Dienstleistungen - 490132-2020

16/10/2020    S202

Polska-Nowy Targ: Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

2020/S 202-490132

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Miasto Nowy Targ
Krajowy numer identyfikacyjny: NIP 735-001-40-12
Adres pocztowy: ul. Krzywa 1
Miejscowość: Nowy Targ
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Kod pocztowy: 34-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ
E-mail: krzysztof_iskra@um.nowytarg.pl
Tel.: +48 182611244
Faks: +48 182662312
Adresy internetowe:
Główny adres: www.nowytarg.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ

Numer referencyjny: ZP.271.18.2020
II.1.2)Główny kod CPV
90000000 Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ.

Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w rozdziale II SIWZ.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
90510000 Usuwanie i obróbka odpadów
90511000 Usługi wywozu odpadów
90512000 Usługi transportu odpadów
90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90513200 Usługi wywozu stałych odpadów miejskich
90514000 Usługi recyklingu odpadów
90533000 Usługi gospodarki odpadami
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL219 Nowotarski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nowy Targ

II.2.4)Opis zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ.

1.1. Odbiór z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych:

1) w sposób selektywny: tj. z podziałem na sześć poniżej określonych frakcji wynikających z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasta Nowy Targ:

a) „Papier” – zawierające selektywnie zbierane odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; z tym, że na papier uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone;

b) „Metale i tworzywa sztuczne” – zawierające selektywnie zbierane odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

c) „Szkło” – zawierające selektywnie zbierane odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła; z tym, że na szkło uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone;

d) „Bio”– zawierające odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów (odpady klasyfikowane pod kodem 20 01 08 – odpady kuchenne ulegające biodegradacji); z tym, że na w/w odpady uprawniony przedsiębiorca będzie przekazywał właścicielom worki do tego przeznaczone;

e) „Zmieszane i popiół” – zawierające pozostałe odpady zmieszane niedające się wyselekcjonować (np. pieluchy jednorazowe i inne środki higieny osobistej, zużyte wyroby z gumy, skóry, drewno, zużyte worki do odkurzaczy, zużyta odzież i tekstylia, itp.) oraz popiół;

2) ogólne liczby charakteryzujące gminę i mające wpływ na szacunkową ilość wytwarzanych odpadów komunalnych w okresie wykonywania zamówienia:

— powierzchnia gminy miasta Nowy Targ: 5 107 ha (51,07 km2),

— liczba mieszkańców zamieszkałych gminę miasto Nowy Targ na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiła 31 979 osób,

— liczba budynków: 143 budynki wielorodzinne (bloki) i 4 879 budynków jednorodzinnych (nieruchomości zamieszkałe),

— liczba podmiotów: ok.1 152 firmy i instytucje (nieruchomości niezamieszkałe),

— łączna powierzchnia miejskich terenów zielonych corocznie wykaszanych to 31,81 ha.

W oparciu o powstające frakcje odpadów komunalnych wytworzonych w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. – ilość odpadów komunalnych zebrana z terenu miasta Nowy Targ (bez PSZOK) w ww. okresie została zamieszczona w poniższej tabeli.

Tabela 1

Łączna ilość odpadów komunalnych zebranych w podziale na poszczególne frakcje i rodzaje w okresie od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 czerwca 2020 r.

Frakcja odpadów komunalnych / Rodzaj odpadów komunalnych

Ilość odpadów komunalnych [Mg]:

— tworzywa sztuczne/metal – 644,08,

— zmieszane – 7 357,09,

— szkło – 215,62,

— papier – 107,60,

— bioodpady – 1 515,33,

— meble i inne odpady wielkogabarytowe – 721,74,

— popiół – 895,30,

S U M A – 11 456,76.

Należy mieć na uwadze, że podane w/w wartości mogą się nieznacznie zmieniać w czasie realizacji przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę (np. zmiany w ewidencji działalności gospodarczej czy też zmiany wynikające z nowopowstałych nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie miasta).

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Termin wykonania zamówienia.

1/ rozpoczęcie – od dnia podpisania umowy

2/ zakończenie – do dnia 31 grudnia 2021 r.

W tym:

a) na przygotowanie do realizacji przedmiotu umowy (wszystkie kwestie organizacyjne) od dnia podpisania umowy do dnia 15 stycznia 2021 r.;

b) na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy miasta Nowy Targ od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Wykonawca obowiązany jest posiadać aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasta Nowy Targ, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Nowy Targ.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Wykonawca musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację zamówienia, dlatego też musi wykazać posiadanie środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych);

b) Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 500 000,00 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

a) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonanie usług związanych z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum 8 000 Mg rocznie wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem jednego dowodu określającego czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

b) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie następującymi rodzajami specjalistycznych samochodów do odbierania odpadów komunalnych, uwzględniając przy tym rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:

— minimum dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

— minimum cztery pojazdy przystosowane do odbierania odpadów komunalnych zebranych selektywnie,

— minimum dwa pojazdy z dźwignikiem hakowym i bramowym do odbioru kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemnościach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Nowy Targ (mały – do obsługi kontenerów do 7 m3 i duży – do obsługi kontenerów powyżej 7 m3),

— minimum jeden małogabarytowy pojazd z napędem 4x4 o DMC do 3,5 Mg przystosowany do odbierania odpadów komunalnych bez funkcji kompaktującej – skrzyniowy, przystosowany do odbioru odpadów komunalnych na terenach trudnodostępnych (przysiółki, wąskie dojazdy i uliczki, nieruchomości położone na wzniesieniach),

— minimum dwa małogabarytowe pojazdy, bezpylne z funkcją kompaktującą oraz systemem załadowczym, z czego jeden pojazd o DMC do 3,5Mg, oraz jeden pojazd o DMC do 5,5 Mg z napędem 4x4, przystosowane do odbioru odpadów komunalnych na terenach trudnodostępnych (przysiółki, wąskie dojazdy i uliczki, nieruchomości położone na wzniesieniach).

c) Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże dysponowanie przy realizacji niniejszego zamówienia osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, tj:

— co najmniej jednym pracownikiem legitymującym się wykształceniem wyższym technicznym z zakresu obejmującego gospodarowanie odpadami i ochronę środowiska – jako osoba nadzorująca wykonanie zamówienia w sposób zgodny z przepisami ochrony środowiska,

— co najmniej jednym pracownikiem upoważnionym do kierowania pracami związanymi z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych – jako osoba kierująca i nadzorująca kompleksowo odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu całej gminy.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Istotne postanowienia dotyczące realizacji umowy oraz warunki jej zmiany zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 09:30
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 23/01/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 25/11/2020
Czas lokalny: 10:00
Miejsce:

Urząd Miasta Nowy Targ, ul. Krzywa 1, 34-400 Nowy Targ, POLSKA, pok. 117

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:

Ofertę wraz ze wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami należy złożyć za pośrednictwem platformy na stronie: https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg.

I. Do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie formie wypełnionego i podpisanego jednolitego europejskiego dokumentu zamówień załącznik nr 3 do SIWZ.

II. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących ośw. lub dokumentów:

1/ potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy miasto Nowy Targ;

2/ informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w wysokości min. 500 000,00 PLN w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

3/ potwierdzających, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną minimum 500 000,00 PLN;

4/ wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie lub są wykonywane należycie;

5/ wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami.

6/ wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

7/ aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

8/ oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat i składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

9/ oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne /według załącznika nr 4 do SIWZ/;

10/ zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;

11/ zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

12/ ośw. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

13/ odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III. Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwości udzielenia wskazanych w art. 67 ust. 1 pkt 6 zamówień. Zamówienie to stanowić będzie nie więcej niż 50 % wartości zamówienia podst.

IV. Zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne.

V. Kryteria wyboru Wykonawcy:

1. cena – 60 %;

2. dysponowanie i realizowanie zamówienia przy użyciu pojazdów do odbioru odpadów komunalnych spełniających normy emisji spalin EURO 6 – 30;

3. termin płatności – 10.

VI. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 80 000,00 PLN osiemdziesiąt tysięcy złotych).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej, określone w dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zmówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego, podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zmówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zmówienia na stronie internetowej.

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt powyżej wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

8. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania określają stosowne przepisy działu VI ustawy.

10. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

11. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Izby, w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 z późn. zm.) jest równoznaczne z jej wniesieniem.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020