Dienstleistungen - 490271-2020

16/10/2020    S202

Polen-Miękinia: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 202-490271

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miękinia
Nationale Identifikationsnummer: 931024014
Postanschrift: ul. Sportowa 2
Ort: Miękinia
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Postleitzahl: 55-330
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Łukasz Macieja
E-Mail: miekinia@wroclaw.lasy.gov.pl
Telefon: +48 713140063
Fax: +48 713178184
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.miekinia.wroclaw.lasy.gov.pl
Adresse des Beschafferprofils: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_wroclaw/nadl_miekinia/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: https://platformazakupowa.pl/pn/lasy_miekinia
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: Skarb Państwa, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Miękinia
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: usługi leśne

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: 20/2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm. – „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i szkółkarstwa, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Miękinia w roku 2021. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
Wert ohne MwSt.: 13 007 859.18 PLN
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet I – leśnictwa: Mokre, Mrozów, Gałów

Los-Nr.: 1
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77211500 Baumpflege
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211600 Aussaat von Baumsamen
77211400 Fällen von Bäumen
77211100 Holzfällung
77211300 Rodung
77210000 Holzgewinnung
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa: Mokre, Mrozów, Gałów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw Mokre, Mrozów, Gałów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu I w wysokości 10 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 PZP.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2021 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 828 462.06 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt6PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.Zakres rzeczowy w/w usług nie przekroczy50%wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na wartość podaną w polu II.2.6 dla Pakietu I składają się;

— zamówienie podstawowe 1 015 812,26 PLN,

— wartość „opcji” 203 162,45 PLN,

— zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 609 487,35 PLN.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet II – leśnictwa: Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Chwalimierz, Szkółka Mrozów

Los-Nr.: 2
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77211500 Baumpflege
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211600 Aussaat von Baumsamen
77211400 Fällen von Bäumen
77211100 Holzfällung
77211300 Rodung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa: Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Chwalimierz, Szkółka Mrozów

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz nasiennictwa i szkółkarstwa do wykonania na terenie leśnictw Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Chwalimierz, Szkółka Mrozów.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu II w wysokości 14 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 PZP.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2021 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 2 571 069.00 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt6PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.Zakres rzeczowy w/w usług nie przekroczy50%wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na wartość podaną w polu II.2.6 dla Pakietu II składają się;

— zamówienie podstawowe 1 428 371,67 PLN,

— wartość „opcji” 285 674,33 PLN,

— zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 857 023,00 PLN.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet III – leśnictwa: Kąty Wrocławskie, Kamionna

Los-Nr.: 3
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77211500 Baumpflege
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211600 Aussaat von Baumsamen
77211400 Fällen von Bäumen
77211100 Holzfällung
77211300 Rodung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa: Kąty Wrocławskie, Kamionna

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna do wykonania na terenie leśnictw Kąty Wrocławskie, Kamionna.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu III w wysokości 6 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 PZP.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2021 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 1 125 054.66 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt6PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.Zakres rzeczowy w/w usług nie przekroczy50%wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na wartość podaną w polu II.2.6 dla Pakietu III składają się;

— zamówienie podstawowe 625 030,37 PLN,

— wartość „opcji” 125 006,07 PLN,

— zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 375 018,22 PLN.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet IV – leśnictwa: Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadła

Los-Nr.: 4
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77211500 Baumpflege
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211600 Aussaat von Baumsamen
77211100 Holzfällung
77211400 Fällen von Bäumen
77211300 Rodung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa: Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadła

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna oraz na siennictwa i szkółkarstwa do wykonania na terenie leśnictw Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadła.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu IV w wysokości 35 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 PZP.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2021 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 6 351 092.96 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt6PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.Zakres rzeczowy w/w usług nie przekroczy50%wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na wartość podaną w polu II.2.6 dla Pakietu IV składają się;

— zamówienie podstawowe 3 528 384,98 PLN,

— wartość „opcji” 705 677,00 PLN,

— zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 2 117 030,99 PLN.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet V – harwester, leśnictwa: Mokre, Mrozów, Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Gałów, Chwalimierz, Kąty Wrocławskie, Kamionna, Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadło

Los-Nr.: 5
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211400 Fällen von Bäumen
77211100 Holzfällung
77211300 Rodung
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa: Mokre, Mrozów, Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Gałów, Chwalimierz, Kąty Wrocławskie, Kamionna, Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadło

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi z zakresu zrywki i pozyskania drewna harwesterem do wykonania na terenie leśnictw: Mokre, Mrozów, Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Gałów, Chwalimierz, Kąty Wrocławskie, Kamionna, Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadło.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu V w wysokości 10 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 PZP.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2021 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 856 866.91 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt6PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.Zakres rzeczowy w/w usług nie przekroczy50%wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na wartość podaną w polu II.2.6 dla Pakietu V składają się;

— zamówienie podstawowe 476 037,17 PLN,

— wartość „opcji” 95 207, 43 PLN,

— zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 285 622,30 PLN.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pakiet VI - rozdrabniacz, leśnictwa: Mokre, Mrozów, Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Gałów, Chwalimierz, Kąty Wrocławskie, Kamionna, Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadło

Los-Nr.: 6
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL51 Dolnośląskie
Hauptort der Ausführung:

Leśnictwa: Mokre, Mrozów, Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Gałów, Chwalimierz, Kąty Wrocławskie, Kamionna, Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadło

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Usługi z zakresu melioracji agrotechnicznych (rozdrabniaczem/kruszarką) do wykonania na terenie leśnictw: Mokre, Mrozów, Kobylniki, Szczepanów, Wilczków, Gałów, Chwalimierz, Kąty Wrocławskie, Kamionna, Wawrzeńczyce, Sulistrowiczki, Chwałków, Uliczno, Tąpadło.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium dla Pakietu VI w wysokości 2 000 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust.6 PZP.

Zamówienie będzie realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r. Jeżeli zawarcie umowy nastąpi wcześniej, niż przed dniem 01.01.2021 r., termin realizacji zamówienia nastąpi od dnia 01.01.2021 r.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
Wert ohne MwSt.: 275 313.60 PLN
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień,o których mowa w art.67ust.1pkt6PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego.Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług zgodnych z usługami stanowiącymi przedmiot zamówienia oraz usług podobnych do nich w aspekcie technologicznym ich wykonawstwa.Zakres rzeczowy w/w usług nie przekroczy50%wartości niniejszego zamówienia.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności takie same (analogiczne), jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, jak opisane w SIWZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). W ramach Opcji, wedle wyboru Zamawiającego, mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SIWZ (i wycenionych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone w ilości stanowiącej równowartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 12 do SIWZ. Podstawą określenia wartości prac zleconych w ramach Opcji (w celu określenia jej zakresu) będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym stanowiącym część Oferty.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Na wartość podaną w polu II.2.6 dla Pakietu VI składają się;

— zamówienie podstawowe 152 952,00 PLN,

— wartość „opcji” 30 590,40 PLN,

— zamówienie z art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp 91 771,20 PLN.

Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

1) cena – 60 %;

2) samodzielna realizacja kluczowych elementów (części) zamówienia – 40 %.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż:

1) dla Pakietu I

80 000 zł

2) dla Pakietu II

110 000 zł

3) dla Pakietu I II

50 000 zł

4) dla Pakietu IV

270 000 zł

5) dla Pakietu V

40 000 zł

6) dla Pakietu VI

15 000 zł

Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie tego samego potencjału finansowego.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca, obowiązany będzie przedłożyć Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty: 1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”), którego wzór określa Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiające standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz. Urz. UE seria L 2016 r. Nr 3, s. 16). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia, 2) Wykonawca może polegać na sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a)oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ. JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt 7.3 SIWZ. 3) Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 1 PZP: b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1) Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w

Okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie):

— dla Pakietu I-IV - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż: a) dla Pakietu I -660 000 zł brutto, b) dla Pakietu II 930 000 zł brutto, c) dla Pakietu III .410 000 zł brutto, d) dla Pakietu IV -2 000 000 zł brutto

— dla Pakietu V - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zrywki i pozyskania drewna, na kwotę nie mniejszą niż 310 000 zł brutto,

— dla Pakietu VI - zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac rozdrabniaczem /kruszarką/ z zakresu melioracji agrotechnicznych na kwotę nie mniejszą niż 40 000 zł brutto.

2) Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

— dla Pakietu I - IV - a) ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do zrywki drewna w ilości co najmniej: dla Pakietu I - 3 szt., dla Pakietu II - 4 szt., dla Pakietu III-2 szt., dla Pakietu IV-5 szt. b) pługiem do przygotowania gleby typu LPZ przeznaczonych do wyorywania bruzd w ilości co najmniej: dla Pakietu I -1 szt, dla Pakietu II-1 szt., dla Pakietu III -1 szt., dla Pakietu IV-1 szt,

— dla Pakietu V- a) co najmniej 1szt. maszyn leśnych typu harwester, b) co najmniej 1 szt.ciągników zrywkowych typu forwarder,

— dla Pakietu VI - co najmniej 1 szt. rozdrabniacza gałęzi/kruszarka/przeznaczonych do wykonania melioracji agrotechnicznych na powierzchniach leśnych.

3) Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować:

— dla Pakietu I -V - osobami które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej - w ilości co najmniej - dla Pakietu I-5 osób, dla Pakietu II- 6 osób, dla Pakietu III-3 osoby, dla Pakietu IV-14 osobami, dla Pakietu V - 1 osoba;- dla Pakietu II - co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

Dla Pakietu VI Zamawiający nie opisał warunku w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów, nie może celem wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu wskazywać w więcej niż jednym Pakiecie: 1) wartości tego samego doświadczenia, 2) tych samych osób przewidzianych do realizacji zamówienia do pełnienia takich samych funkcji.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunków Wykonawca, obowiązany będzie przedłożyć następujące oświadczenia i dokumenty:1) aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). JEDZ należy złożyć wraz z ofertą. JEDZ Wykonawca sporządza, pod rygorem nieważności,w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składane na formularzu JEDZ powinno zostać złożone wraz z ofertą pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia,2) Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.22a ust.1PZP zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą: a)oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu JEDZ.JEDZ podmiotu trzeciego powinien zostać złożony pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, b) zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci zgodnie z pkt7.3SIWZ.3)Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosowanym przez Zamawiającego do Wykonawcy w trybie art. 26 ust.1PZP:a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości brutto, przedmiot (rodzaju wykonanych usług), dat wykonania(dat dziennych rozpoczęcia i zakończenia realizacji) i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane (zał.9 do SIWZ), b)dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami,o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów–oświadczenie wykonawcy,c)wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, posiadanych uprawnień (jeżeli są wymagane),a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania (zał.10do SIWZ),d) wykaz urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (zał 11do SIWZ).

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

Realizacja zamówienia będzie przebiegać zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym zał.12 do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy, w przypadku wystąpienia jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 2 % ceny łącznej wynikającej na daną część zamówienia.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 17/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 19/11/2020
Ortszeit: 10:30
Ort:

Nadleśnictwo Miękinia ul. Sportowa 2, 55-330 Miękinia, POLSKA, pokój nr 15 (świetlica).

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

Otwarcie ofert dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą https://platformazakupowa.pl oraz jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert podana zostanie kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia oraz poszczególnych Pakietów. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 PZP.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
VI.3)Zusätzliche Angaben:

W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art.24 ust.1 PZP,art.24 ust.5 pkt1–2i4 –8PZP Wraz z ofertą Wykonawca składa JEDZ i dokumenty wym. w rozdz.11SIWZ.Zgodnie z art.24ust.11PZP w terminie 3dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.86 ust.5PZP.Wykonawca przekaże ośw. o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz z ośw. Wyk. może przedst. dokumenty bądź informacje potwierdz.,że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postęp. o udzielenie zamówienia. Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona będzie obwiązany złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu w trybie art. 26 ust.1PZP następ. dokumenty i oświadczenia na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia: 1)Odpis z właściw. rejestru lub z CEIDG,jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia. braku podstaw wyklucz. na podst.art.24ust.5pkt1PZP;2)zaświadcz. właściwego naczelnika US potwierdzające, że Wykonawca. nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu skład. ofert lub inny dokument potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;3)Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUSlubKRUS albo inny dokument potwierdz, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3m-ce przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;4)Informację z KRK w zakresie określ. w art.24 ust.1pkt13,14i21PZP oraz,odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24ust.5 pkt5i6PZP, wystawioną nie wcześniej niż 6m-cy przed upływem terminu składania ofert;5)Ośw. wyk. o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administr. o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji–dokumenty potwierdz. dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi

Odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności 6)Ośw. wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;7)Ośw. wyk. o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podst.art.24ust.5pkt5i6PZP;8)Ośw. wyk. o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administr. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów praw. pracy, praw. ochr. środowiska lub przepisów o zabezp. społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art.24ust.5pkt7PZP;9)Ośw. wyk. o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, Wykonawca, który polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określ. w art.22aust.1PZPzobowiąz. będzie złożyć w trybie art.26ust.1Pzp w odniesieniu do tych podmiotów dok. wym. wyżej w pkt1)-9).Wykaz dokumentów potwierdzających. spełnienie warunków i brak podst. wykluczenia, w tym dot. wykonawców zagranicznych est w rozdz.7SIWZ.Informacje dot. wykonawców zagranicznych zamieszczone zostały w pk III.1.1) ogłoszenia.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż wyżej określone wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +22 4587801
Fax: +22 4587800
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020