania popiołu,

• 2 samochodami o zabudowie hakowej lub bramowej o ładowności min. 3,5 Mg każdy,

• 1 samochodem o zabudowie hakowej o ładowności min. 12 Mg,

• 3 samochodami dostawczymi do odbioru odpadów komunalnych zebranych selektywnie.

Zamawiający wymaga aby pojazdy były trwale i czytelnie oznakowane w widocznym miejscu nazwą firmy oraz numerem telefonu podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a nadto aby konstrukcja pojazdów zabezpieczała przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewożonych odpadów oraz ninimalizowania oddziaływanie czynników atmosferycznych na odpady.

Ocena spełniania powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację załącznika nr 5 do SIWZ – wykaz wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych.

Ww załączniku należy wykazać wszystkie wymienione pojazdy.

d) zdolności zawodowej

Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w wykonał należycie

(a w przypadku świadczeń ciągłych wykonuje należycie) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum 1 usługę odpowiadają swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia, tzn. usługę polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych pochodzących z selektywnej zbiórki oraz zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej ilości nie mniejszej niż 1 500 Mg o łącznej wartości nie mniejszej niż 840 000,00 PLN brutto.

Jako jedną usługę Zamawiający rozumie jedną umowę potwierdzającą powyższe wymagania.

W przypadku wykonywania i nie zakończenia jeszcze usługi, Wykonawca zobowiązany jest podać ilość odebranych i zagospodarowanych odpadów komunalnych (zmieszanych) w okresie następujących po sobie 12 miesięcy. Ilość ta będzie brana pod uwagę do oceny spełnienia warunku.

Ocena spełniania powyższego warunku nastąpi poprzez weryfikację załącznika nr 4 do SIWZ – wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń ciągłych wykonywanych usług.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Istotne dla stron postanowienia umowy (projekt umowy) stanowią załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy, który złoży najkorzystniejszą ofertę składania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % całkowitej ceny brutto podanej w ofercie.

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. Zmiany mogą być dokonywane jedynie w granicach określonych art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie z warunkami podanymi w projekcie umowy.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 17/11/2020
Ortszeit: 12:00
Ort:

1. Otwarcie ofert nastąpi w Pawilonie Handlowym w Wyrach przy ul. Główna 58, w sali narad (1 piętro).

2. Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

3. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

IV kwartał 2021 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”. Treść stosownej klauzuli informacyjnej w tym zakresie zawiera z art. 24aa ustawy Pzp.

2. Zamawiający prowadzi postępowanie zgodnie z art. 24aa ustawy Pzp.

3. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej – adres e-mail: przetargi@wyry.pl, z zastrzeżeniem regulacji pkt B (złożenie oferty). Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty oraz do formularza do komunikacji.

4. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 30 000,00 PLN w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp na zasadach określonych w rozdziale VIII SIWZ.

5. Zawartość oferty stanowić będą wypełnione i podpisane niżej wymienione dokumenty:

a) załącznik nr 1 – formularz oferty;

b) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie – jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ), potwierdzające wstępnie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Zapisy z rodz. VI pkt 2, 3, 4 SIWZ stosuje się odpowiednio;

Uwaga! Informacja dodatkowa dotycząca oświadczenia składanego na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) – w zakresie części IV: „Kryteria kwalifikacji” Wykonawca może ograniczyć się do wypełniania sekcji „alfa” części IV formularza [ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji] i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV formularza JEDZ.

c) oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, udzielonego osobom podpisującym ofertę, o ile ich prawo do reprezentowania Wykonawcy nie wynika wprost z odpisu właściwego rejestru, ewidencji lub statutu (jeśli dotyczy);

d) oryginał pełnomocnictwa lub poświadczona notarialnie kopia, do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo (jeśli dotyczy). Pełnomocnik może być umocowany do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;

e) potwierdzenie wniesienia wadium;

f) zobowiązanie podmiotu trzeciego w trybie art. 22a ust. 2 Pzp (jeśli dotyczy).

6. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp, Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, a w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ. Oświadczenie winno zostać złożone w postaci elektronicznej opatrznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 6 SIWZ.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Odwołanie

a) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

b) Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

c) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

d) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

2. Terminy na wniesienie odwołania:

a) Odwołanie wnosi się:

— w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

b) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie:

— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

c) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w art. 182 ust. 1 i 2 wnosi się:

— w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

d) Jeżeli Zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił Wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

— 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę – ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem,

— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki.

e) W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

f) W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Iba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17A
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020