Dienstleistungen - 490281-2020

16/10/2020    S202

Polen-Zielona Góra: Dienstleistungen in der Forstwirtschaft

2020/S 202-490281

Auftragsbekanntmachung

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze
Nationale Identifikationsnummer: 9290117814
Postanschrift: ul. Kazimierza Wielkiego 24a
Ort: Zielona Góra
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Postleitzahl: 65-950
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Kozłowski Przemysław
E-Mail: przytok@zielonagora.lasy.gov.pl
Telefon: +48 684558589
Fax: +48 684558599
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_przytok/zamowienia_publiczne
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_zielona_gora/nadl_przytok/zamowienia_publiczne
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: https://miniportal.uzp.gov.pl/
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Andere: państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: gospodarka leśna (leśnictwo)

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Przytok w roku 2021

Referenznummer der Bekanntmachung: S.270.3.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
77200000 Dienstleistungen in der Forstwirtschaft
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1463, ze zm.), obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony p.poż., pozyskania i zrywki drewna oraz z zakresu gospodarki rolnej, przewidziane do wykonania na terenie Nadleśnictwa Przytok w 2021 r.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia został określony w zał. 3 do SIWZ (3.1.- rozmiar prac wg grup czynności, 3.2.- układ sortymentowy pozyskania drewna, 3.3.-zestawienie stopni trudności, 3.4.- pow. z ochroną nalotów i podrostów). Zakresy wskazane w zał. 3 mają charakter szacunkowy.

Standardy technologii wykonawstwa i odbioru prac, odnoszące się do wszystkich istotnych cech przedmiotu zamówienia, zostały określone w Decyzji nr 67 Dyrektora Generalnego LP z 6.08.2020 r. oraz w Decyzji nr 85 Dyrektora RDLP w Zielonej Górze z 2.09.2020 r. Opis technologii wykonania prac oraz procedur odbioru zawiera zał. 4 do SIWZ.

II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
Angebote sind möglich für alle Lose
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie leśnictw obrębu leśnego Przytok

Los-Nr.: (1) - Pakiet 1. (specjalistyczny)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa obrębu leśnego Przytok (Dąbrowa, Kiełpin, Kisielin, Przytok i Wielobłota)

Woj. lubuskie, gm. M. Zielona Góra oraz gm. Zabór

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu zrywki i pozyskania drewna przy użyciu specjalistycznych maszyn wielooperacyjnych, przewidziane do wykonania w 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok - obrębu leśnego Przytok (leśnictw: Dąbrowa, Kiełpin, Kisielin, Przytok i Wielobłota).

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, obejmujący sumaryczne ilości prac do wykonania, został określony w zał. nr 3 do SIWZ (zał. 3.1.-3.3.), przy czym wielkości wskazane w tych załącznikach mają charakter szacunkowy.

Opisy standardu technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład zamówienia oraz opisy zasad procedury dokonywania odbiorów prac zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zam. Teren realizacji zam.- obszar N-ctwa. Tryb: zam. z wolnej ręki.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy (zał. nr 12 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt 3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

2. Szczególne unormowania, których zobowiązany będzie przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wskazane w pkt 3.2 SIWZ.

3. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia (nie wcześniej jednak niż od 1.01.2021 r.) do 31.12.2021 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Pozyskanie drewna maszynami wielooperacyjnymi na terenie leśnictw Bobrowniki, Czarna, Racula i Zabór,

Los-Nr.: (2) - Pakiet 2 (specjalistyczny)
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211400 Fällen von Bäumen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa: Bobrowniki, Czarna, Racula i Zabór

Woj. lubuskie, gm. gm. Zabór, gm. Otyń oraz gm. M. Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu zrywki i pozyskania drewna przy użyciu specjalistycznych maszyn wielooperacyjnych, przewidziane do wykonania w 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok - leśnictw: Bobrowniki, Czarna, Racula i Zabór.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, obejmujący sumaryczne ilości prac do wykonania, został określony w zał. nr 3 do SIWZ (zał. 3.1.-3.3.), przy czym wielkości wskazane w tych załącznikach mają charakter szacunkowy.

Opisy standardu technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład zamówienia oraz opisy zasad procedury dokonywania odbiorów prac zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zam. Teren realizacji zam.- obszar N-ctwa. Tryb: zam. z wolnej ręki.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy (zał. nr 12 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt 3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

2. Szczególne unormowania, których zobowiązany będzie przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wskazane w pkt 3.2 SIWZ.

3. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia (nie wcześniej jednak niż od 1.01.2021 r.) do 31.12.2021 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie leśnictw Dąbrowa, Kiełpin i Racula

Los-Nr.: (3) - Pakiet 3.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa: Dąbrowa, Kiełpin i Racula

Woj. lubuskie, gm. M. Zielona Góra, gm. Otyń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przewidziane do wykonania w 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok - leśnictw: Dąbrowa, Kiełpin i Racula.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, obejmujący sumaryczne ilości prac do wykonania, został określony w zał. nr 3 do SIWZ (zał. 3.1.-3.4.), przy czym wielkości wskazane w tych załącznikach mają charakter szacunkowy.

Opisy standardu technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład zamówienia oraz opisy zasad procedury dokonywania odbiorów prac zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zam. Teren realizacji zam.- obszar N-ctwa. Tryb: zam. z wolnej ręki.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy (zał. nr 12 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt 3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

2. Szczególne unormowania, których zobowiązany będzie przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wskazane w pkt 3.2 SIWZ.

3. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia (nie wcześniej jednak niż od 1.01.2021 r.) do 31.12.2021 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu na terenie leśnictw: Bobrowniki, Czarna, Zabór i Zatonie

Los-Nr.: (4) - Pakiet 4.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok, leśnictwa: Bobrowniki, Czarna, Zabór i Zatonie

Woj. lubuskie, gm. Zabór, gm. Otyń oraz gm. M. Zielona Góra

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przewidziane do wykonania w 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok - leśnictw: Bobrowniki, Czarna, Zabór i Zatonie.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, obejmujący sumaryczne ilości prac do wykonania, został określony w zał. nr 3 do SIWZ (3.1.-3.4.), przy czym wielkości wskazane w tych załącznikach mają charakter szacunkowy.

Opisy standardu technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład zamówienia oraz opisy zasad procedury dokonywania odbiorów prac zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zam. Teren realizacji zam.- obszar N-ctwa. Tryb: zam. z wolnej ręki.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy (zał. nr 12 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt 3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

2. Szczególne unormowania, których zobowiązany będzie przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wskazane w pkt 3.2 SIWZ.

3. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia (nie wcześniej jednak niż od 1.01.2021 r.) do 31.12.2021 r.

II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie leśnictw: Kisielin, Przytok i Wielobłota oraz z zakresu gospodarki rolnej i ochrony p.poż. na terenie całego Nadleśnictwa Przytok

Los-Nr.: (5) - Pakiet 5.
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
77210000 Holzgewinnung
77211000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Holzgewinnung
77211100 Holzfällung
77211200 Transport von Stämmen im und aus dem Wald
77211300 Rodung
77211400 Fällen von Bäumen
77211500 Baumpflege
77211600 Aussaat von Baumsamen
77230000 Dienstleistungen in Verbindung mit der Forstwirtschaft
77231000 Verwaltung in der Forstwirtschaft
77231200 Bekämpfung von Forstschädlingen
77231600 Aufforstung
75251120 Waldbrandbekämpfung
45000000 Bauarbeiten
45340000 Installation von Zäunen, Geländern und Sicherheitseinrichtungen
45342000 Errichtung von Zäunen
77100000 Dienstleistungen im Bereich Landwirtschaft
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL432 Zielonogórski
Hauptort der Ausführung:

Teren Nadleśnictwa Przytok

Woj. lubuskie, gm. M. Zielona Góra, gm. Zabór oraz gm. Otyń

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, przewidziane do wykonania w 2021 r. na terenie Nadleśnictwa Przytok - leśnictw: Kisielin, Przytok i Wielobłota oraz usługi z zakresu gospodarki rolnej i ochrony p.poż. na terenie całego Nadleśnictwa.

Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia, obejmujący sumaryczne ilości prac do wykonania, został określony w zał. nr 3 do SIWZ (zał. 3.1.-3.4.), przy czym wielkości wskazane w tych załącznikach mają charakter szacunkowy.

Opisy standardu technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład zamówienia oraz opisy zasad procedury dokonywania odbiorów prac zostały określone w zał. nr 4 do SIWZ.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Preis
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems
Ende: 31/12/2021
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego. Zamówienia te będą polegały na powtórzeniu usług podobnych do usług stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia. Zakres rzeczowy nie przekroczy 50 % wartości niniejszego zam. Teren realizacji zam.- obszar N-ctwa. Tryb: zam. z wolnej ręki.

II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: ja
Beschreibung der Optionen:

W stosunku do każdego Pakietu Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Przedmiotem Opcji mogą być wszystkie lub niektóre z czynności opisanych w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy (zał. nr 12 do SIWZ). Zlecanie prac będących przedmiotem Opcji, ich odbiór, ustalenie wartości tych prac, uiszczanie zapłaty oraz odpowiedzialność za ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie, w tym odpowiedzialność w postaci kar umownych, jak również realizacja uprawnień Zamawiającego wynikających z umowy, w tym realizacja prawa do odstąpienia od umowy następować będzie na analogicznych zasadach, jak w przypadku prac będących przedmiotem umowy.

II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

1. Ogólne zasady realizacji przedmiotu zamówienia zostały wskazane w pkt 3.3. SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. nr 12 do SIWZ).

2. Szczególne unormowania, których zobowiązany będzie przestrzegać Wykonawca przy realizacji przedmiotu zamówienia, zostały wskazane w pkt 3.2 SIWZ.

3. Umowa będzie realizowana od dnia jej zawarcia (nie wcześniej jednak niż od 1.01.2021 r.) do 31.12.2021 r.

Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben

III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych warunków dot. zdolności do prowadzenia działalności zawodowej.

Z uwagi na ograniczenia redakcyjne w formularzu ogłoszenia o zamówieniu, poniżej wskazano wymagania dot. potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust. 5 pkt 1-2 i 4-8 PZP oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu opisane przez Zamawiającego w SIWZ (vide pkt III.1.2. i III.1.3. ogłoszenia).

3. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania oraz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu w terminach wskazanych w SIWZ m.in. n.w. oświadczenia i dokumenty:

a) oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia - na formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ);

b) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,

c) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

d) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

e) informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 PZP oraz odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu (przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP);

f) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 15 PZP);

g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 22 PZP);

h) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny (przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP);

i) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym (przesłanka wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 7 PZP);

j) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP, Wykonawca złoży oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

1. Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. ZDOLNOŚCI EKONOMICZNEJ.

2. Opis warunku dot. SYTUACJI FINANSOWEJ został wskazany w pkt. 6.2.2) SIWZ oraz poniżej (Minimalny poziom wymaganych standardów).

3. Na potwierdzenie spełnienia tego warunku, Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć oświadczenie - informację nt. środków finansowych lub zdolności kredytowej, którą dysponuje Wykonawca - w treści JEDZ, a na wezwanie Zamawiającego - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej, może on złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

Warunek w odniesieniu do SYTUACJI FINANSOWEJ zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

(1) dla Pakietu 1. - 59 000,00 zł (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych 00/100),

(2) dla Pakietu 2. - 66 000,00 zł (sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100),

(3) dla Pakietu 3. - 62 000,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100),

(4) dla Pakietu 4. - 67 000,00 zł (sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100),

(5) dla Pakietu 5. - 41 000,00 zł (czterdzieści jeden tysięcy złotych 00/100).

III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:

I. DOŚWIADCZENIE

1) Warunek dot. DOŚWIADCZENIA zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) usługę lub usługi (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie jednej umowy) polegającą na wykonywaniu prac z nw. zakresów, na kwoty wskazane poniżej (vide Minimalny poziom ewent. wymaganych standardów).

2) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w celu potwierdzenia spełnienia warunku doświadczenia wykazał wartość prac zrealizowanych na podstawie nie więcej niż 2 usług (możliwość sumowania wartości z max. 2 umów).

3) Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca - w przypadku ubiegania się o udzielenie zamówienia na kilka Pakietów - na potwierdzenie spełnienia warunku dot. doświadczenia wykazał realizację tej samej usługi (umowy) w więcej niż w jednym Pakiecie, o ile wartość prac zrealizowanych w ramach danej usługi (umowy) jest co najmniej równa lub wyższa od sumy kwot wskazanych przez Zamawiającego w opisie minimalnego warunku – odpowiednio dla Pakietów, o których udzielenie się ubiega.

4) Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. doświadczenia, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie w treści JEDZ - tj. informacją nt. zrealizowanych usług (termin realizacji, wartość i rodzaj usług).

5) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wykaz wykonanych usług oraz dowody, że wykazane usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

II. ZDOLNOŚCI TECHNICZNE

1) Warunek w zakresie POTENCJAŁU TECHNICZNEGO zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej nw. sprzętem (vide Minimalny poziom wymaganych standardów).

2) Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. zdolności technicznych, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie w treści JEDZ - podając nazwy, rodzaje maszyn i urządzeń, którymi dysponuje Wykonawca, ich opis, ilość i podstawy dysponowania.

3) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć wykaz urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy na potrzeby realizacji zamówienia.

III. POTENCJAŁ KADROWY

1) Warunek w zakresie POTENCJAŁU KADROWEGO, tj. osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje co najmniej nw. osobami (vide Minimalny poziom wymaganych standardów).

2) Na potwierdzenie spełnienia warunku dot. kwalifikacji zawodowych, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie w treści JEDZ - informację nt. osób skierowanych do realizacji zamówienia, zakresów wykonywanych przez nie czynności, posiadanych uprawnień, kwalifikacji i podstawy dysponowania.

3) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia.

4) Zamawiający dopuszcza, aby osoba nadzoru oraz osoba posiadająca uprawnienia do wykonywania oprysków - były wykazywane w więcej niż w jednym Pakiecie.

IV. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wchodzące w skład przedmiotu zamówienia polegające na pozyskaniu i zrywce drewna, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

V. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. Konsorcjum) warunki udziału w postępowaniu powinni spełniać łącznie wszyscy Wykonawcy, z zastrzeżeniem, iż:

1) żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania,

2) warunek dot. doświadczenia winien spełniać co najmniej jeden członek Konsorcjum, przy czym Zamawiający dopuszcza możliwość zsumowania wartości wykonanych przez Wykonawcę (lub Wykonawców) prac w ramach więcej niż jednej usługi (umowy), lecz nie więcej niż łącznie z 2 umów.

Möglicherweise geforderte Mindeststandards:

I. Warunek dot. DOŚWIADCZENIA - realizacja usługi lub usług (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie jednej umowy), polegającej na wykonywaniu prac z nw. zakresów, na kwoty nie mniejsze niż (kwoty podane w tys. zł brutto):

(1-2) Pakiet 1. i 2. - z zakresu pozyskania drewna maszynami wielooperacyjnymi: PAKIET 1. - 300 tys. zł, PAKIET 2. - 320 tys. zł;

(3-5) Pakiet 3., 4. i 5. - z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki i pozyskania drewna: PAKIET 3. - 620 tys. zł, PAKIET 4. - 670 tys. zł, PAKIET 5. - 410 tys. zł.

II. Warunek dot. POTENCJAŁU TECHNICZNEGO - dysponowanie na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej:

1. PAKIET 1.

a) 2 maszynami leśnymi typu harwester,

b) 2 ciągnikami zrywkowymi lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna,

c) 1 pilarką spalinową ręczną,

2. PAKIET 2.:

a) 2 maszynami leśnymi typu harwester,

b) 3 ciągnikami zrywkowymi lub ciągnikami przystosowanymi do zrywki drewna,

c) 1 pilarką spalinową ręczną,

3. PAKIET 3.:

a) 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do zrywki drewna,

b) 2 pilarkami spalinowymi ręcznymi,

c) 1 opryskiwaczem plecakowym,

d) 6 wykaszarkami spalinowymi ręcznymi,

e) 5 kosturami do sadzenia sadzonek z bryłką;

4. PAKIET 4.

a) 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do zrywki drewna,

b) 3 pilarkami spalinowymi ręcznymi,

c) 1 opryskiwaczem plecakowym,

d) 8 wykaszarkami spalinowymi ręcznymi,

e) 5 kosturami do sadzenia sadzonek z bryłką;

f) 2 świdrami glebowymi;

5. PAKIET 5.

a) 1 ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do zrywki drewna,

b) 1 pilarką spalinową ręczną,

c) 1 opryskiwaczem plecakowym,

d) 6 wykaszarkami spalinowymi ręcznymi,

e) 2 świdrami glebowymi,

f) 2 pługami LPŻ lub równoważnymi,

g) 2 ciągnikami rolniczym,

h) 1 beczkowozem o pojemności nie mniejszej niż 2000 litrów, z możliwością podania prądu wodnego,

i) 1 kosiarką rolniczą.

III. Warunek w zakresie POTENCJAŁU KADROWEGO - dysponowanie na potrzeby realizacji zamówienia co najmniej następującym zasobem ludzkim:

1. PAKIET 1.:

a) 2 osobami, które posiadają wymagane uprawnienia do obsługi wielooperacyjnej maszyny leśnej (wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, w zakresie obsługi żurawi przenośnych HDS), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849, z późn. zm.), lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej;

b) 1 osobą, która ukończyła z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką (dalej – pilarz),

c) 1 osobą nadzoru z wykształceniem leśnym wyższym, leśnym średnim lub posiadającą dyplom ukończenia studium zawodowego świadczenia usług na rzecz leśnictwa (dalej – osoba nadzoru);

2. PAKIET 2.:

a) 2 osobami, które posiadają wymagane uprawnienia do obsługi wielooperacyjnej maszyny leśnej (wydane przez UDT w zakresie obsługi żurawi przenośnych HDS);

b) 1 pilarzem;

c) 1 osobą nadzoru;

3. PAKIET 3.:

a) 2 pilarzami;

b) 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin, zgodnie z rozp. MRiRW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz.U. z 2013 r. poz. 554, z późn. zm.) lub posiada odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów, które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin (dalej osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin);

c) 1 osobą nadzoru;

4. PAKIET 4.:

1) 3 pilarzami;

2) 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin;

3) 1 osobą nadzoru,

5. dla Pakietu 5.

1) 1 pilarzem,

2) 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami ochrony roślin;

3) 1 osobą nadzoru.

Szczegółowy opis ww. warunków zawiera pkt 6.2.-6.5. SIWZ. Informacje dot. konieczności posiadania odpowiednich uprawnień przez kadrę wskazano także w pkt. III.2.1. ogłoszenia.

III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
Die Erbringung der Dienstleistung ist einem besonderen Berufsstand vorbehalten
Verweis auf die einschlägige Rechts- oder Verwaltungsvorschrift:

Wykonawca jest zobowiązany dopuścić do wykonywania prac osoby, które zgodnie z obowiązującymi przepisami posiadają odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, np.

— do prac z zakresu pozyskania drewna pilarką mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką (§ 21 rozporz. Min. Środowiska z 24.08.2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej, Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadają odpowiadające im uprawnienia wydane na podst. poprzednio obow. przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich UE,

— do obsługi wielooperacyjnych maszyn leśnych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby posiadające uprawnienia do obsługi żurawi przenośnych HDS, wydane przez UDT (Dz.U. 2001 Nr 79, poz. 849, ze zm.),

— do prac związanych z wykonywaniem oprysków chemicznych mogą być dopuszczone wyłącznie osoby, które ukończyły szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin (rozporz. Min. Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin, Dz.U. z 2013 r. poz. 554, ze zm.) lub posiadają wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej odpowiadające im uprawnienia w zakresie stosowania środków ochrony roślin.

III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:

1. Zasady ogólne dot. realizacji przedmiotu zamówienia zostały określonej w SIWZ oraz we wzorze umowy (zał. 12 do SIWZ). Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje MOŻLIWOŚĆ ZMIAN POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych, z uwzględnieniem podanych w umowie warunków ich wprowadzenia.

2. Wybrany Wykonawca będzie zobowiązany do wniesienia ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY w wysokości 5 % ceny ofertowej. Pozostałe formalności, które należy dopełnić przed podpisaniem umowy, określa pkt. 15.1. SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca był przez cały okres realizacji umowy UBEZPIECZONY OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem realizowanych usług, na kwoty nie niższe niż: dla Pakietu 5. - 400 tys. zł, dla pozostałych Pakietów - po 500 tys. zł.

III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 09:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können:
Polnisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 16/01/2021
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Tag: 18/11/2020
Ortszeit: 09:30
Ort:

Siedziba Zamawiającego: ul. Kazimierza Wielkiego 24a, 65-950 Zielona Góra, I. piętro, pok. 115 (sala konferencyjna)

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren:

1. Otwarcie ofert jest jawne.

2. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne i mogące wystąpić ograniczenia w pracy biura - w przypadku wystąpienia okoliczności, które uniemożliwiłyby przeprowadzenie otwarcia ofert z udziałem oferentów i osób trzecich, Zamawiający upubliczni stosowną informację w tym zakresie na stronie internetowej BIP Nadleśnictwa Przytok.

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja
Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen:

Październik/listopad 2022 r.

VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert
Die Zahlung erfolgt elektronisch
VI.3)Zusätzliche Angaben:

1. Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art.39-46 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843, ze zm.), a w sprawach nieuregulowanych w PZP stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. PROCEDURY ODWRÓCONEJ, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 PZP. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest obszar administracyjny Nadleśnictwa Przytok.

4. Zasady ogólne realizacji zamówienia określono w pkt. 3.1.-3.3. SIWZ.

5. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje wstępne zawarte w JEDZ, potwierdzone w dokumentach i oświadczeniach złożonych przez Wykonawcę wraz z ofertą lub w terminie wskazanym w SIWZ.

6. Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia PODWYKONAWCOM. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w swojej ofercie części zamówienia (zakresy rzeczowy), których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom oraz do podania firm Podwykonawców.

7. KOMUNIKACJA między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl, ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na ePUAP.

8. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych w postępowaniu zostały określone w rozdz. 8 SIWZ.

9. Zamawiający wymaga wniesienia WADIUM w wysokości: Pakiet 1. - 22.000,00 zł, Pakiet 2. - 24.000,00 zł, Pakiet 3. - 23.000,00 zł, Pakiet 4. - 25.000,00 zł, Pakiet 5. - 15.000,00 zł. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wymagania dot. dopuszczalnych formach wniesienia wadium oraz treści dokumentów wadialnych wskazano w rozdz. 9 SIWZ.

10. Opis sposobu przygotowania oferty określono w rozdz. 11 SIWZ. Wykonawca sporządza ofertę w języku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej i opatruje ją, pod rygorem nieważności, kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

11. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku udostępnionego na miniPortalu (https://miniportal.uzp.gov.pl/). Klucz publiczny do zaszyfrowania oferty jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu oraz zostanie udostępniony na stronie BIP N-ctwa.

12. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty (odrębnie na każdy z Pakietów) Zamawiający będzie się kierował KRYTERIUM oceny ofert: CENA; waga kryterium CENA - 100 %. Opis kryterium najniższej ceny oraz sposób oceny i porównania ofert wskazano w rozdz. 14. SIWZ.

13. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie postępowania jest: Przemysław Kozłowski - Z-ca Nadleśniczego, tel. 68 4558589 wew. 820, e-mail: przytok@zielonagora.lasy.gov.pl.

Kontakt - w biurze Nadleśnictwa w godz 7-9:00, po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu spotkania lub rozmowy. Z uwagi na obostrzenia epidemiologiczne i mogące wystąpić ograniczenia w pracy biura, Zamawiający preferuje kontakt telefoniczny oraz kontakt przy użyciu poczty elektronicznej.

14. Biuro Zamawiającego jest czynne w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godz. 7-15:00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W tych też godzinach jest odbierana poczta elektroniczna wpływająca do Nadleśnictwa oraz faks.

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
Internet-Adresse: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów PZP, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami PZP czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie PZP.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zd. drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 (powyżej) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Urząd Zamówień Publicznych, Biuro Odwołań
Postanschrift: ul. Postępu 17a
Ort: Warszawa
Postleitzahl: 02-676
Land: Polen
E-Mail: odwolania@uzp.gov.pl
Telefon: +48 224587801
Fax: +48 224587800
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
13/10/2020