Dienstleistungen - 490648-2020

16/10/2020    S202

Polen-Kosakowo: Abholung von Siedlungsabfällen

2020/S 202-490648

Bekanntmachung vergebener Aufträge

Ergebnisse des Vergabeverfahrens

Dienstleistungen

Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber

I.1)Name und Adressen
Offizielle Bezeichnung: Gmina Kosakowo
Nationale Identifikationsnummer: ZP.271.23.2020
Postanschrift: ul. Żeromskiego 69
Ort: Kosakowo
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 81-198
Land: Polen
Kontaktstelle(n): Aleksandra Nikielska
E-Mail: zamowienia@kosakowo.pl
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: www.bip.kosakowo.pl
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Regional- oder Kommunalbehörde
I.5)Haupttätigkeit(en)
Allgemeine öffentliche Verwaltung

Abschnitt II: Gegenstand

II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo w roku 2020–2022

Referenznummer der Bekanntmachung: ZP.271.23.2020
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
90511000 Abholung von Siedlungsabfällen
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo i ich zagospodarowania, która obejmuje:

1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo – załącznik 3 do SIWZ) następujących frakcji odpadów:

a) odpady niesegregowane zmieszane,

b) makulatura (papier, tektura),

c) szkło,

d) plastik (tworzywa sztuczne), metale oraz opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.),

e) odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.),

f) odpady ulegające biodegradacji – bioodpady (tzw. bio kuchenne),

g) popiół i żużel z palenisk domowych,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony,

j) budowlane i rozbiórkowe; od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo.

II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
Wert ohne MwSt.: 8 270 370.37 EUR
II.2)Beschreibung
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
90512000 Transport von Haushaltsabfällen
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: PL POLSKA
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Hauptort der Ausführung:

Gmina Kosakowo

II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo i ich zagospodarowania.

2. Usługa odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo i ich zagospodarowania, obejmuje:

1) selektywne odbieranie odpadów komunalnych (zgodnie z obowiązującym w czasie trwania umowy regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo – załącznik 3 do SIWZ) następujących frakcji odpadów:

a) odpady niesegregowane zmieszane,

b) makulatura (papier, tektura),

c) szkło,

d) plastik (tworzywa sztuczne), metale oraz opakowania wielomateriałowe (kartoniki po mleku, sokach itp.),

e) odpady ulegające biodegradacji – odpady zielone (trawa, liście, gałęzie itp.),

f) odpady ulegające biodegradacji – bioodpady (tzw. bio kuchenne),

g) popiół i żużel z palenisk domowych,

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

i) odpady wielkogabarytowe i zużyte opony,

j) budowlane i rozbiórkowe; od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo, w tym od właścicieli zgodnie z adresami wskazanymi w załączniku nr 5 do SIWZ;

2) odbiór ww. odpadów komunalnych z pojemników/worków na odpady komunalne, o pojemności i w kolorystyce określonej w obowiązującym regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kosakowo – załącznik nr 3 do SIWZ oraz z częstotliwością określoną w załączniku nr 4 do SIWZ dotyczącym szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów obowiązującym w czasie trwania umowy;

3) zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych.

3. Obecna liczba mieszkańców zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo – 15 399 mieszkańców na 7.2.2020.

4. Obecna ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, którą wytwarzają mieszkańcy zamieszkałych nieruchomości to około – 7 226,1 Mg/rok.

5. Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2021 to około – 7 948,7 Mg/rok.

6. Prognozowana ilość odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2022 to około – 8 743,6 Mg/rok.

II.2.5)Zuschlagskriterien
Qualitätskriterium - Name: System lokalizacji / Gewichtung: 40
Preis - Gewichtung: 60
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben

Abschnitt IV: Verfahren

IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Offenes Verfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 085-202040
IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation

Abschnitt V: Auftragsvergabe

Bezeichnung des Auftrags:

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kosakowo w roku 2020–2022

Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
V.2)Auftragsvergabe
V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
23/07/2020
V.2.2)Angaben zu den Angeboten
Anzahl der eingegangenen Angebote: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 4
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0
Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 4
Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde
Offizielle Bezeichnung: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
Postanschrift: ul. Dębogórska 148
Ort: Rumia
NUTS-Code: PL63 Pomorskie
Postleitzahl: 84-230
Land: Polen
Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 8 270 370.37 PLN
Gesamtwert des Auftrags/Loses: 11 779 910.30 PLN
V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen

Abschnitt VI: Weitere Angaben

VI.3)Zusätzliche Angaben:

7. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy w oparciu o podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp, w następującym zakresie:

1) w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. 2019 243 t.j.) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. 2019 498 t.j.);

2) który, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

3) jeżeli Wykonawca lub osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, uprawnione do reprezentowania Wykonawcy pozostają w relacjach określonych w art. 17 ust. 1 pkt 2–4 ustawy Pzp z:

a) Zamawiającym,

b) osobami uprawnionymi do reprezentowania Zamawiającego,

c) członkami komisji przetargowej,

d) osobami, które złożyły oświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2a ustawy Pzp:

— chyba że jest możliwe zapewnienie bezstronności po stronie Zamawiającego w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu,

— który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z Zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

— który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności (art. 24 ust. 5 pkt 8).

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:

1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, zwany dalej jednolity dokument (JEDZ) sporządzonego zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. Informacje zawarte w jednolitym dokumencie stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Właściwa (dowodowa) weryfikacja spełniania określonych przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu zostanie dokona w oparciu o stosowne dokumenty złożone przez Wykonawcę, którego oferta zostanie oceniona najwyżej, na wezwanie Zamawiającego (art. 26 ust. 1 ustawy Pzp).

VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:

1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Pzp jak dla postępowań powyżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt
Offizielle Bezeichnung: Krajowa Izba Odwoławcza
Ort: Warszawa
Land: Polen
Internet-Adresse: www.uzp.gov.pl
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2020