Dienstleistungen - 490349-2020

16/10/2020    S202

Sverige-Borlänge: Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten

2020/S 202-490349

Meddelande om tilldelning av kontrakt

Resultat av upphandlingsförfarandet

Tjänster

Rättslig grund:
direktiv 2014/24/EU

Avsnitt I: Upphandlande myndighet

I.1)Namn och adresser
Officiellt namn: Trafikverket
Nationellt registreringsnummer: 202100-6297
Postadress: Rödavägen 1
Ort: Borlänge
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 781 89
Land: Sverige
Kontaktperson: Bengt Wigernäs
E-post: bengt.wigernas@trafikverket.se
Telefon: +46 101232318
Internetadress(er):
Allmän adress: http://www.trafikverket.se
Upphandlarprofil: https://eu.eu-supply.com/ctm/Company/CompanyInformation/Index/93163
I.2)Information om gemensam upphandling
Kontraktet tilldelas av en inköpscentral
I.4)Typ av upphandlande myndighet
Departement eller annan central, regional eller lokal statlig myndighet
I.5)Huvudsaklig verksamhet
Allmänna offentliga tjänster

Avsnitt II: Föremål

II.1)Upphandlingens omfattning
II.1.1)Benämning på upphandlingen:

Rv 25 Glamshult-Vra-Boasjön

Referensnummer: 2020
II.1.2)Huvudsaklig CPV-kod
71530000 Konsulttjänster för bygg- och anläggningsarbeten
II.1.3)Typ av kontrakt
Tjänster
II.1.4)Kort beskrivning:

Ombyggnation till mötesseparerad landsväg med omkörningssträckor, 2+1, referenshastighet 100 km/h. Detta på sträckorna Glamshult–Vrå och Vrå-Boasjön på rv 25. Breddning av väg i den mån det krävs för att kunna få plats med mitträcke och skapa 2-3 omkörningsmöjligheter per riktning. Sidoområden och diken görs säkrare. Korsningar och mindre anslutningar stängs om möjligt. Befintligt viltstängsel ses över och justeras för att minska risken för att vilt kommer ut på vägen.

II.1.6)Information om delar
Kontraktet är uppdelat i flera delar: nej
II.1.7)Upphandlingens totala värde (exkl. moms)
Värde exkl. moms: 13 939 579.00 SEK
II.2)Beskrivning
II.2.2)Ytterligare CPV-kod(er)
71500000 Tjänster för bygg- och anläggningsarbeten
II.2.3)Plats för utförande
Nuts-kod: SE SVERIGE
Huvudsaklig plats för byggnation/anläggning eller utförande:

201 23 Malmö

II.2.4)Beskrivning av upphandlingen:

Ombyggnation till mötesseparerad landsväg med omkörningssträckor, 2+1, referenshastighet 100 km/h. Detta på sträckorna Glamshult–Vrå och Vrå-Boasjön på rv 25. Breddning av väg i den mån det krävs för att kunna få plats med mitträcke och skapa 2-3 omkörningsmöjligheter per riktning. Sidoområden och diken görs säkrare. Korsningar och mindre anslutningar stängs om möjligt. Befintligt viltstängsel ses över och justeras för att minska risken för att vilt kommer ut på vägen.

II.2.5)Tilldelningskriterier
Kostnadskriterium - Namn: Lägsta pris / Viktning: Lägsta pris
II.2.11)Information om optioner
Option: nej
II.2.13)Information om EU-medel
Kontraktet är knutet till projekt och/eller program som finansieras med EU-medel: nej
II.2.14)Kompletterande upplysningar

Avsnitt IV: Förfarande

IV.1)Beskrivning
IV.1.1)Typ av förfarande
Öppet förfarande
IV.1.3)Information om ramavtal eller dynamiskt inköpssystem
IV.1.8)Information om avtalet om offentlig upphandling
Upphandlingen omfattas av avtalet om offentlig upphandling: ja
IV.2)Administrativ information
IV.2.1)Tidigare offentliggörande angående detta förfarande
Meddelandenummer i EUT: 2020/S 083-196672
IV.2.8)Information om avslutande av det dynamiska inköpssystemet
IV.2.9)Information om avslutande av anbudsinfordran i form av ett förhandsmeddelande

Avsnitt V: Kontraktstilldelning

Kontrakt nr: 1
Benämning på upphandlingen:

Rv 25 Glamshult-Vra-Boasjön

Ett kontrakt/delkontrakt tilldelas: ja
V.2)Kontraktstilldelning
V.2.1)Datum för beslut om tilldelning av kontrakt:
31/08/2020
V.2.2)Information om anbuden
Antal mottagna anbud: 6
Antal anbud som mottagits från små och medelstora företag: 6
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från andra EU-länder: 1
Antal anbud som mottagits från anbudsgivare från länder utanför EU: 0
Antal anbud som mottagits i elektronisk form: 6
Kontraktet har tilldelats en grupp av ekonomiska aktörer: nej
V.2.3)Uppdragstagarens namn och adress
Officiellt namn: WSP Sverige AB (Huvudkonto)
Nationellt registreringsnummer: 556057-4880
Postadress: Arenavägen 7
Ort: Stockholm-Globen
Nuts-kod: SE SVERIGE
Postnummer: 121 88
Land: Sverige
E-post: mandi.hallstensson@wspgroup.se
Telefon: +46 107225000
Internetadress: http://www.wsp.com
Uppdragstagaren är ett litet eller medelstort företag: ja
V.2.4)Upplysningar om kontraktets/delens värde (exkl. moms)
Lägsta anbud: 13 939 579.00 SEK / Högsta anbud: 24 968 924.00 SEK som har beaktats
V.2.5)Information om underentreprenader

Avsnitt VI: Kompletterande upplysningar

VI.3)Kompletterande upplysningar:
VI.4)Överprövningsförfaranden
VI.4.1)Behörigt organ vid överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Postadress: Box 45
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.2)Behörigt organ vid medling
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Ort: Falun
Postnummer: 791 21
Land: Sverige
VI.4.3)Överprövning
Uppgifter om tidsfrist(er) för överprövning:

Leverantör som vill ansöka om överprövning av upphandlingen ger in ansökan om detta till Förvaltningsrätten i Falun, Box 45, 79121 Falun, senast innan avtalsspärren upphör. Avtalsspärrens längd, dock minst 10 dagar från det att underrättelse om tilldelningsbeslut har skickats till alla anbudssökande/anbudsgivare, kommer att anges i underrättelsen.

VI.4.4)Organ som kan lämna information om överprövning
Officiellt namn: Förvaltningsrätten i Falun
Ort: Falun
Postnummer: S-791 21
Land: Sverige
VI.5)Datum då meddelandet sänts:
12/10/2020