Dienstleistungen - 490119-2020

16/10/2020    S202

Belgien-Brüssel: Abholung von Siedlungsabfällen

2020/S 202-490119

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: VRT
Postanschrift: Auguste Reyerslaan 52
Ort: Brussel
NUTS-Code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Postleitzahl: 1043
Land: Belgien
Kontaktstelle(n): de heer Marc Leysen
E-Mail: marc.leysen@vrt.be
Telefon: +32 27413111
Fax: +32 27360765
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: https://www.vrt.be/nl/
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1993/CJ/2020
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://eten.publicprocurement.be
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Media (Radio- en televisieomroep)

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Oproep tot aanvraag tot deelneming - Ophalen bedrijfsafval

Referenznummer der Bekanntmachung: HRFD 2005
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Extra toelichting:

Met deze opdracht wenst de VRT zich te verzekeren van een geregelde ophaling van zijn afval op twee locaties in Brussel en Leuven (het omroepcentrum en het radiogebouw in Leuven)

De opdracht omvat het bij middel van verhuring ter beschikking stellen van afvalcontainers voor diverse soorten afval én het reglementair afvoeren en verwerken van dit afval.

De opdracht is opgedeeld in twee percelen als volgt:

— perceel 1: ophalen van divesre soorten afval in het VRT omroepcenter.

Locatie: Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.

Ophalen van door de VRT reeds geselecteerd afval:

—— papier,

—— glas,

—— klein gevaarlijk afval,

—— restafval,

—— PMD,

—— houtafval van de decorafdeling (+/- 200 ton/jaar),

—— enz[...],

— perceel 2: ophalen van diverse soorten afval in het VRT Radiohuis te Leuven.

Locatie: Radiohuis Boekhandelsstraat 2 te 3000 Leuven. [...] (zie opdrachtdocumenten).

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Perceel 1: ophalen diverse soorten afval in het VRT hoofdgebouw

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hauptort der Ausführung:

VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Zie II.2.1)

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/01/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Totale looptijd van deze raamovereenkomst is 48 maanden.

VRT wenst een raamovereenkomst te sluiten voor een jaar. Deze periode kan drie keer stilzwijgend verlengd worden met telkens een jaar.

De overeenkomst kan, tijdens de gebeurlijke verlening ervan, steeds door de ene of de andere partij worden opgezegd bij een aangetekend schrijven van drie maanden.

[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Ophalen van diverse soorten afval in het VRT Radiohuis te Leuven

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: BE1 RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE / BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST
Hauptort der Ausführung:

VRT, Auguste Reyerslaan 52 te 1043 Brussel.

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Locatie: RadiohuisKoophandelstraat 2 te 3000 Leuven

Ophalen van alle door de VRT geselecteerd afval (restafval & papier).

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 04/01/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

De VRT wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor een periode van een jaar. Deze periode kan drie keer stilzwijgend verlengd worden met telkens een jaar.

De overeenkomst kan, tijdens de gebeurlijke verlenging ervan, steeds door de ene of de andere partij worden opgezegd bij een aangetekend schrijven, mits een opzegtermijn van drie maanden.

Deze opzegtermi[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Mindestzahl: 3
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de wet van 17.6.2016;

2. Overeenkomstig de Belgische overheidsopdrachtenreglementering heeft de aanbestedende overheid, in elke fase van de gunningsprocedure, de mogelijkheid om de kandidaat/inschrijver uit te sluiten die, bij wijze van een in kracht van gewijsde gegane strafrechtelijke uitspraak veroordeeld werd voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast.

De niet-naleving van strafrechtelijk sanctioneerbare milieu- en sociale wetgeving kan worden geacht een misdrijf te zijn dat de professionele integriteit aantast. Van zodra deze wordt vastgelegd in een in kracht van gewijsde gegaan vonnis of arrest kan deze worden aangewend als uitsluitingsgrond, ongeacht de stand van de procedure.

Onder sociale wetgeving wordt onder meer verstaan:

— het decreet van 10.7.2008 houdende een kader voor het Vlaamse gelijkekansen- en gelijkebehandelingsbeleid; de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie, de wet van 10.5.2007 tot wijziging van de wet van 30.7.1981 tot bestraffing van bepaalde, door racisme of xenofobie ingegeven daden en de wet van 10.5.2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen,

— de wet van 4.8.1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, meer bepaald hoofdstuk Vbis. Bijzondere bepalingen betreffende geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. jaarrekening en balans van de voorbije drie jaren (2012 - 2013 - 2014).

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

1. Minimumeis: geen negatief eigen vermogen.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1. gelieve in uw aanvraag tot deelneming expliciet volgende zaken te vermelden:

— BTW-nummer,

— contactpersoon (naam/functie/e-mail/telefoonnummer),

— indien van toepassing: de percelen waarvoor wordt ingeschreven,

2. certificaten in het kader van ecologie en recyclage.

Lijst van soortelijke diensten van de laatste drie jaar gestaafd door document va goede uitvoering.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

2. minimum drie referenties.

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne Verhandlungen durchzuführen
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 12/11/2020
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Niederländisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote)

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.3)Zusätzliche Angaben:

Als bijkomende toelichting bij de publicatie kandidaatstelling is de selectieleidraad elektronisch te consulteren via: https://cloud.3p.eu/Downloads/1/1993/CJ/2020

De kandidaturen en offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be/

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Raad van State
Postanschrift: Wetenschapsstraat 37
Ort: Brussel (Etterbeek)
Postleitzahl: 1040
Land: Belgien
E-Mail: info@raadvst-consetat.be
Telefon: +32 22349611
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020