Dienstleistungen - 490251-2020

16/10/2020    S202

Polska-Jastrowie: Usługi leśnictwa

2020/S 202-490251

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Jastrowie
Krajowy numer identyfikacyjny: 7650007803
Adres pocztowy: ul. Roosevelta 8
Miejscowość: Jastrowie
Kod NUTS: PL411 Pilski
Kod pocztowy: 64-915
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Nadleśnictwo Jastrowie, ul. Roosevelta 8, 64-915 Jastrowie, POLSKA
E-mail: jastrowie@pila.lasy.gov.pl
Tel.: +48 672662361
Faks: +48 672663396
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.jastrowie.pila.lasy.gov.pl/
Adres profilu nabywcy: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_jastrowie/zamowienia_publiczne
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_pila/nadl_jastrowie/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: skarb państwa państwowe gospodarstwo leśne lasy państwowe, nadleśnictwo Jastrowie
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: gospodarka leśna

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021

Numer referencyjny: SA.270.1.5.2020
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, pozyskania i zrywki drewna, ochrony przeciwpożarowej, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, gospodarki łowieckiej, nasiennictwa i selekcji, a także prac z zakresu zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz utrzymania dróg i urządzeń wodno - melioracyjnych, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 026 540.74 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 5
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Jeziora, Ptusza.

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77231000 Usługi gospodarki leśnej
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Jeziora i Ptusza

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 766 928.63 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 33 100,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Wądołek, Brzeźnica, Budy.

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77231000 Usługi gospodarki leśnej
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Wądołek, Brzeźnica, Budy.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 225 639.43 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 41 700.00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Hajda, Prądy, Gospodarstwo Szkółkarskie Hajda.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77231000 Usługi gospodarki leśnej
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Hajda, Prądy, Gospodarstwo Szkółkarskie Hajda.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 578 259.33 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 48 300.00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Zacisze, Sypniewo.

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77231000 Usługi gospodarki leśnej
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Zacisze, Sypniewo;

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 666 406.16 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 31 200,00 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Jastrowie w roku 2021 - leśnictwo Drzewiec, Szwecja.

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211100 Usługi cięcia drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211300 Usługi selekcji drzew
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
77231600 Usługi zalesiania
77100000 Usługi rolnicze
77110000 Usługi doraźne produkcji rolnej
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
77231000 Usługi gospodarki leśnej
45233140 Roboty drogowe
45233141 Roboty w zakresie konserwacji dróg
45233142 Roboty w zakresie naprawy dróg
45232452 Roboty odwadniające
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL411 Pilski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Tereny leśne Nadleśnictwa Jastrowie - leśnictwo Drzewiec, Szwecja.

II.2.4)Opis zamówienia:

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac

Z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania

I zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, gospodarki łąkowo – rolnej, gospodarki szkółkarskiej, nasiennictwa i selekcji, zadrzewień, ubocznego użytkowania lasu oraz urządzeń melioracyjnych wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

3.1 Opis przedmiotu Zamówienia - Rozmiar prac wg czynności

3.2 Opis przedmiotu Zamówienia - Pozyskanie Drewna

3.2.1 Zestawienie struktury sortymentowej wg. rodzaju cięć.

3.2.2 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu wg. rodzaju cięć.

3.2.3 Zestawienie odległości zrywki W i S.

3.2.4 Zestawienie mas drewna S+W wg. odległości zrywki.

3.2.5 Zestawienie klas długości dla grupy jakościowo-wymiarowej "S2" wg. rodzaju cięć.3.2.6 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z ręczną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.7 Zestawienie struktury sortymentowej dla pozycji planu, z mieszaną technologią pozyskania drewna, wg. rodzaju cięć.

3.2.8 Zestawienie pozycji wykonania zabiegu TWP, TWN w drzewostanach

O niskim pozyskaniu masy, gdy nie ma możliwości wyodrębnienia powierzchni kwalifikującej się do zabiegu CP, a zabieg ze względów hodowlanych jest niezbędny i zastosowanie ma rozliczenie z wykorzystaniem godzin ręcznych.

3.2.9 Zestawienie powierzchnie, gdzie planowana jest ochrona nalotów

I podrostów.

3.3 Opis przedmiotu Zamówienia – Układ sortymentowy pozyskania drewna.

3.4 Opis przedmiotu Zamówienia – Zrywka drewna - Mapa poglądowa docelowych miejsc zrywki drewna z wykazem.

Szczegółowy opis standardu technologii wykonawstwa prac, dostosowany do warunków lokalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile zawarty został w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 789 307.19 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamaw. przewi. możliwość udzielenia zam., o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zam. podst.. Zam. te będą polegały na powtórzeniu usł. zgodnych z usł. stanowiącymi przedmiot niniejszego zam oraz usł. podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykon. Zakres rzeczowy tych usług nie przekroczy wartości 40 % wartości niniejszego zam. Wadium 33 500,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

I) dla Pakietu I

165 000,00 zł

II) dla Pakietu II

208 000,00 zł

III) dla Pakietu III

241 000,00 zł

IV) dla Pakietu IV

156 000,00 zł

V) dla Pakietu V

167 000,00 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

War.zakr.dośw.zost.uzn.za speł., jeśli Wyk.wyk., że w okr.ost.3 lat przed upł.term.skł.of.(jeżeli okr.prow.dział. jest krót. -w tym okr.):

I)dla Pak.I zreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz. przedm. um.)min.1usł.(wyk. prac na podst.1um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 597000,00zł br.

II)dla Pak.II zreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz. przedm. um.)min.1usł.(wyk. prac na podst.1um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 753000,00zł br.

III)dla Pak.III zreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz. przedm. um.)min.1usł.(wyk. prac na podst.1um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagosp.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 871000,00zł br.

IV)dla Pak.IVzreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz.przedm.um.)min.1usł.(wyk.prac na podst.1um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagos.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 563000,00zł br.

V)dla Pak.Vzreal.lub real.(bd licz.wart. zreal.cz.przedm.um.)min.1usł.(wyk.prac na podst.1 um.)poleg.na wyk.prac z zakr.zagos.lasu,zryw.i poz.drew.,na kw.min.niż 605000,00 zł br.

War.w zakr.os.skier.przez wyk.do real.zam.zost.speł., jeśli Wyk.wykaże, że dysp. lub bd.dysp.:

I)dla Pak.I:

a)min.10 os.,które ukończ.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pilarką.Gdy Wyk.dekl.pos. 1 szt. masz.typ.harw.- warunek zost.speł., przy dysp.min.4os., które ukoń.z wyn.poz.szkol.dop.d pr. z pil. i 1os. - oper.harw., kt.pos.zaśw.kwalif.UDT

b)min.1os.nadz. z wykszt.leś.wyż.,leś.średn.lub z dypl.ukoń.stud.zawodow.świadcz.usł. na rzecz leśn.

c)min.1os., które ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem.lub pos.odp.im upraw.wydane na podst.poprz.obow.przep. które uprawn.do pr.w kontak.ze środk.ochr.roś.

d)3 os. – kierow.ciągn.

II)dla Pak.II:

a)min.11os.,które ukończ.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pilarką.Gdy Wyk.dekl.pos.1 szt.masz.typ.harwester - warunek zost.speł.,przy dysp.min.5 os.,które ukoń.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pil. i 1os.-oper.harw.,kt.pos.zaśw.kwalif.UDT

b)min.1os.nadz.z wykszt.leś.wyż.,leś.średn.lub z dypl.ukoń.stud.zawodow.świadcz.usł.na rz.leśn.

c)min.1os.,które ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem.lub pos.odp.im upraw.wyd.na podst.poprz.obow.przep. kt.uprawn.do pr.w kontak.ze środk.ochr.roś.

d)3os.–kierow.ciągn.

III)dla Pak.III:

a)min.9os., kt.ukończ.z wyn.poz.szkol.dop. do pr.z pil..Gdy Wyk.dekl.pos.1 szt.masz.typ.harwester - warunek zost.speł.,przy dysp.min.5 os.,które ukoń.z wyn.poz szkol.dop.do pr.z pil. i1os.-oper.harw.,kt.pos.zaśw kwalif.UDT

b)min.1os.nadz.z wykszt.leś.wyż., leś.średn.lub z dypl.ukoń.stud.zaw.świadcz.usł na rz.leśn.

c)min.1os., kt.ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem.lub pos.odp.im upraw.wyd.na podst.poprz.obow.przep.kt.uprawn.do pr.w kontak.ze środk.ochr.roś.

d)3 os.–kierow.ciągn.

Przy pracach w Gosp.Szkół.min.: 1os. z upr.do obs.masz.samojez.i w.widł.,2os. z upr.do obs.masz.roln.,1os.kier.ciąg.,3os. ze zn.rozp.roś.na szk.z dośw.szk.i w obsł.kli., 1os. z upr.do pr. na wys.15-25m(zb.nas.),2os. k.uk. szk.w zak.pr.ze śr.chem.

IV)dla Pak.IV:

a)min.9os.,kt.ukończ.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pil.Gdy Wyk.dekl.pos.1 szt.masz.typ.harw.-warunek zost.speł.,przy dysp.min.4 os.,które ukoń.z wyn.poz.szkol.dop.do pr.z pil. i 1os.-oper.harw.,kt.pos.zaśw.kwalif.UDT

b)min.1os.nadz. z wykszt.leś.wyż.,leś.średn.lub z dypl.ukoń.stud.zawodow.świadcz.usł. na rzecz leśn.

c)min.1os., które ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem. lub pos.odp. im upraw.wydane na podst.poprz.obow.przep. które uprawn.do pr.w kontak.ze środk.ochr.roś.

d)3 os.-kierow.ciągn.

V)dla Pak.V:

a)min.10os., które ukończ.z wyn. poz.szkol. dop.do pr. z pilarką.Gdy Wyk.dekl.pos.1 szt. masz.typ.harwester - warunek zost. speł., przy dysp.min.5 os., które ukoń.z wyn.poz. szkol.dop.do pr.z pil. i 1 os. - oper.harw.,kt.pos.zaśw.kwalif. UDT

b)min.1os.nadz.z wykszt.leś.wyż., leś.średn. lub z dypl.ukoń.stud.zawodow.świadcz.usł.na rzecz leśn.

c)min.1os., które ukoń.szkol.w zakr.pr.ze środk.chem. lub pos.odp.im upraw.wydane na podst.poprz.obow.przep.które uprawn. do pr.w kontak.ze środk.ochr. roś.

d)3 os.–kierow.ciągn.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w zakresie potencjału techn. zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

I) dla Pakietu I

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drew.

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. maszyn i urz.niezbędnych do wyk. zam., typu: pług LPZ z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zam., typu: pług aktywny (frezowy) z pogłębiaczem

e) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zam., typu: rozdrab. do pozostałości zrębowych

f) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zam., typu: pług do orki pod okapem drzewostanu (podszyty i podsadzenia produkcyjne)

II) dla Pakietu II

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciąg. przystosowanych do zryw. drew.

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. maszyn i urz.niezb. do wyk.zamówienia, typu: pług LPZ z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. maszyn i urz.niezb. do wyk.zamówienia, typu: rozdrab. do pozostałości zręb.

III) dla Pakietu III

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych z osprzętem hydraulicznym o min mocy 45 KW do załad. i rozład. sadzonek z bryłą oraz załad. i rozł. mat.na paletach do nośności ok. 1 t z możliwością poruszania się po pow. nieutwardzonej

d) co najmniej 1 szt. ciągnik rolniczy na wąskich oponach

e) co najmniej 1 szt. pług rolniczy obrotowy

f) co najmniej 1 szt. kultywator

g) co najmniej 1 szt. brona talerzowa

h) co najmniej 1 szt. kultywator 5 rzędowy z elementami do nawożenia

i) co najmniej 1 szt. kultywator GS – do spulchniania na międzyrzędach

j) co najmniej 1 szt. agregat uprawowy

k) co najmniej 1 szt. wyorywacz zagonowo - wibracyjny

l) co najmniej 1 szt. wyorywacz aktywny

m) co najmniej 1 szt. podcinacz korzeni

n) co najmniej 1 szt. podorywacz korzeni

o) co najmniej 1 szt. siewnik Egedal do nasion grubych

p) co najmniej 1 szt. siewnik Egedal do nasion drobnych,

q) co najmniej 1 szt. szparownik

r) co najmniej 1 szt. maszyna do formowania grzędy siewnej

s) co najmniej 1 szt. głębosz leśny

t) co najmniej 1 szt. opryskiwacz ciągnikowy

u) co najmniej 1 szt. rozsiewacz SRS-h

v) co najmniej 1 szt. kosiarka rotacyjna

w) co najmniej 1 szt. wysięgnik lub maszyna specj. do pracy na wys. do 25m poruszająca się w terenie leśnym na pow. nieutwardzonych – plantacje nasienne

x) co najmniej 2 szt. przyczep ciągnikowych do wywozu chwastów

y) co najmniej 3 szt. ciągników zryw. lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna

z) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zamówienia, typu: pług LPZ z pogłębiaczem

Aa) co najmniej 1 szt. maszyn i urz. niezbędnych do wyk. zamówienia, typu: rozdrab. do pozostałości zrębowych

Bb) co najmniej 1 szt. Holmac

Istnieje możliwość nieodpłatnego udostępnienia przez Zama. sprzętu do wykonywania prac przez Wyk., objętych niniejszym zam.

IV) dla Pakietu IV

a) co najmniej 2 szt. ciągników zryw. lub ciągników przystosowanych do zryw. drew.

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, typu: pług LPZ z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, typu: rozdrabniacz do pozostałości zrębowych

e) co najmniej 1 szt. maszyn i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, typu: pług do orki pod okapem drzewostanu (podszyty i podsadzenia produkcyjne)

V) dla Pakietu V

a) co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych lub ciągników przystosowanych do zrywki drewna

b) co najmniej 1 szt. ciągników

c) co najmniej 1 szt. masz. i urz. niezb. do wyk. zam., typu: pług LPZ z pogłębiaczem

d) co najmniej 1 szt. masz. i urz. niezb. do wyk. zam., typu: rozdrabniacz do pozostałości zręb.

e) co najmniej 1 szt. masz. i urz. niezb. do wyk. zam. typu: pług do orki pod okapem drzewostanu (podszyty i podsadzenia produkcyjne)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego ("Zlecenie"). Treść zlecenia określa umowa w sprawie zamówienia publicznego (załącznik nr 12 do SIWZ).

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 09:30
Miejsce:

Nadleśnictwo Jastrowie - budynek górny (Administracja).

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych części Pakietów.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamaw.przew.zastos.art.24aa ust.1.

Wykaz oś. i dok. wymag.:

a)akt. na dzień składania ofert ośw. Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”),

b)wyk.usł. wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu skł. ofert, a jeżeli okres prowadzenia dział.jest krótszy – w tym okresie (wzór wykazu wykonanych usług stanowi załącznik nr 9 do SIWZ),

c) dowody, że wskazane przez wyk. usł. zostały wykonane lub są wykonywane należycie(np. referencje)

d)inf. banku lub spółdz.kasy oszcz.-kredyt.potwierdzającą wysokość posiadanych środ.fin. lub zdolność kred. wyk., w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upł. term. skł.ofert

e)wyk. osób, skierowanych przez wyk.do realizacji zam. public.wraz z inf.na temat ich kwalif. zawod., posiadanych uprawnień, wykszt. (w stosunku do os. nadzoru) niezbędnych do wykonania zam. public., a także zakresu wyk. przez nie czynn. oraz inf.o podst. do dysponowania (wzór wyk. os. skierowanych przez wyk. do realizacji zam. stanowi zał.nr 10 do SIWZ),

f)wyk. urządzeń tech. dost. wyk. w celu wykonania zam. pub. wraz z inf. o podst. do dysp. tymi zasob. (wzór wyk.urz. tech. dostęp. wyk. w celu wyk.zam. stanowi załącznik nr 11 do SIWZ),

g)odpis z wł.rej. lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu w celu potw.braku podst. wykl. na pods.art.24ust.5 pkt1PZP

h)zaśw. wł. naczel. urzędu skarb. potw., że wyk. nie zalega z opł. podatk., wystawione nie wcz. niż 3 mies. przed upł. ter. skł. ofert lub inny dok. potw., że wyk. zawarł poroz. z wł. org.podat. ws spłat tych należn. wraz z ew.odsetk.lub grzywn., w szcz.uzyskał przew.pr.zw., odrocz. lub rozłoż. na raty zaległ. płat. lub wstrz. w całości wyk. dec. wł. org.,

i)zaśw. wł.teren.jedn.org.ZUS lub KRUS lub inny dok.potw., że wyk. nie zal. z opł. skł. na ubezp.społ.lub zdrow.wystaw. nie wcz.niż 3 m. przed upł. term.skł. ofert lub inny dok. potw., że wyk.zawarł poroz. z wł.org. ws spłat tych należn.wraz z ew.ods.lub grzyw., w szcz. uzyskał przewidziane prawem zw., odr. lub rozłożenie na raty zal. płat. lub wstrz. w cał. wyk.dec.wł. org.

j)inf. z KRK w zakresie okr.w art.24 ust.1pkt13,14 i21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykr. na karę ar., w zakr. okr. przez zam. na podst.art.24 ust.5 pkt5 i 6PZP, wyst. nie wcz. niż 6m. przed upł.term. skła. ofert,

k)ośw.wyk. o braku wyd.wobec niego prawomocn.wyroku sądu lub ostat. dec. adm. o zaleg.z uiszcz.pod., opł.lub skł. na ubezp. społ. lub zdr.albo dok. potw. dok. płat. tych należn. wraz z ewe.ods. lub grzyw. lub zaw. wiąż. poroz.w sprawie spłat tych należn. (wg wzoru stan.zał.nr8 do SIWZ)

l)ośw. wyk. o braku orz.wc niego tyt. środ. zapobiegaw. zak. ubiegania się o zam.pub (wg wzoru stanowiącego zał. 8 do SIWZ)

Ł)ośw. wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ogr. wol.lub grzyw. w zakresie okr. przez zam. na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP (wg wzoru stan.zał.nr 8 do SIWZ)

m)ośw. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej dec.administr.j o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochr. środow. lub przepisów o zabezp. społ.w zakr. okr. przez zam. na podst. art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP(wg wzoru stanow. zał. nr 8 do SIWZ),

n)ośw.wyk.o niezaleganiu z opłacaniem podatk. i opł.lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.) (wg wzoru stanow. zał. nr 8 do SIWZ).

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Sekretariat Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych Sekretariat Departament Odwołań
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
12/10/2020