Dienstleistungen - 490255-2020

16/10/2020    S202

Polska-Zielona Góra: Usługi leśnictwa

2020/S 202-490255

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Nadleśnictwo Zielona Góra
Adres pocztowy: Wilkanowo, Przysiółek, Rybno 31
Miejscowość: Zielona Góra
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Kod pocztowy: 65-950
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Małgorzata Gmura
E-mail: zielonagora@zielonagora.lasy.gov.pl
Tel.: +48 683236405
Faks: +48 683267096
Adresy internetowe:
Główny adres: www.zielonagora.zielonagora.lasy.gov.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_zielona_gora/zamowienia_publiczne
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Inna działalność: leśnictwo

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Numer referencyjny: SA.270.5.2020.MG
II.1.2)Główny kod CPV
77200000 Usługi leśnictwa
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz prac szkółkarskich wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 10 003 153.50 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie obrębu Nietków (leśnictwa: Łężyce, Nietków, Laski, Przylep, Zagórze)

Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211100 Usługi cięcia drewna
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Zielona Góra, obręb Nietków

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra (obręb Nietków) w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 828 619.01 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.1 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 015 899,45 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie obrębu Wilkanowo (leśnictwa: Leśniów, Wilkanowo, Buchałów, Ochla, Świdnica)

Część nr: 2
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211100 Usługi cięcia drewna
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Zielona Góra, obręb Wilkanowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra (obręb Wilkanowo) w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 826 977.39 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.1. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 014 998,55 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – pozyskanie drewna pilarką lub maszynami wielooperacyjnymi na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra.

Część nr: 3
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211100 Usługi cięcia drewna
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Zielona Góra.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu mieszanego (maszynowego lub pilarkami ręcznymi) pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 049 251.59 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.1. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 582 917,55 PLN

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – zagospodarowanie lasu i pozyskanie drewna na terenie obrębu Nietków (leśnictwa: Łężyce, Nietków, Laski, Przylep, Zagórze).

Część nr: 4
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211100 Usługi cięcia drewna
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
34928200 Ogrodzenia
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
77231600 Usługi zalesiania
77211300 Usługi selekcji drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Zielona Góra, obręb Nietków.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra (obręb Nietków) w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 2 377 380.58 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.2. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 320 766,99 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej – zagospodarowanie lasu i pozyskanie drewna na terenie obrębu Wilkanowo (leśnictwa: Leśniów, Wilkanowo, Buchałów, Ochla, Świdnica).

Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77211100 Usługi cięcia drewna
77210000 Usługi pozyskiwania drewna
77211000 Usługi uboczne związane z pozyskiwaniem drewna
77211200 Transport dłużyc na terenie lasów
77211400 Usługi wycinania drzew
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
34928200 Ogrodzenia
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
45342000 Wznoszenie ogrodzeń
77231600 Usługi zalesiania
77211300 Usługi selekcji drzew
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Zielona Góra, obręb Wilkanowo.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra (obręb Wilkanowo) w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu maszynowego pozyskania i zrywki drewna wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składają się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności,

Załącznik nr 3.2. – układ sortymentowy pozyskania drewna,

Załącznik nr 3.3. – zestawienie stopni trudności i współczynników utrudnień pozyskania oraz stref i odległości zrywki,

Załącznik nr 3.4 – zestawienie pozycji nieudostępnionych dla pozyskania maszynowego,

Załącznik nr 3.5 - informacja o stosowaniu możliwych technologii pozyskania drewna

Zakresy rzeczowe zestawione w załącznikach nr 3.1. - 3.3. oraz 3.5 mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 947 574.82 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.2. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 1 081 986,01 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki szkółkarskiej na terenie szkółki leśnej w Ochli.

Część nr: 6
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77231200 Usługi zwalczania szkodników leśnych
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Zielona Góra, teren szkółki leśnej w Ochli.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu gospodarki szkółkarskiej do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu gospodarki szkółkarskiej wynikające z załącznika nr 3 do SIWZ, na który składa się:

Załącznik nr 3.1. – rozmiar prac wg czynności.

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 662 623.11 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/01/2021
Koniec: 31/12/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.3. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 368 123,95 PLN.

II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:

Usługi z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra – monitoring przeciwpożarowy obszarów leśnych z dostrzegalni oraz wybrane elementy p.poż.

Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77231000 Usługi gospodarki leśnej
77230000 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa
75251120 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL432 Zielonogórski
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Nadleśnictwo Zielona Góra.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 1463 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu ochrony ppoż. terenów leśnych do wykonania na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2021.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac z zakresu ochrony ppoż. terenów leśnych wynikające z załącznika do SIWZ nr 3.1 – rozmiar prac wg czynności.

Zakresy rzeczowe zestawione w załączniku nr 3.1. mają charakter szacunkowy.

Standardy jakościowe odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, określa decyzja nr 67 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 06 sierpnia 2020 r. w sprawie udostępnienia jednolitych wzorów dokumentów oraz stosowania standardów jakościowych odnoszących się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia dotyczących zamawiania usług leśnych z zakresu gospodarki leśnej w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych i decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze z dnia 2 września 2020 r. w sprawie ustalenia standardu technologii wykonawstwa i odbioru prac (zn. spr. ZG.0301.1.2020). Określony w tych decyzjach szczegółowy opis standardu technologii wykonywania poszczególnych prac leśnych (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opisy kodów czynności opisujących poszczególne prace leśne (czynności) wchodzące w skład przedmiotu zamówienia zostały opisane w załączniku nr 4 do SIWZ.

Opis zasad procedury dokonywania odbiorów prac leśnych został zawarty w załączniku nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 310 707.00 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 15/03/2021
Koniec: 15/10/2021
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12.4. do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych
Oferty należy składać w postaci katalogów elektronicznych lub muszą zawierać katalog elektroniczny
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe

Szacunkowa wartość zamówienia obejmuje wartość zamówienia podstawowego, wartość opcji oraz wartość zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm. – „PZP”). Szacowana wartość zamówienia podstawowego wynosi 172 615,00 PLN.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej.

Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

Dla Pakietu I 175.000,00 zł,

Dla Pakietu II 175.000,00 zł,

Dla Pakietu III 100.000,00 zł,

Dla Pakietu IV 230.000,00 zł,

Dla Pakietu V 185.000,00 zł,

Dla Pakietu VI 63.000,00 zł,

Dla Pakietu VII 28.000,00 zł.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji finansowej Wykonawca składa informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert,

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

W celu potw. braku podst do wykluczenia z postęp., o których mowa w pkt 6.1. oraz w celu potw. spełniania warunków udziału w post., o których mowa w pkt 6.2. Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu nast. oświadczenia i dokumenty:

Aktualne na dz. składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potw. spełnienia warunków udz. w post. określonych w SIWZ i braku podst. do wykluczenia, złożone na formularzu „JEDZ”, JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym,

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

Dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia war. udziału w post dot. zdolności techn. lub zawodowej w zakresie dośw. zostały wykonane lub są wykonywane należycie,

Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zam. publ., w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawod., posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane), wykształcenia (w stosunku do osób nadzoru) niezbędnych do wykonania zam. publ., a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania,

Wykaz urządzeń techn. dostępnych wykonawcy w celu wykonania zam. publ. wraz z inf. o podstawie do dysp. tymi zasobami,

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i inf. o działalności gospod., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP,

Zaświadczenie właśc. naczelnika urzędu skarb. potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właśc. organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania dec. właśc. organu,

Zaświadczenie właściwej terenowej jedn. organiz. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezp. społ. lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

Informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

Ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej dec. adm. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezp. społ. lub zdrow. albo –w przyp. wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ew. odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,

Ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne,

Ośw. wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny,

Ośw. wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej dec. adm. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochr. środ. lub przepisów o zabezp. społ.,

Ośw. wykonawcy o niezaleg. podat. lokalnych

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okr. ost. 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedm. umowy):

Dla Pakietu I i Pakietu II: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy), w ramach której wykonywane były prace z zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi na kwotę nie mniejszą niż: Pakiet I: 260.000,00 zł brutto (bez wartości zrywki) Pakiet II: 265.000,00 zł brutto (bez wartości zrywki), przy czym w przypadku usługi obejmującej swoim zakresem rzeczowym pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi oraz inne prace z zakresu gospodarki leśnej, dla spełnienia przedmiotowego warunku uwzględniana będzie wyłącznie wartość zrealizowanych prac z zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi (bez zrywki);

Dla Pakietu III: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu pozyskania drewna (bez zrywki), na łączną kwotę nie mniejszą niż 225.000,00 zł brutto;

Dla Pakietu IV i V: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na łączną kwotę nie mniejszą niż: Pakiet IV 730.000,00 zł brutto, Pakiet V 595.000,00 zł brutto;

Dla Pakietu VI: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu leśnej gospodarki szkółkarskiej, na łączną kwotę nie mniejszą niż 195.000,00 zł brutto;

Dla Pakietu VII: min. 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu monitoringu przeciwpożarowym obszarów leśnych z dostrzegalni tj. bezpośredniej obserwacji przez osoby obszarów leśnych w okresie 1 sezonu trwania akcji bezpośredniej w ochronie ppoż. lasów, na łączną kwotę nie mniejszą niż 90.000,00 zł brutto.

Warunek w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Pakiet I i II: min. po 1 os., która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozp. Min. Środowiska z 24.08.2006 r. w spr. bezp. i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakr. gosp. leśnej lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. poprzednio obowiąz. przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE i po 1 os. posiadającej aktualne zaśw. kwalifikacyjne do obsługi urządzeń techn. wydane przez UDT zgodnie z ust. z 21.12.2000 r. o doz. techn. i rozporz. Min. Przedsiębiorcz. i Technologii z 21.05.2019 r. w spr. sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserw. urządzeń techn. oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaśw. kwalifik

Pakiet III: min. 1 os., która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką j.w;

Pakiet IV i V: po min. 2 os, które ukończyły z wyn. pozyt. szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką j.w., po min.1 os. nadzoru z wykszt. leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającymi dyplom ukończenia studium zawod. świadczenia usług na rzecz leśnictwa; po min. 1 os., która ukończyła szkolenie w zakr. pracy ze śr. chem. zgodnie z rozp. Min. Rolnictwa i Rozw. Wsi z dnia 8.05.2013 r. w spr. szkoleń w zakr. śr. ochr. roślin lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów uprawniających do pracy w kontakcie ze śr. ochr. roślin.

Pakiet VI: min. 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakr. pracy ze śr. chemicznymi jw.

Pakiet VII: min.3 osobami, które będą pełniły funkcję „Obserwatora” na dostrzeg. pożar., i które będą posiad. aktualne zaśw. lek. dopuszcz. do pracy na wys.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Warunek w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

Dla Pakietu I:

Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

Co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych, w tym co najmniej 2 szt. typu forwarder;

Dla Pakietu II:

Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

Co najmniej 3 szt. ciągników zrywkowych, w tym co najmniej 2 szt. typu forwarder;

Dla Pakietu III:

Co najmniej 1 szt. maszyn leśnych typu harwester,

Co najmniej 1 szt. pilarek spalinowych,

Co najmniej 2 szt. ciągników zrywkowych nasiębiernych, w tym co najmniej 1 szt. typu forwarder,

Dla Pakietu IV

Co najmniej 2 szt. pilarek spalinowych,

Co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych typu forwarder lub co najmniej 1 szt. ciągników przystosowanych do zrywki nasiębiernej,

Co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych lub co najmniej 1 szt. ciągników specjalistycznych typu SKIDER,

Co najmniej 1 szt. pługów aktywnych z pogłębiaczem,

Co najmniej 1 szt. pługów typu LPŻ (lub równorzędny)

Co najmniej 1 szt. opryskiwaczy plecakowych z napędem spalinowym spełniającym wymogi ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 08.03.2013r,

Co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego przeznaczonego do precyzyjnych oprysków herbicydami z osłoną gwarantującą bezpieczeństwo wykonywania zabiegu w uprawach leśnych,

Co najmniej 1 szt. opryskiwacza ciągnikowego przeznaczonego do precyzyjnych oprysków herbicydami w uprawach leśnych,

Co najmniej 3 szt. wykaszarek do zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie chwastów i nalotów),

Co najmniej 1 szt. urządzeń mechanicznych do rozdrabniania pozostałości pozrębowych.

Dla Pakietu V:

Co najmniej 2 szt. pilarek spalinowych,

Co najmniej 1 szt. ciągników zrywkowych typu forwarder lub co najmniej 1 szt. ciągników przystosowanych do zrywki nasiębiernej,

Co najmniej 1 szt. ciągników rolniczych lub co najmniej 1 szt. ciągników specjalistycznych typu SKIDER,

Co najmniej 1 szt. pługów aktywnych z pogłębiaczem,

Co najmniej 1 szt. pługów typu LPŻ (lub równorzędny)

Co najmniej 1 szt. opryskiwaczy plecakowych z napędem spalinowym spełniającym wymogi ustawy o środkach ochrony roślin z dnia 08.03.2013r (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1900 z późn. zm.),

Co najmniej 1 szt. opryskiwacza plecakowego przeznaczonego do precyzyjnych oprysków herbicydami z osłoną gwarantującą bezpieczeństwo wykonywania zabiegu w uprawach leśnych,

Co najmniej 4 szt. wykaszarek do zabiegów pielęgnacyjnych (koszenie chwastów i nalotów),

Co najmniej 1 szt. urządzeń mechanicznych do rozdrabniania pozostałości pozrębowych.

Uwaga: Dotyczy pakietów od I do V – harwestery i forwardery używane do realizacji zamówienia muszą spełniać wymagania określone w Zarządzeniu nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019)

Dla Pakietu VI

Co najmniej 2 ciągnikami rolniczymi, w tym min. 1 ciągnikiem z możliwością zmiany opon standardowych na opony wąskie o szerokości do 30 cm,

Co najmniej 1 pługiem rolniczym,

Co najmniej 1 broną rolniczą,

Co najmniej 1 kultywatorem rolniczym,

Co najmniej 1 rozrzutnikiem do obornika,

Co najmniej 1 ładowaczem do materiałów sypkich,

Co najmniej 2 przyczepami rolniczymi,

Co najmniej 1 agregatem uprawowym z wałem strunowym o szerokości min. 1,5 m.

Dla Pakietu VII:

Co najmniej 1 beczkowozem na wodę do dogaszania pożarów (np. MEPROZET) o pojemności min. 2000 litrów z możliwością podania prądu wodnego,

Co najmniej 1 pługiem LPŻ,

Co najmniej 1 ciągnikiem rolniczym.

III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Określone w treści umowy (załączniki 12.1. - 12.4. do SIWZ)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 09:00
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 17/01/2021
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 19/11/2020
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:

Siedziba Nadleśnictwa Zielona Góra Wilkanowo Przysiółek Rybno 31 - Sala narad.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne
Stosowane będą płatności elektroniczne
VI.3)Informacje dodatkowe:

Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej dla Pakietów:

Dla Pakietu I w wysokości 30.400,00 zł

Dla Pakietu II w wysokości 30.400,00 zł

Dla Pakietu III w wysokości 17.400,00 zł

Dla Pakietu IV w wysokości 39.700,00 zł

Dla Pakietu V w wysokości 32.400,00 zł

Dla Pakietu VI w wysokości 11.000,00 zł

Dla Pakietu VII w wysokości 5.000,00 zł

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

Pieniądzu,

Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

Gwarancjach bankowych,

Gwarancjach ubezpieczeniowych,

Poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PKO Bank Polski nr rachunku: 47 1020 5402 0000 0502 0115 2784 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Zielona Góra w roku 2020, Pakiet _______.” Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego.

Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z Ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie wadium w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b PZP.

Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

Nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,

Określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia

Kwotę gwarancji/poręczenia,

Zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP.

VI.4)Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP. 2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
13/10/2020